You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8 Mapatge de valors

Vista general

Per a una representació més "humana" dels valors rebuts, podeu emprar taules de mapatge de valors que contenen la correspondència entre valors numèrics/cadenes i representacions de cadena.

Les taules de mapatge de valors es poden emprar tant a la interfície de Zabbix com a les notificacions per tipus de suport.

Per exemple, un element que tingui el valor "0" o "1" pot emprar el mapa de valors per representar valors en una forma llegible per els humans:

 • '0' => 'No disponible'
 • '1' => 'Disponible'

O bé, una taula d'assignació de valors relacionada amb la còpia de seguretat podria ésser:

 • 'F' => 'Complet'
 • 'D' => 'Diferencial'
 • 'I' => 'Incremental'

En un altre exemple, es poden mapar intervals de valors de voltatge:

 • '<=209' => 'Baixa'
 • '210-230' => 'D'acord'
 • '>=231' => 'Alta'

El mapatge de valors s'empra al tauler de Zabbix i notificacions enviades per els tipus de suport.

La substitució del valor rebut amb la representació configurada es realitza tant a la interfície com al servidor de Zabbix; tanmateix, el servidor gestiona la substitució només en els casos següents:

Els mapes de valors es defineixen a nivell de model o equip. Un cop establerts, són disponibles per a tots els elements del model o equip respectiu. Quan configureu elements, especifiqueu el nom d'un mapatge de valors prèviament configurat al paràmetre Mapatge de valors.

No hi ha herència de mapa de valors - equips i plantilles no hereten els valors de mapatge de plantilles enllaçades. Els elements de plantilla en un equip continuarà emprant mapatge de valors configurats a la plantilla.

L'assignació de valors es pot emprar amb elements que tenen informació de tipus Numèric (sense signe), Numèric (flotant) i Caràcter.

Els mapes de valors es poden exportar/importar amb la plantilla o equip corresponent. També es poden actualitzar en massa emprant els formularis d'actualització massiva d'equips i plantilles.

Configuració

Per definir un dels valors:

 • Obriu un formulari de configuració d'equip o model
 • Aneu a la pestanya Taula de correspondència
 • Feu clic a Afegeix per afegir una taula nova
 • Feu clic al nom d'una taula existent per modificar-la

Paràmetres d'una taula de mapeig de valors:

|Paràmetre|<|Descripció| |-|-----------|-------------------------------------- ----| |Nom|<|Nom únic d'un conjunt de coincidències de valors.| |Coincidències|<|Regles de concordança individuals per assignar valors numèrics/cadenes a representacions de cadena.
El mapatge s'aplica en l'ordre de les regles de mapatge. Els mapes es poden reordenar arrossegant.
Només s'admeten els tipus de valors numèrics per als intervals de mapes (els tipus de mapes és major o igual que, és menor o igual que, és dins l'interval).| | |Tipus|Tipus de mapeig:
igual - s'assignaran valors iguals
és més gran o igual que - s'assignaran valors iguals o superiors
és menor o igual a - es mapejaran valors iguals o menors
es dins l'interval - els valors dins l'interval s'assignaran; l'interval s'expressa com a <nombre1>-<nombre2> o <nombre>. S'admeten diversos intervals (p. ex., 1-10 101-110 201)
expressió regular - els valors que coincideixen amb expressió regular s'assignaran (no s'admeten expressions regulars)<br >* *per defecte** - tots els valors pendents s'assignaran, excepte els que tinguin mapes específics.| |^|Valor|Valor entrant.
Depenent del tipus de mapatge, també pot contindre un interval o una expressió regular.| |^|Coincidències|Representació de cadena (fins a 64 caracters) per al valor entrant.|

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Quan la taula d'assignació de valors es mostra a la llista, només els tres primers mapes són visibles, mentre que tres punts indiquen que hi ha altres mapes.

Exemple de mapatge de valors

Un dels elements d'agent predefinits "Ping de l'agent Zabbix" empra una taula de mapatge de valors a nivell de model anomenada "Estat de ping de l'agent Zabbix" per mostrar els seus valors.

Al formulari de configuració de l'element, podeu veure una referència a aquesta taula de mapatge de valors al camp Taula de mapatge:

Així, a Monitoratge → #Darreres dades, la taula de cerca s'empra per mostrar "Amunt" (amb el valor brut entre parèntesis).

A la secció Darreres dades, els valors mostrats es redueixen a 20 símbols. Si s'empra la taula d'assignació de valors, aquest escurçament no s'aplica al valor assignat, sinó només al valor brut (que es mostra entre parèntesis).

Sense una taula de mapatge de valors predefinida, només veureu "1", que pot ésser difícil d'entendre.