You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Crear un element

Vista general

Per crear un element a la interfície web de Zabbix, seguiu aquestes passes:

 • Aneu a: Recollida de dadesEquips
 • Feu clic a Elements a la fila corresponent a l'equip
 • Feu clic a Crea un element a la cantonada superior dreta de la pantalla
 • Introduïu els paràmetres de l'element al formulari

També podeu crear un element obrint un element existent, prement el botó Clona i desant-lo amb un nom diferent.

Configuració

L'Element conté atributs generals d'elements.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom Nom de l'element.
Tipus Tipus d'element. Veieu les seccions individuals tipus d'element.
Clau Clau d'element (fins a 2048 caràcters).
Les claus d'element admeses es poden trobar a les seccions de tipus d'element individuals.
La clau ha d'ésser única dins d'un únic equip.<br >Si el tipus de clau és "Agent Zabbix", "Agent Zabbix (actiu)" o "Comprovació senzilla", el valor de la clau ha d'ésser compatible amb l'agent Zabbix o el servidor Zabbix.
Veieu també: el [format de clau] correcte(/manual/config/items/item/key).
Tipus d'informació Tipus de dades tal com s'emmagatzemen a la base de dades després de fer conversions, si n'hi ha.
Numèric (sense signe) - Enter sense signe de 64 bits
Numèric (flotant) - nombre de coma flotant de 64 bits
Aquest tipus permetrà una precisió d'aproximadament 15 dígits i ballarà entre aproximadament -1,79E+308 i 1,79E+308 (a excepció de PostgreSQL 11 i versions anteriors).
També s'admet la recepció de valors en notació científica. Per exemple. 1.23E+7, 1e308, 1.1E-4.
Caràcter - dades de text breu
Registre - dades de text llarg amb propietats opcionals relacionades amb el registre (marca de temps, font, gravetat, logeventid)
Text - dades de text llarg. Veieu també límits de dades de text.
Per a les claus d'element que només retornen dades en un format específic, el tipus d'informació coincident es selecciona automàticament.
Interfície de l'equip Seleccioneu la interfície de l'equip. Aquest camp és disponible en editar un element al nivell d'equip.
Unitats Si s'estableix un símbol d'unitat, Zabbix afegirà postprocessament al valor rebut i el mostrarà amb el postfix d'unitat establert.
Per defecte, si el valor brut supera 1000, es divideix per 1000 i es mostra conseqüentment. Per exemple, si configureu bps i rebeu un valor de 881764, es mostrarà com a 881,76 Kbps.
S'empra l'estàndard de memòria JEDEC per processar unitats B (octet), Bps (octets per segon), que es divideixen per 1024. Per tant, si les unitats s'estableixen a B o Bps, Zabbix mostrarà:
1 com a 1B/1Bps
1024 com 1KB/1KBps
1536 com 1,5KB/1,5KBps
S'empra un processament especial si s'empren les unitats relacionades amb el temps següents:
unixtime - traduït a "aaaa.mm.dd hh:mm:ss". Per traduir correctament, el valor rebut ha de ser un tipus d'informació numèric (sense signe).
uptime - traduït a "hh:mm:ss" o "N dies, hh:mm:ss"< br>Per exemple, si rebeu el valor com a 881764 (segons), es mostrarà com a "10 dies, 04:56:04"
s - traduït a "aaaa mmm ddd hhh mmm sss ms"; el paràmetre es tracta com a nombre de segons.
Per exemple, si rebeu el valor com a 881764 (segons), es mostrarà com a "10d 4h 56m"
Només es mostren les 3 unitats principals superiors, com ara "1m 15d 5h" o "2h 4m 46s". Si no hi ha dies per mostrar, només es mostren dos nivells: "1m 5h" (no es mostren minuts, segons o mil·lisegons). Es traduirà a "< 1 ms" si el valor és inferior a 0,001.
Tingueu en compte que si una unitat té el prefix !, no s'aplicarà cap prefix/processament d'unitat als valors dels elements. Veieu conversió d'unitats.
Interval d'actualització Recuperar un valor nou per a aquest element cada N segons. L'interval d'actualització màxim permès és de 86.400 segons (1 dia).
S'admeten sufixos de temps, p. ex. 30s, 1m, 2h, 1d.
S'admeten macros d'usuari.
Una sola macro ha d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o les macros barrejades amb text.
Nota: L'interval d'actualització només es pot establir a "0" si existeixen intervals personalitzats amb un valor diferent de zero. Si s'estableix a "0" i existeix un interval personalitzat (flexible o programat) amb un valor diferent de zero, l'element es consultarà durant la durada de l'interval personalitzat.
Tingueu en compte que la primera enquesta d'element després que l'element esdevingui actiu o després d'un canvi d'interval d'actualització es pot produir abans del valor configurat.
