You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Preprocessament del valor de l'element

Vista general

El preprocessament s'empra per definir regles de transformació dels valors dels elements rebuts. Són possibles una o més transformacions abans de desar a la base de dades.

Les transformacions s'executen en l'ordre en què es defineixen. El preprocessament el fa el servidor o proxy Zabbix (si els elements són monitorats per proxy).

Tingueu en compte que tots els valors passats al preprocessament són de tipus string, la conversió al tipus de valor esperat (tal com es defineix a la configuració de l'element) es fa al final de la canalització de preprocessament; no obstant això, les conversions també poden tindre lloc si ho requereix la passa de preprocessament corresponent. Veieu detalls del preprocessament per obtindre més informació tècnica.

Veieu també: Exemples d'ús

Configuració

Les regles de preprocessament es defineixen a la pestanya Preprocessament del formulari configuració de l'element.

Un element es convertirà en no suportat si alguna de les passes de preprocessament falla, tret que s'hagi especificat la gestió d'errors personalitzada mitjançant una opció Personalitzada en cas d'error per a les transformacions admeses.

Per als elements del registre, les metadades del registre (sense valor) sempre restabliran l'estat no admès de l'element i tornaran a ser compatible amb l'element, fins i tot si l'error inicial es va produir després de rebre un valor de registre de l'agent.

Tant les macros d'usuari com les macros d'usuari amb context són compatibles amb:

 • els paràmetres de preprocessament del valor de l'element, inclòs el codi JavaScript;
 • paràmetres personalitzables de gestió d'errors (camps Establir valor a i Establir error a; des de Zabbix 6.4.10).

El context s'ignora quan es substitueix una macro pel seu valor. El valor de la macro s'insereix tal com és al codi, no és possible afegir una escapada addicional abans de posar valor al codi JavaScript. Tingueu en compte que això pot provocar errors de JavaScript en alguns casos.

