You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Macros d'usuaris admeses per ublicació

Vista general

Aquesta secció conté una llista d'ubicacions on s'admeten les macros definibles per l'usuari.

Només les macros d'usuari de nivell global s'admeten per les Accions, la Descoberta de xarxa, els Proxys, i totes les ubicacions llistades a la secció Altres ubicacions d'aquesta pàgina. A les ubicacions esmentades, les macros a nivell d'equip i de model no es resoldran pas.

Accions

Dins les accions, les macros d'usuari poden emprar-se als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Notificacions i comandes basades en triggers
Notificacions internes basades en triggers
Notificacions d'actualització de problema
Notificacions i comandes basades en serveis
Notificacions d'actualització dels serveis
Condició de període de temps no
Operacions
Durada de l'etapa d'operació per defecte no
Durada de l'etapa no

Equips/prototips d'equips

A la configuració d'equip i de prototip d'equip, les macros d'usuari es poden emprar en aquest camps:

Ubicació Múltiples macros/barreja de text1
Interfície IP/DNS només DNS
Port d'Interfície no
SNMP v1, v2
Comunitat SNMP
SNMP v3
Nom del context
Nom de seguretat
Frase secreta d'autenticació
Frase secreta de confidencialitat
IPMI
Nom d'usuari
Paraula de pas
Etiquetes2
Noms d'etiqueta
Valors d'etiqueta

Elements / prototips d'elements

En una configuració d'element o prototips d'elements, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Paràmetres de clau d'element
Intèrval d'actualització no
Intèrvals personalitzats no
Període d'emmagatzematge de l'històric no
Període d'emmagatzematge de les tendències no
Descripció
element calculat
Fórmula
Monitoratge de base de dades
Nom d'usuari
Mot de pas
Petició SQL
Agent HTTP
URL3
Camps de petició
Temps d'espera no
Cos de la petició
Capçalera (noms i valors)
Codis d'estat demanats
Proxy HTTP
Nom d'usuari d'autenticació HTTP
Mot de pas d'autenticació HTTP
Arxiu de certificat SSL
Arxiu de clau SSL
Mot de pas de la clau SSL
Equips autoritzats
Agent JMX
Punt d'acabament JMX
Element Script
Noms i valors dels paràmetres
Agent SNMP
OID SNMP
Agent SSH
Nom d'usuari
Arxiu de clau pública
Arxiu de clau privada
Paraula de pas
Script
Agent TELNET
Nom d'usuari
Mot de pas
Script
Trap Zabbix
Equips autoritzats
Etiquetes2
Noms d'etiquetes
Valors d'etiquetes
Passes de preprocessament
Paràmetres (inclosos els scripts personalitzats)
Paràmetres personalitzats de gestió d'errors (camps Estableix el valor a i Estableix error a)
Admès des de Zabbix 6.4.10.

Descoberta de baix nivell

En una regla de descoberta de baix nivell, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Paràmetres de clau
Interval d'actualització no
Intervals personalitzats no
Període d'emmagatzematge dels recursos perduts no
Descripció
Agent SNMP
OID SNMP
Agent SSH
Nom d'usuari
Arxiu de clau pública
Arxiu de clau privada
Paraula de pas
Script
Agent TELNET
Nom d'usuari
Mot de pas
Script
Trap Zabbix
Equips autoritzats
Monitoratge de base de dades
Nom d'usuari
Mot de pas
Petició SQL
Agent JMX
Punt d'acabament JMX
Agent HTTP
URL3
Camps de petició
Temps d'espera no
Cos de la petició
Capçalera (noms i valors)
Codis d'estat demanats
Nom d'usuari d'autenticació HTTP
Mot de pas d'autenticació HTTP
Filtres
Expressió regular
Anul·lar
Filtres: Expressió regular
Operacions: interval d'actualització (per als prototips d'elements) no
Operacions: període d'emmagatzematge de l'històric (per als prototips d'elements) no
Operacions: període d'emmagatzematge de les tendències (per als prototips d'elements) no

Descoberta de xarxa

En una regla de descoberta de xarxa, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents :

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Interval d'actualització no
SNMP v1, v2
Comunitat SNMP
OID SNMP
SNMP v3
Nom del context
Nom de seguretat
Frase secreta d'autenticació
Frase secreta de confidencialitat
OID SNMP

Proxys

En una configuració proxy, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Port d'interfície (per un proxy passiu) no

Proxy groups

In a proxy group configuration, user macros can be used in the following field:

Location Multiple macros/mix with text1
Failover period no

Models

En una configuració de model, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Etiquetes2
Noms d'etiqueta
Valors d'etiqueta

Triggers

En una configuració de trigger, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Nom
Dades operacionals
Expressió (només a les constants i paràmetres de funció; les macros secretes no s'admeten pas).
Etiqueta per coincidir
Nom d'entrada del menú
URL d'entrada del menú3
Descripció
Etiquetes2
Noms de les etiquetes
Valors de les etiquetes

Escenari Web

En una configuració d'escenari Web, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Nom
Interval d'actualització no
Agent
Proxy HTTP
Variables (només valors)
Capçaleres (noms i valors)
Etapes
Nom
URL3
Variables (només valors)
Capçaleres (noms i valors
Temps d'espera no
Cadena demanada
Codis d'estat demanats no
Autenticació
Usuari
Mot de pas
Certificat SSL
Arxiu de clau SSL
Mot de pas de la clau SSL
Etiquetes2
Noms de les etiquetes
Valors de les etiquetes

Altres ubicacions

A banda de les llistades aquí, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:

Ubicació Múltiples macros/barreja amb text1
Scripts globals (URL, script, SSH, Telnet, IPMI), incloent el text de confirmació
Webhooks
Script JavaScript no
Nom del paràmetre d'script JavaScript no
Valor del paràmetre d'script JavaScript
Tauler principal
Paràmetre descripció al giny de tauler Valor de l'element
Paràmetre URL3 al giny del tauler URL
Usuaris → Usuaris → Suports
Si actiu no
Administració → General → Connectors
URL
Username
Password
Bearer token
Timeout no
HTTP proxy
SSL certificate file
SSL key file
SSL key password
Alertes → Tipus de suport → Plantilles de missatges
Subject
Message
Alertes → Tipus de suport → Script
Script parameters

Per un llistat sencer de les macros admeses a Zabbix, veieu les macros admeses.

Notes de peu de pàgina

1 Si múltiples macros en un camp o macros barrejades amb text no s'admeten per la ubicació, una sola macro ha d'omplir el camp.

2 Les macros emprades als noms i els valors de les etiquetes es resolen només durant el procés de generació d'esdeveniments.

3 Les URL que contenen una macro secreta no funcionaran pas, doncs la macro que conté es resoldrà com a "******".