You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

15 Actualització del monitoratge dels serveis

Vista general

A Zabbix 6.0, la funcionalitat monitoratge de serveis s'ha revisat de manera significativa (a Què hi ha de nou a Zabbix 6.0.0 podreu veure la llista de modificacions).

Aquesta pàgina descriu com els serveis i els SLA, definits a les versions anteriors de Zabbix, es modifiquen després d'una actualització a Zabbix 6.0 o superior.

Serveis

A les versions antigues de Zabbix, els serveis tenien dos tipus de dependències: soft i hard. Després d'una actualització, totes les dependències es tracten per igual.

Si un servei "servei fill" s'ha enllaçat a un "Servei pare 1" via una dependència hard i, a més, al "Servei pare 2" via una dependència soft, després de l'actualització, el "Servei fill" tindrà dues dependències pare "Servei pare 1" i "Servei pare 2".

El mapatge basat en triggers entre els problemes i els serveis s'ha substituït per el mapatge basat en etiquetes. A Zabbix 6.0 i versions posteriors, el formulari de configuració del servei té un nou paràmetre Etiquetes de problema, que permet especificar un o més parells de noms i valors d'etiquetes per la correspondència dels problemes. Els triggers que han estat vinculats a un servei rebran una nova etiqueta ServiceLink : <trigger ID>:<trigger name> (el valor de l'etiqueta es tallarà a 32 caràcters). Els servis vinculats rebran una etiqueta de problema ServiceLink amb el mateix valor.

Regles de càlcul de l'estat

L'algoritme de càlcul d'estat s'actualitzarà seguint les regles següents:

  • No calculeu → Estableix l'estat a D'acord
  • Problema, si almenys un node fill té un problema → El més crític dels nodes fills
  • Problema, si tots els nodes fills tenen problemes → El més crític si tots els fills tenen problemes

Si heu actualitzat Zabbix d'una versió anterior a 6.0 cap a la Zabbix 6.0.0, 6.0.1 o 6.0.2, consulteu els problemes coneguts a la documentació de Zabbix 6.0.

SLAs

Anteriorment, els objectius d'SLA s'havien d'establir per separat per a cada servei. Des de Zabbix 6.0, SLA s'ha convertit en una entitat separada, que conté informació sobre el programa de servei, l'objectiu de nivell de servei esperat (SLO) i els temps d'inactivitat que s'han d'excloure del càlcul. Un cop configurat, es pot assignar un SLA a diversos serveis mitjançant etiquetes de servei.

Durant una actualització:

  • S'agruparan els SLA idèntics definits per a cada servei i es crearà un SLA per grup.
  • Cada servei afectat rebrà una etiqueta especial SLA:<ID> i la mateixa etiqueta s'especificarà al paràmetre Etiquetes de servei del SLA corresponent.
  • L'hora de creació del servei (una nova mètrica en els informes de SLA) s'establirà a l'01/01/2000 a les 00:00 per als serveis existents.