|Tipus|<|<| |-|-----------|-------------------------------------- ----| | |Transformació|Descripció| |Text|<|<| | |Expressió regular|Fa coincidir el valor amb l'expressió regular <patró> i substitueix el valor per <sortida>. L'expressió regular permet extreure un màxim de 10 grups capturats amb la seqüència \N. Si el valor d'entrada no coincideix, l'element no serà compatible.
Paràmetres:
patró - expressió regular
sortida - patró de format de sortida. Una seqüència d'escapada \N (on N=1...9) es substitueix pel grup enèssim corresponent. Una seqüència d'escapada \0 es substitueix pel text corresponent.
Consulteu la secció expressions regulars per veure alguns exemples existents.
Si marqueu el Personalitzat en cas d'error , l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor o per establir un valor especificat, o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Reemplaça|Cerqueu la cadena de cerca i substituïu-la per una altra (o per res). Es substituiran totes les ocurrències de la cadena de cerca.
Paràmetres:
cadena de cerca - la cadena a cercar i substituir, distingeix entre majúscules i minúscules (obligatori)
** substituir** - la cadena a substituir amb la cadena de cerca. La cadena de substitució també pot ésser buida, la qual cosa permet esborrar la cadena de cerca quan la trobi.
És possible emprar seqüències d'escapada per cercar o substituir salts de línia, retorns de carro, tabulacions i espais "\n \r \ t \s"; la barra invertida es pot escapar com a "\\" i les seqüències d'escapament es poden escapar com a "\\n". Els salts de línia, els retorns de carro i les pestanyes s'escapen automàticament durant la descoberta de baix nivell.| |^|Retallar|Esborra els caràcters especificats al principi i al final del valor.| |^|Retalla a la dreta|Esborra els caràcters especificats del final del valor.| |^|Retalla a l'esquerra|Esborra els caràcters especificats del principi del valor.| |Dades estructurades|<|<| | |XPath XML|Extreu valor o fragment de dades XML mitjançant la funcionalitat XPath.
Per tal que aquesta opció funcioni, el servidor Zabbix s'ha de compilar amb suport libxml.
Exemples:< br>number(/document/item /value) extreu 10 de <document><item><value>10</value></item></document>
number(/document/item/@attribute) extreu 10 de <document><item attribute="10"></item></document>
/document/item extreu <item><value> 10</value></item> de <document><item><value>10</value></item></document>
Tingueu en compte que els espais de noms no són compatibles.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar errors d'opcions de gestió personalitzades: per ignorar el valor, per establir un valor especificat o per establir un missatge d'error especificat.| |^|JSONPath|Extreu el valor o el fragment de les dades JSON mitjançant la funcionalitat JSONPath.
Si marqueu el Personalitzat en error, l'element no s'admetrà si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, per establir un valor especificat o per establir un missatge d'error especificat.| |^|CSV a JSON|Convertir les dades del fitxer CSV al format JSON.
Per obtindre més informació, consulteu: Preprocessament de CSV a JSON.| |^|XML a JSON|Convertir dades en format XML a JSON.
Per obtindre més informació, veieu: Regles de serialització.
Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar errors d'opcions de gestió personalitzades: per ignorar el valor, per establir un valor especificat o per establir un missatge d'error especificat.| |SNMP|<|<| | |Valor SNMP Walk|Extreu el valor pel nom OID/MIB especificat i apliqueu les opcions de format:
Sense modificar - retorna la cadena hexadecimal com a cadena hexadecimal sense escapar;
UTF-8 des de hexadecimal- STRING: converteix la cadena hexadecimal en una cadena UTF-8;
MAC des de hex-STRING - valida la cadena hexadecimal com a adreça MAC i retorna una cadena d'adreça MAC adequada (on ' ' es substitueix per ':');
Enter de BITS - converteix els primers 8 octets d'una cadena de bits expressada com una seqüència de caràcters hexadecimals (per exemple, "1A 2B 3C 4D") en un nombre enter sense signe de 64 bits. En les cadenes de bits de més de 8 octets, els octets conseqüents s'ignoraran.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, és possible triar opcions personalitzades de gestió d'errors: per descartar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat. En el cas d'un pas de preprocessament fallit, l'element no serà compatible si se selecciona l'opció per descartar el valor o establir un valor especificat.| | |SNMP walk to JSON|Converteix els valors SNMP a JSON. Especifiqueu un nom de camp al JSON i la ruta d'OID SNMP corresponent. Els valors dels camps s'emplenaran amb els valors del camí d'accés SNMP OID especificat.
Podeu emprar aquesta passa de preprocessament per a SNMP OID discovery.
Opcions de format de valors semblants com a a la passa Valor de walk SNMP són disponibles.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, és possible triar opcions personalitzades de gestió d'errors: per descartar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat. En el cas d'una passa de preprocessament fallida, l'element no serà compatible si se selecciona l'opció per descartar el valor o establir un valor especificat.| |Aritmètica|<|<| | |Multiplicador personalitzat|Multiplica el valor per l'enter o el valor de coma flotant especificat.
Fes servir aquesta opció per convertir els valors rebuts a Ko, Mops, etc. en o, ops. En cas contrari, Zabbix no pot establir correctament prefixos (K, M, G, etc.).
Tingueu en compte que si el tipus d'element de dades és Numèric (sense signe), els valors entrants es retallaran amb una part fraccionària (és a dir, "0,9" es convertirà en "0") abans que s'apliqui el multiplicador personalitzat.