Un element passiu existent es pot consultar per valor immediatament prement el botó Execute now (#form_buttons).
Intervals personalitzats Podeu crear regles personalitzades per comprovar l'element:
Flexible - crear una excepció a l'Interval d'actualització (interval amb freqüència diferent)
Programat - crear un programa de sondeig personalitzat.
Per obtindre informació detallada, consulteu intervals personalitzats.
Sufixos de temps s'admeten al camp Interval, p. ex. 30s, 1m, 2h, 1d.
S'admeten macros d'usuari.
Una sola macro ha d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o macros barrejades amb text.
La programació és compatible des de Zabbix 3.0.0.
Nota: els intervals personalitzats per a comprovacions actives només són compatibles amb l'agent Zabbix 2.
Període d'emmagatzematge de l'historial Trieu:
No conservar l'historial - l'historial d'elements no s'emmagatzema. Útil per als elements mestres si només cal conservar l'historial dels elements dependents.
Aquesta configuració no es pot substituir per la configuració de l'administrador global.
Període d'emmagatzematge - especifiqueu la durada de conservació de l'historial detallat a la base de dades (d'1 hora a 25 anys). Les dades més antigues seran esborrades per el procediment de neteja. Emmagatzemat en segons.
S'admeten sufixos d'hora, p. ex. 2h, 1d. Les macros d'usuari són compatibles.
El valor Període d'emmagatzematge es pot substituir globalment a Administració → General → Housekeeper.
Si existeix un paràmetre d'anul·lació global, es mostra una icona d'informació verda . Si col·loqueu el ratolí a sobre, es mostra un missatge d'avís, p.e. Substituït per la configuració global de la neteja (1d).
Es recomana mantindre els valors registrats durant el menor temps possible per reduir la mida de l'historial de valors a la base de dades. En lloc de mantindre un llarg historial de valors, podeu conservar dades més llargues de tendències.
Veieu també històric i tendències.
Període d'emmagatzematge de tendències Trieu una de les dues opcions:
No conservar les tendències - les tendències no s'emmagatzemen.
Aquesta configuració no pot ésser anul·lada per la configuració de neteja global.
Període d'emmagatzematge - especifiqueu la durada de conservació de l'historial agregat (mínim, màxim, mitjà, recompte) a la base de dades (d'1 dia a 25 anys). Les dades més antigues seran eliminades per la neteja. Emmagatzemat en segons.
S'admeten sufixos d'hora, p. ex. 24h, 1d. Les macros d'usuari són compatibles.
El valor Període d'emmagatzematge es pot substituir globalment a Administració → General → Housekeeper.
Si existeix un paràmetre d'anul·lació global, es mostra una icona d'informació verda . Si col·loqueu el ratolí a sobre, es mostra un missatge d'advertència, p.e. Substituït per la configuració global de la neteja (7d).
Nota: El manteniment de tendències no és pas disponible per a dades no numèriques: caràcters, registre i text.
Veieu també històric i tendències.
Mapa de valors Aplica l'assignació de valors a aquest element. Mapa de valors no canvia els valors rebuts, només serveix per mostrar dades.
Funciona amb Numeric(sense signe), Numeric(flotant) i Caràcter elements.
Per exemple, "Estats del servei de Windows".
Format d'hora de registre Disponible només per a elements del tipus Registre. Marcadors de posició admesos:
* y: Any (1970-2038)
* M: Mes (01-12)
* d: Dia (01-31)
* h: Hora (00-23)
* m: Minut (00-59)
* s: Segon (00-59)
Si es deixa en blanc, la marca de temps no s'analitzarà.
Per exemple, tingueu en compte la línia següent del fitxer de registre de l'agent Zabbix:
"23480:20100328:154718.045 S'ha iniciat l'agent Zabbix. Zabbix 1.8.2 (revisió 11211)."
Comença amb sis posicions de caràcters per al PID, seguides de la data, l'hora i la resta de la línia.
Temps de registre. el format d'aquesta línia seria "pppppp:yyyyMMdd:hhmmss".
Tingueu en compte que els caràcters "p" i ":" són només marcadors de posició i poden ser qualsevol cosa menys "yMdhms".
Emplena el camp d'inventari de l'equip Podeu seleccionar un camp d'inventari de l'equip que omplirà el valor de l'element. Això funcionarà si la població automàtica d'inventari és habilitada per a l'equip.
Aquest camp no és pas disponible si Tipus d'informació és establert a 'Registre'.
Descripció Introduïu una descripció de l'element.
Activat Marqueu la casella de selecció per habilitar l'element perquè es processi.
Darreres dades Fes clic a l'enllaç per veure les darreres dades de l'element.
Aquest enllaç només és disponible quan s'edita un element ja existent.

