You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Tipus de suport

Vista general

Els mitjans són els canals de difusió emprats per enviar notificacions i alertes des de Zabbix.

Podeu configurar diversos tipus de suports:

Els tipus de suport es configuren a AlertesTipus de suport.

Alguns tipus de suport són predefinits al conjunt de dades predeterminat. Només cal que modifiqueu la seva configuració perquè funcionin.

Tipus de suport de Gmail/Office365 automatitzats

Els usuaris de Gmail o Office365 poden beneficiar-se d'una configuració més fàcil de tipus de suport. El camp Proveïdor de correu electrònic a la configuració del tipus de suport de correu permet triar opcions preconfigurades per a Gmail i Office 365.

Quan trieu les opcions relacionades amb Gmail/Office365, només cal que proporcioneu l'adreça de correu electrònic/mot de pas del remitent per crear un tipus de suport que funcioni.

Tan bon punt es proporcioni l'adreça de correu electrònic/el mot de pas, Zabbix podrà omplir automàticament tots els paràmetres requerits per als tipus de suport de Gmail/Office365 amb els valors reals/recomanats, és a dir, servidor SMTP, port del servidor SMTP, helo SMTP , i Seguretat de connexió. A causa d'aquesta automatització, aquests camps ni tan sols es mostren, però, és possible veure el servidor SMTP i els detalls del correu electrònic a la llista de tipus de suport (veieu la columna Detalls).

Tingueu en compte també que:

-El mot de pas no és necessari per a les opcions de relé -Per a la retransmissió d'Office365, el nom de domini de l'adreça de correu electrònic proporcionada s'emprarà per omplir dinàmicament el servidor SMTP (és a dir, substituïu "exemple.cat" a "exemple-cat.mail.protection.outlook.com" pel valor real)

Per provar si un tipus de suport configurat funciona, feu clic a l'enllaç Provar de la darrera columna (veieu proves de tipus de suport per a Correu electrònic, Webhook, o Script per a més detalls).

Per crear un nou tipus de suport, feu clic al botó Crea un tipus de suport. S'obre un formulari de configuració de tipus de suport.

Paràmetres comuns

Alguns paràmetres són comuns a tots els tipus de suport.

A la pestanya Tipus de suport, els atributs generals comuns són:

Paràmetre Descripció
Nom Nom del tipus de suport.
Tipus Tipus de suport.
Descripció Descripció.
*Actiu Casella per activar el tipus de suport.

Consulteu les pàgines individuals de tipus de suport per a la configuració específica dels suports.

La pestanya Plantilles de missatges us permet definir missatges de notificació predeterminats per a tots o alguns dels tipus d'esdeveniments següents:

 • Assumpte
 • Recuperació de problemes
 • Actualització del problema
 • Servei
 • Reinici del servei
 • Actualització del servei
 • Descoberta
 • Enregistrament automàtic
 • Problema intern
 • Recuperació de problemes interns

Per personalitzar les plantilles de missatges:

 • A la pestanya Plantilles de missatge feu clic a : s'obrirà la finestra emergent Plantilla de missatge.
 • Trieu el Tipus de missatge necessari i editeu els textos Assumpte i Missatge.
 • Feu clic a Afegir per desar la plantilla del missatge

Configuració de la plantilla de missatge:

Paràmetre Descripció
Tipus de missatge Tipus d'esdeveniment per al qual s'ha d'emprar el missatge predeterminat.
Només es pot definir un missatge per defecte per a cada tipus d'esdeveniment.
Assumpte Assumpte per defecte del missatge. El tema pot contindre macros. És limitat a 255 caràcters.
L'assumpte no és pas disponible per al tipus de suport SMS.
Missatge El missatge predeterminat. És limitat a un nombre determinat de caràcters en funció del tipus de base de dades (veieu enviament de missatges per obtindre més informació).
El missatge pot contindre macros compatibles.
En els missatges de problemes i d'actualització de problemes, s'admeten macros d'expressió (per exemple, {?avg(/host/key,1h)}).

Per fer canvis a una plantilla de missatge existent: a la columna Accions, feu clic a per editar el model o feu clic a per esborrar la plantilla del missatge.

És possible definir una plantilla de missatge personalitzada per a una acció específica (veieu operacions d'acció per a més detalls). Els missatges personalitzats definits a la configuració de l'acció substituiran la plantilla de missatge de tipus de suport predeterminada.