Suport: notació científica, per exemple, "1e+70" (des de la versió 2.2); macros d'usuari i macros LLD (des de la versió 4.0); cadenes que inclouen macros, per exemple, {#MACRO}e+10, {$MACRO1}e+{$MACRO2} (des de la versió 5.2.3)
Les macros s'han de resoldre en un nombre enter o flotant.< br>Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions per al tractament d'errors personalitzats: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |Canvi|<|<| | |Canvi simple|Calculeu la diferència entre el valor actual i el valor anterior.
S'avalua com a valor-valor_anterior, on
valor - valor actual; valor_precedent - valor rebut anteriorment
Aquest paràmetre pot ser útil per mesurar un valor que augmenta constantment. Si el valor actual és inferior al valor anterior, Zabbix ignora aquesta diferència (no emmagatzema res) i espera un altre valor.
Només es permet una operació d'edició per element.
Si marqueu Personalitzar en cas d'error , l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor o per establir un valor especificat, o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Canvi per segon|Calculeu la taxa de canvi de valor (diferència entre el valor actual i anterior) per segon.
Avaluat com a (valor-valor_anterior)/(temps-hora_anterior), on
valor - valor actual; previous_value - valor rebut anteriorment; time - marca de temps actual; time_previous - marca de temps del valor anterior.
Aquest paràmetre és molt útil per obtindre la velocitat per segon per a un valor que augmenta constantment. Si el valor actual és inferior al valor anterior, Zabbix ignora aquesta diferència (no emmagatzema res) i espera un altre valor. Això permet que funcioni bé, per exemple, amb embolcall de comptador SNMP de 32 bits (desbordament).
Nota - Com que aquest càlcul pot produir nombres de coma flotant, es recomana establir el "Tipus d'informació" a Numèric (flotant), fins i tot si els valors en brut entrants són nombres enters. Això és especialment rellevant per a nombres petits on la part decimal compta. Si els valors de coma flotant són grans i poden superar la longitud del camp "float", en aquest cas es pot perdre el valor sencer, en realitat es recomana emprar Numèric (sense signe) i, per tant, esborrar només la part decimal .
Només es permet una operació d'edició per element.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: ignora el valor, estableix un valor especificat o estableix un missatge d'error especificat.| |Sistemes digitals|<|<| | |Booleà a decimal|Converteix el valor del format booleà a decimal. La representació textual és traduïda com a 0 o 1. Per tant, "TRUE" s'emmagatzema com a 1 i "FALSE" s'emmagatzema com a 0. Tots els valors coincideixen si no distingeixen entre majúscules i minúscules. Els valors reconeguts actualment són, per a:
TRUE - true, t, yes, y, on, up, running, enabled, available, ok, master
FALSE - false, f, no, n , off, down, unused, disabled, unavailable, err, slave
A més, qualsevol valor numèric diferent de zero es considera TRUE i zero es considera FALSE. L'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla, i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor o per establir un valor especificat, o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Octal a Decimal|Converteix el valor del format octal a decimal.
Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no quedarà incompatible si la passa de preprocessament fallés i és possible especificar-lo. Opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |^|Hexadecimal a Decimal|Converteix el valor del format hexadecimal a decimal.
Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si falla la passa de preprocessament i és possible especificar-lo. Opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |Scripts personalitzats|<|<| | |JavaScript|Introduïu el codi JavaScript al bloc que apareix quan feu clic al camp de paràmetres o a una icona de llapis.
Tingueu en compte que la longitud de JavaScript disponible depèn de la base de dades emprada.
Per obtindre més informació, veieu: Preprocessament de Javascript.| |Validació|<|<| | |A l'interval|Definiu un interval dins del qual un valor ha de caure especificant valors mínims/màxims (inclosos).
S'accepten valors numèrics (incloent qualsevol nombre de dígits, part decimal opcional i part exponencial opcional, valors negatius). Es poden emprar macros d'usuari i macros de descoberta de baix nivell. El valor mínim ha d'ésser inferior al valor màxim.
Ha d'existir com a mínim un valor.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no quedarà incompatible en cas d'error de la passa de preprocessament i és possible especificar opcions personalitzades de gestió d'errors: per ignorar el valor, o per establir un valor especificat, o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Coincideix amb l'expressió regular|Especifiqueu una expressió regular amb la qual ha de coincidir un valor.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar-lo. Opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |^|No coincideix amb l'expressió regular|Especifiqueu una expressió regular amb la qual un valor no ha de coincidir.
Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |^|Cerqueu un error al JSON|Cerqueu un missatge d'error a nivell d'aplicació situat al JSONpath. Atura el processament si té èxit i si el missatge no és buit; en cas contrari, continueu el processament amb el valor que hi havia abans d'aquesta passa de preprocessament. Tingueu en compte que aquests errors de servei extern s'informaran a l'usuari tal qual, sense afegir informació sobre la passa de preprocessament.