Els camps específics del tipus d'element es descriuen a les [pàgines corresponents] (tipus d'elements).

En editar un element existent de nivell plantilla a nivell d'equip, el nombre de camps són només de lectura. Podeu emprar l'enllaç a la capçalera del formulariper anar al nivell de plantilla i editar-ho allà, tinguent en compte que els canvis a nivell de plantilla canviaran l'element per a tots els equips on la plantilla sigui enllaçada.

La pestanya Etiquetes permet definir el nivell d'element etiquetes.

Preprocessament del valor de l'element

La pestanya Preprocessament permet definir regles de transformació per als valors rebuts.

Provant

Per fer proves d'elements, assegureu-vos que l'hora del sistema al servidor i al proxy sigui sincronitzada. Cas que el temps del servidor sigui endarrerit, la prova d'elements pot retornar un missatge d'error "La tasca ha caducat". Tanmateix, haver establert diferents zones horàries al servidor i al proxy no afectarà pas el resultat de la prova.

És possible provar un element i, si és configurat correctament, obtindre un valor real a canvi. La prova es pot produir fins i tot abans que es desi un element.

Les proves són disponibles per a elements d'equips i plantilles, prototips d'elements i regles de descoberta de baix nivell. La prova no és disponible per als elements actius.

La prova d'elements és disponible per als tipus d'elements passius següents:

 • Agent Zabbix
 • Agent SNMP (v1, v2, v3)
 • Agent IPMI
 • Comprovacions SSH
 • Comprovacions de Telnet
 • Agent JMX
 • Comprovacions senzilles (excepte els elements icmpping*, vmware.*)
 • Zabbix intern
 • Elements calculats
 • Comprovacions externes
 • Monitor de base de dades
 • Agent HTTP
 • Guió

Per provar un element, feu clic al botó Prova a la part inferior del formulari de configuració de l'element. Tingueu en compte que el botó Prova es desactivarà per als elements que no es poden provar (com ara comprovacions actives, comprovacions simples excloses).

El formulari de prova d'elements té camps per als paràmetres de l'equip necessaris (adreça de l'equip, port, nom del proxy/sense proxy) i detalls específics de l'element (com ara la comunitat SNMPv2 o credencials de seguretat SNMPv3). Aquests camps tenen en compte el context:

 • Els valors s'emplenen prèviament quan és possible; és a dir, per als elements que requereixen un agent, agafant la informació de la interfície de l'agent triada de l'equip
 • Els valors s'han d'omplir manualment per als elements de plantilla
 • Es resolen els valors de macro de text pla
 • Els camps on el valor (o part del valor) és un secret o una macro de Vault són buits i s'han d'introduir manualment. Si algun paràmetre d'element conté un valor de macro secreta, es mostra el missatge d'avís següent: "L'element conté macros definides per l'usuari amb valors secrets. Els valors d'aquestes macros s'han d'introduir manualment".
 • Els camps es desactiven quan no són necessaris en el context del tipus d'element (per exemple, el camp de l'adreça de l'equip i el camp del proxy són desactivats per als elements calculats)

Per provar l'article, feu clic a Obtindre valor. Si el valor es recupera correctament, omplirà el camp Valor, movent el valor actual (si n'hi ha) al camp Valor anterior alhora que calcularà el Prev. camp de temps, és a dir, la diferència de temps entre els dos valors (clics) i intentar detectar una seqüència EOL i canviar a CRLF si es detecta "\n\r" al valor recuperat.

Si la configuració és incorrecta, es mostra un missatge d'error que descriu la raó possible.

Un valor recuperat correctament de l'equip també es pot emprar per provar passes de preprocessament.

Botons de formulari

Els botons abaix del formulari permeten fer múltiples operacions.

Afegeix un element. Aquest botó només està disponible per a elements nous.
Actualitza les propietats dels elements.
Crear un altre element basat en les propietats de l'element actual.
Executeu immediatament una comprovació d'un nou valor d'element. Només s'admet per a comprovacions passives (veieu més detalls).
Tingueu en compte que quan comproveu un valor immediatament, la configuració de la memòria cau no s'actualitza, de manera que el valor no reflectirà canvis molt recents a la configuració de l'element.
Comprova si la configuració de l'element és correcta obtenint un valor.
Esborra l'historial i les tendències d'actius.
Esborra l'element.
Cancel·la la modificació de les propietats de l'element.

Conversió d'unitats

Per defecte, especificar una unitat per a un element fa que s'afegeixi un prefix multiplicador; per exemple, un valor entrant « 2048 » amb la unitat « o » es mostraria com a « 2Ko ».

Per evitar la conversió d'unitats, empreu el prefix !, per exemple, !B. Per entendre millor com funciona la conversió amb i sense el signe d'exclamació, consulteu els valors i unitats d'exemple següents:

 1024 !B → 1024o
    1024 B → 1 Ko
    61 !s → 61s
    61 s → 1m 1s
    0 !uptime → 0 uptime
    0 uptime→ 00:00:00
    0 !! → 0 !
    0 ! → 0

Abans de Zabbix 4.0, hi havia una llista d'aturada d'unitat codificada en brut composta de ms, rpm, RPM, %. Aquesta llista d'aturada està obsoleta, de manera que la manera correcta d'evitar la conversió d'aquestes unitats és !ms, !rpm, !RPM, !%.

Límit de les dades de text

Els límits del tipus de dades de text depenen del backend de la base de dades. Abans d'emmagatzemar els valors de text a la base de dades, es trunquen per coincidir amb el límit de tipus de valor de la base de dades:

Base de dades Tipus d'informació
Caràcter Registre Text
MySQL 255 caràcters 65536 octets 65536 octets
PostgreSQL 255 caràcters 65536 caràcters 65536 caràcters
Oracle 255 caràcters 65536 caràcters 65536 caràcters
SQLite (només Zabbix proxy) 255 caràcters 65536 caràcters 65536 caràcters

Límit d'script personalitzat

La longitud disponible d'script personalitzat depèn de la base de dades emprada:

Base de dades Límit en caràcters Límit en octets
MySQL 65535 65535
PostgreSQL 65535 no limitat
Oracle 2048 4000
SQLite (només proxy Zabbix) 65535 no limitat

Elements no admesos

Un element pot quedar sense suport si el seu valor no es pot recuperar per algun motiu. Aquests elements sempre es tornen a comprovar amb el seu interval d'actualització estàndard.

Els elements no suportats s'han marcat com a estat NO ADMÈS.