No s'informarà d'errors si l'anàlisi de JSON no vàlid falla.< br>Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no serà compatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, per establir un valor especificat o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Cerca un error a l'XML|Cerca un missatge d'error a nivell d'aplicació situat a XPath. Atura el processament si té èxit i si el missatge no és buit; en cas contrari, continueu el processament amb el valor que hi havia abans d'aquesta passa de pretractament. Tingueu en compte que aquests errors de servei extern s'informen a l'usuari tal qual, sense afegir informació sobre la passa de preprocessament.
No s'informarà d'error si l'anàlisi d'un XML no vàlid falla.
Si marqueu la casella de selecció Personalitzat en cas d'error, l'element no quedarà incompatible si la passa de preprocessament falla i és possible especificar opcions personalitzades per a la gestió d'errors: per ignorar el valor, per establir un valor especificat o per establir un missatge d'error especificat.| |^|Cerca un error mitjançant una expressió regular|Cerca un missatge d'error a nivell d'aplicació mitjançant una expressió regular. Atura el processament si té èxit i si el missatge no és buit; en cas contrari, continueu el processament amb el valor que hi havia abans d'aquest pas de preprocessament. Tingueu en compte que aquests errors de servei extern s'informen a l'usuari tal qual, sense afegir informació sobre la passa de preprocessament.
Paràmetres:
patró - expressió regular
sortida - patró de format de sortida. Una seqüència d'escapada \N (on N=1...9) es substitueix pel grup enèssim corresponent. Es substitueix una seqüència d'escapada \0 pel text corresponent.
Si marqueu la casella Personalitzat en cas d'error, l'element no quedarà incompatible en cas d'error de la passa de preprocessament i és possible especificar opcions de gestió d'errors personalitzades: per ignorar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.| |^|Comprova si un valor no és compatible|Comprova si hi ha hagut un error en recuperar el valor de l'element. Normalment això comportaria que l'element no s'admetés, però podeu canviar aquest comportament especificant les opcions de gestió d'errors Personalitzat en cas d'error: ignorar el valor, establir un valor especificat (en aquest cas, l'element es mantindrà compatible i el valor es pot emprar en triggers) o establir un missatge d'error especificat. Tingueu en compte que per a aquesta passa de preprocessament, la casella de selecció Personalitza en cas d'error és en gris i sempre marcada.
Aquesta passa sempre s'executa com a primera passa de preprocessament i es posa per sobre de tots els altres després de desar els canvis a l'element. Només es pot emprar una vegada.
Admès des de la versió 5.2.0.| |Escanyament|<|<| | |Descartar sense canvis|Ignorar un valor si no ha canviat.
Si s'ignora un valor, no es desa a la base de dades i el servidor Zabbix no sap que aquest valor s'ha canviat. No s'avaluarà cap trigger i, per tant, no es crearan ni resoldran problemes relacionats amb els triggers. Les funcions només funcionaran en funció de les dades realment desades a la base de dades. Com que les tendències es creen a partir de les dades de la base de dades, si no hi ha cap valor registrat durant una hora, tampoc no hi haurà dades de tendències per a aquesta hora.
Només es pot especificar una opció d'acceleració per a un element.
Tingueu en compte que és possible per als elements monitorats pel proxy Zabbix que les diferències de valor molt petites (menys de 0,000001) no s'esborrin correctament pel proxy, però s'emmagatzemen a l'historial amb el mateix valor excepte si la base de dades de Zabbix s'ha [actualitzat] (https://www.zabbix.com/documentation/5.0/manual/installation/upgrade_notes_500#enabling_extended_range_of_numeric_float_values).| |^|Descartar sense canvis amb el bit de vida|Ignoreu un valor si no ha canviat en el període de temps especificat (en segons).
S'admeten valors enters positius per especificar segons (mínim - 1 segon). Els sufixos de temps es poden emprar en aquest camp (per exemple, 30 s, 1 m, 2 h, 1 d). En aquest camp es poden emprar macros d'usuari i macros de descoberta de baix nivell.
Si s'ignora un valor, no es desa a la base de dades i el servidor Zabbix no sap que s'ha rebut aquest valor. No s'avaluarà cap trigger i, per tant, no es crearan ni resoldran problemes relacionats amb els triggers. Les funcions només funcionaran en funció de les dades realment desades a la base de dades. Com que les tendències es creen a partir de les dades de la base de dades, si no hi ha cap valor registrat durant una hora, tampoc no hi haurà dades de tendències per a aquesta hora.
Només es pot especificar una opció d'acceleració per a un element.
Tingueu en compte que només és possible per als elements monitorats pel proxy Zabbix les diferències de valors petites (menys de 0,000001) no s'esborren correctament pel proxy, però s'emmagatzemen a l'historial amb el mateix valor excepte si la base de dades de Zabbix s'ha [actualitzat] (https://www.zabbix.com/documentation/5.0/manual/installation/upgrade_notes_500#enabling_extended_range_of_numeric_float_values).| |Prometheus|<|<| | |Patró de Prometheus|Empreu la consulta següent per extreure les dades necessàries de les mètriques de Prometheus.
Consulteu les comprovacions de Prometheus per obtindre més informació.| |^|Prometheus a JSON|Convertiu les mètriques de Prometheus requerides a JSON.
Consulteu les comprovacions de Prometheus per obtindre més informació.|

Per modificar i limitar les passes de preprocessament, Zabbix ha de recordar el darrer valor per calcular/comparar el nou valor segons sigui necessari. Aquests valors anteriors els gestiona el gestor de preprocessament. Si es reinicia el servidor o el proxy Zabbix o es fan canvis a les passes de preprocessament, es restableix el darrer valor de l'element corresponent, donant lloc a:

 • per a passes Canvi únic, Canvi per segon: el valor següent s'ignorarà perquè no hi ha cap valor anterior per calcular el canvi;
 • per a les passes Descartar el que no ha canviat, Descartar sense canvis amb bit viu: el valor següent no s'esborrarà mai, encara que hauria d'haver sigue a causa de regles d'esborrat.

El paràmetre Tipus d'informació de l'element es mostra a la part inferior de la pestanya quan es defineix almenys una passa de preprocessament. Si cal, és possible modificar el tipus d'informació sense sortir de la pestanya Preprocessament. Veieu la creació d'un element per a la descripció detallada dels paràmetres.

Si empreu un multiplicador personalitzat o un valor d'emmagatzematge com ara Canvis per segon per als elements amb el tipus d'informació establert a Numèric (sense signe) i el valor calculat resultant és en realitat un nombre flotant, el valor calculat encara s'admet com el valor correcten esborrant la part decimal i emmagatzemant el valor com a nombre enter.

Supported transformations

All supported transformations are listed below. Click on the transformation name to see full details about it.

Name Description Type
Regular expression Match the value to the regular expression and replace with the required output. Text
Replace Find the search string and replace it with another (or nothing).
Trim Remove specified characters from the beginning and end of the value.
Right trim Remove specified characters from the end of the value.
Left trim Remove specified characters from the beginning of the value.
XML XPath Extract value or fragment from XML data using XPath functionality. Structured data
JSON Path Extract value or fragment from JSON data using JSONPath functionality.
CSV to JSON Convert CSV file data into JSON format.
XML to JSON Convert data in XML format to JSON.
SNMP walk value Extract value by the specified OID/MIB name and apply formatting options. SNMP
SNMP walk to JSON Convert SNMP values to JSON.
SNMP get value Apply formatting options to the SNMP get value.
Custom multiplier Multiply the value by the specified integer or floating-point value. Arithmetic
Simple change Calculate the difference between the current and previous value. Change
Change per second Calculate the value change (difference between the current and previous value) speed per second.
Boolean to decimal Convert the value from boolean format to decimal. Numeral systems
Octal to decimal Convert the value from octal format to decimal.
Hexadecimal to decimal Convert the value from hexadecimal format to decimal.
JavaScript Enter JavaScript code. Custom scripts
In range Define a range that a value should be in. Validation
Matches regular expression Specify a regular expression that a value must match.
Does not match regular expression Specify a regular expression that a value must not match.
Check for error in JSON Check for an application-level error message located at JSONPath.
Check for error in XML Check for an application-level error message located at XPath.
Check for error using a regular expression Check for an application-level error message using a regular expression.
Check for not supported value Check if there was an error in retrieving item value.
Discard unchanged Discard a value if it has not changed. Throttling
Discard unchanged with heartbeat Discard a value if it has not changed within the defined time period.
Prometheus pattern Use the following query to extract the required data from Prometheus metrics. Prometheus
Prometheus to JSON Convert the required Prometheus metrics to JSON.

Note that for Change and Throttling preprocessing steps, Zabbix has to remember the last value to calculate/compare the new value as required. These previous values are handled by the preprocessing manager. If Zabbix server or proxy is restarted or there is any change made to preprocessing steps, the last value of the corresponding item is reset, resulting in:

 • for Simple change, Change per second steps - the next value will be ignored because there is no previous value to calculate the change from;
 • for Discard unchanged, Discard unchanged with heartbeat steps - the next value will never be discarded, even if it should have been because of discarding rules.
Regular expression

Match the value to the regular expression and replace with the required output.

Parameters:

 • pattern - the regular expression;
 • output - the output formatting template. An \N (where N=1…9) escape sequence is replaced with the Nth matched group. A \0 escape sequence is replaced with the matched text.

Comments:

 • A failure to match the input value will make the item unsupported;
 • The regular expression supports extraction of maximum 10 captured groups with the \N sequence;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
 • Please refer to regular expressions section for some existing examples.
Replace

Find the search string and replace it with another (or nothing).

Parameters:

 • search string - the string to find and replace, case-sensitive (required);
 • replacement - the string to replace the search string with. The replacement string may also be empty effectively allowing to delete the search string when found.

Comments:

 • All occurrences of the search string will be replaced;
 • It is possible to use escape sequences to search for or replace line breaks, carriage return, tabs and spaces "\n \r \t \s"; backslash can be escaped as "\\" and escape sequences can be escaped as "\\n";
 • Escaping of line breaks, carriage return, tabs is automatically done during low-level discovery.
Trim

Remove specified characters from the beginning and end of the value.

Right trim

Remove specified characters from the end of the value.

Left trim

Remove specified characters from the beginning of the value.

XML XPath

Extract value or fragment from XML data using XPath functionality.

Comments:

 • For this option to work, Zabbix server (or Zabbix proxy) must be compiled with libxml support;
 • Namespaces are not supported;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

Examples:

number(/document/item/value) #will extract '10' from <document><item><value>10</value></item></document>
    number(/document/item/@attribute) #will extract '10' from <document><item attribute="10"></item></document>
    /document/item #will extract '<item><value>10</value></item>' from <document><item><value>10</value></item></document>
JSON Path

Extract value or fragment from JSON data using JSONPath functionality.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

CSV to JSON

Convert CSV file data into JSON format.

For more information, see: CSV to JSON preprocessing.

XML to JSON

Convert data in XML format to JSON.

For more information, see: Serialization rules.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

SNMP walk value

Extract value by the specified OID/MIB name and apply formatting options:

 • Unchanged - return hex-string as unescaped hex string;
 • UTF-8 from hex-STRING - convert hex-string to UTF-8 string;
 • MAC from hex-STRING - validate hex-string as MAC address and return a proper MAC address string (where ' ' are replaced by ':');
 • Integer from BITS - convert the first 8 bytes of a bit string expressed as a sequence of hex characters (e.g., "1A 2B 3C 4D") into a 64-bit unsigned integer. In bit strings longer than 8 bytes, consequent bytes will be ignored.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

SNMP walk to JSON

Convert SNMP values to JSON.

Specify a field name in the JSON and the corresponding SNMP OID path. Field values will be populated by values in the specified SNMP OID path.

Comments:

 • Similar value formatting options as in the SNMP walk value step are available;
 • You may use this preprocessing step for SNMP OID discovery;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
SNMP get value

Apply formatting options to the SNMP get value:

 • UTF-8 from Hex-STRING - convert hex-string to UTF-8 string;
 • MAC from Hex-STRING - validate hex-string as MAC address and return a proper MAC address string (where ' ' are replaced by ':');
 • Integer from BITS - convert the first 8 bytes of a bit string expressed as a sequence of hex characters (e.g., "1A 2B 3C 4D") into a 64-bit unsigned integer. In bit strings longer than 8 bytes, consequent bytes will be ignored.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

Custom multiplier

Multiply the value by the specified integer or floating-point value.

Comments:

 • Use this option to convert values received in KB, MBps, etc., into B, Bps. Otherwise, Zabbix cannot correctly set prefixes (K, M, G, etc.).
 • Note that if the item type of information is Numeric (unsigned), incoming values with a fractional part will be trimmed (i.e., '0.9' will become '0') before the custom multiplier is applied;
 • If you use a custom multiplier or store value as Change per second for items with the type of information set to Numeric (unsigned) and the resulting calculated value is actually a float number, the calculated value is still accepted as a correct one by trimming the decimal part and storing the value as an integer;
 • Supported: scientific notation, for example, 1e+70; user macros and LLD macros; strings that include macros, for example, {#MACRO}e+10, {$MACRO1}e+{$MACRO2}. The macros must resolve to an integer or a floating-point number.
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Simple change

Calculate the difference between the current and previous value.

Comments:

 • This step can be useful to measure a constantly growing value;
 • Evaluated as value-prev_value, where value - the current value; prev_value - the previously received value;
 • Only one change operation per item ("Simple change" or "Change per second") is allowed;
 • If the current value is smaller than the previous value, Zabbix discards that difference (stores nothing) and waits for another value;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Change per second

Calculate the value change (difference between the current and previous value) speed per second.

Comments:

 • This step is extremely useful to get the speed per second of a constantly growing value;
 • As this calculation may produce floating-point numbers, it is recommended to set the 'Type of information' to Numeric (float), even if the incoming raw values are integers. This is especially relevant for small numbers where the decimal part matters. If the floating-point values are large and may exceed the 'float' field length in which case the entire value may be lost, it is actually suggested to use Numeric (unsigned) and thus trim only the decimal part.
 • Evaluated as (value-prev_value)/(time-prev_time), where value - the current value; prev_value - the previously received value; time - the current timestamp; prev_time - the timestamp of the previous value;
 • Only one change operation per item ("Simple change" or "Change per second") is allowed;
 • If the current value is smaller than the previous value, Zabbix discards that difference (stores nothing) and waits for another value. This helps to work correctly with, for instance, a wrapping (overflow) of 32-bit SNMP counters.
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Boolean to decimal

Convert the value from boolean format to decimal.

Comments:

 • The textual representation is translated into either 0 or 1. Thus, 'TRUE' is stored as 1 and 'FALSE' is stored as 0. All values are matched in a case-insensitive way. Currently recognized values are, for TRUE - true, t, yes, y, on, up, running, enabled, available, ok, master; for FALSE - false, f, no, n, off, down, unused, disabled, unavailable, err, slave. Additionally, any non-zero numeric value is considered to be TRUE and zero is considered to be FALSE.
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Octal to decimal

Convert the value from octal format to decimal.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

Hexadecimal to decimal

Convert the value from hexadecimal format to decimal.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

JavaScript

Enter JavaScript code in the block that appears when clicking in the parameter field or on the pencil icon.

Comments:

In range

Define a range that a value should be in by specifying minimum/maximum values (inclusive).

Comments:

 • Numeric values are accepted (including any number of digits, optional decimal part and optional exponential part, negative values);
 • The minimum value should be less than the maximum;
 • At least one value must exist;
 • User macros and low-level discovery macros can be used;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Matches regular expression

Specify a regular expression that a value must match.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

Does not match regular expression

Specify a regular expression that a value must not match.

If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.

Check for error in JSON

Check for an application-level error message located at JSONPath. Stop processing if succeeded and the message is not empty; otherwise, continue processing with the value that was before this preprocessing step.

Comments:

 • These external service errors are reported to the user as is, without adding preprocessing step information;
 • No error will be reported in case of failing to parse invalid JSON;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Check for error in XML

Check for an application-level error message located at XPath. Stop processing if succeeded and the message is not empty; otherwise, continue processing with the value that was before this preprocessing step.

Comments:

 • These external service errors are reported to the user as is, without adding preprocessing step information;
 • No error will be reported in case of failing to parse invalid XML;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Check for error using a regular expression

Check for an application-level error message using a regular expression. Stop processing if succeeded and the message is not empty; otherwise, continue processing with the value that was before this preprocessing step.

Parameters:

 • pattern - the regular expression;
 • output - the output formatting template. An \N (where N=1…9) escape sequence is replaced with the Nth matched group. A \0 escape sequence is replaced with the matched text.

Comments:

 • These external service errors are reported to the user as is, without adding preprocessing step information;
 • If you mark the Custom on fail checkbox, it is possible to specify custom error-handling options: either to discard the value, set a specified value, or set a specified error message. In case of a failed preprocessing step, the item will not become unsupported if the option to discard the value or set a specified value is selected.
Check for not supported value

Check if no item value could be retrieved. Specify how the failure should be processed, based on inspecting the returned error message.

Parameters:

 • scope - select the error processing scope:
  any error - any error;
  error matches - only the error that matches the regular expression specified in pattern;
  error does not match - only the error that does not match the regular expression specified in pattern
 • pattern - the regular expression to match the error to. If any error is selected in the scope parameter, this field is not displayed. If displayed, this field is mandatory.

Comments:

 • Normally the absence/failure to retrieve a value would lead to the item becoming unsupported. In this preprocessing step it is possible to modify this behavior by marking the Custom on fail option. The following custom error-handling options are available: Discard value, Set value to (the value can be used in triggers), or Set error to.
 • The item will remain supported if Discard value or Set value to is selected;
 • Capturing regular expression groups is supported in the Set value to or Set error to fields. An \N (where N=1…9) escape sequence is replaced with the Nth matched group. A \0 escape sequence is replaced with the matched text.
 • For this preprocessing step, the Custom on fail checkbox is grayed out and always marked;
 • These steps are always executed as the first preprocessing steps and are placed above all others after saving changes to the item.
 • Multiple Check for not supported value steps are supported, in the specified order. A step for any error will be automatically placed as the last step in this group.
Discard unchanged

Discard a value if it has not changed.

Comments:

 • If a value is discarded, it is not saved in the database and Zabbix server has no knowledge that this value was received. No trigger expressions will be evaluated, as a result, no problems for related triggers will be created/resolved. Functions will work only based on data that is actually saved in the database. As trends are built based on data in the database, if there is no value saved for an hour then there will also be no trends data for that hour.
 • Only one throttling option can be specified per item.
Discard unchanged with heartbeat

Discard a value if it has not changed within the defined time period (in seconds).

Comments:

 • Positive integer values are supported to specify the seconds (minimum - 1 second);
 • Time suffixes can be used (e.g., 30s, 1m, 2h, 1d);
 • User macros and low-level discovery macros can be used;
 • If a value is discarded, it is not saved in the database and Zabbix server has no knowledge that this value was received. No trigger expressions will be evaluated, as a result, no problems for related triggers will be created/resolved. Functions will work only based on data that is actually saved in the database. As trends are built based on data in the database, if there is no value saved for an hour then there will also be no trends data for that hour.
 • Only one throttling option can be specified per item.
Prometheus pattern

Use the following query to extract the required data from Prometheus metrics.

See Prometheus checks for more details.

Prometheus to JSON

Convert the required Prometheus metrics to JSON.

See Prometheus checks for more details.

Macro support

User macros and user macros with context are supported in:

 • preprocessing step parameters, including JavaScript code;
 • custom error-handling parameters (Set value to and Set error to fields).

The macro context is ignored when a macro is replaced with its value. The macro value is inserted in the code as is, it is not possible to add additional escaping before placing the value in the JavaScript code. Please be advised that this can cause JavaScript errors in some cases.

Testing

See preprocessing testing.