La definició de plantilles de missatge és necessària per a tots els tipus de mitjans, inclosos els webhooks o els scripts d'alertes personalitzats que no empren missatges predeterminats per a les notificacions. Per exemple, una acció "Enviar missatge a webhook pushover" no pot pas enviar notificacions de problemes, si el missatge de problema per a webhook pushover no és pas configurat.

La pestanya Opcions conté la configuració per gestionar les alertes. El mateix conjunt d'opcions es pot configurar per a cada tipus de suport.

Tots els tipus de suports es processen en paral·lel. Tot i que el nombre màxim de sessions concurrents es pot configurar per tipus de suport, el nombre total de processos d'alerta al servidor només es pot limitar pel paràmetre StartAlerters. Les alertes generades per un trigger es processen seqüencialment. Així, només es poden processar múltiples notificacions simultàniament si són generades per diversos triggers.

Paràmetre Descripció
Sessions concurrents Trieu el nombre de sessions d'alerta paral·leles per al tipus de suport:
Un - una sessió
Il·limitat - sessions il·limitades
Personalitzat - trieu un nombre personalitzat de sessions
Els valors il·limitats/alts signifiquen més sessions paral·leles i una major capacitat d'enviar notificacions. Els valors il·limitats/alts s'han d'emprar en entorns grans on és possible que s'hagin d'enviar moltes notificacions simultàniament.
Si s'han d'enviar més notificacions que sessions concurrents, les notificacions restants es posaran a la cua a l'espera; no es perdran.
Intents Nombre d'intents d'enviar una notificació. Es poden especificar fins a 100 intents; el valor per defecte és '3'. Si s'especifica '1', Zabbix només enviarà la notificació una vegada i no ho tornarà a provar si l'enviament falla.
Interval de reintents Freqüència dels intents en tornar a enviar una notificació d'un enviament fallit, en segons (0-3600). Si s'especifica '0', Zabbix tornarà a provar-ho immediatament.
S'admeten sufixos de temps, p. 5s, 3m, 1h.

Suport d'usuari

Per rebre notificacions d'un tipus de suport, cal definir un suport (adreça-e/nombre de telèfon/identificador d'usuari del webhook, etc.) per a aquest tipus de suport al perfil de l'usuari. Per exemple, una acció que enviï missatges a l'usuari "Administrador" mitjançant el webhook "X" sempre fallarà en enviar res si el suport per al webhook "X" no és definit al perfil de l'usuari.

Per definir els suports d'usuari:

 • Aneu al vostre perfil d'usuari o aneu a Administració → Usuaris i obriu el formulari de propietats d'usuari
 • A la pestanya Multimèdia, feu clic a

Atributs del suport d'usuari:

Paràmetre Descripció
Tipus La llista desplegable conté els noms de tots els tipus de suports configurats.
Enviar a Proporcioneu les dades de contacte necessàries on enviar els missatges.

Per a un tipus de suport de correu electrònic, és possible afegir diverses adreces fent clic a sota el camp d'adreça. En aquest cas, la notificació s'enviarà a totes les adreces de correu-e facilitades. També és possible especificar el nom del destinatari al camp Enviar a del destinatari del correu electrònic en el format 'Nom del destinatari <adreç[email protected]>'. Tingueu en compte que si es proporciona un nom de destinatari, s'ha d'adjuntar una adreça de correu electrònic entre claudàtors (<>). Els caràcters UTF-8 del nom són compatibles, els parells entre cometes i els comentaris no ho són pas. Per exemple: John Abercroft <[email protected]> i [email protected] són tots dos formats vàlids. Exemples incorrectes: John Doe [email protected], %%"Zabbix\@\<H(comment)Q\>" %%.
Quan ha d'ésser actiu Podeu limitar el temps que s'envien els missatges, per exemple, establiu només els dies laborables (1-5.09:00-18:00). Tingueu en compte que aquest límit es basa en la zona horària de l'usuari. Si la zona horària de l'usuari canvia i és diferent de la zona horària del sistema, és possible que s'hagi d'ajustar aquest límit per tal de no perdre missatges importants.
Consulteu Especificació de període per a la descripció del format.
Feu servir segons la gravetat Marqueu les caselles de les gravetats del trigger per a les quals voleu rebre notificacions.
Tingueu en compte que la gravetat predeterminada ("Sense classificar") ha d'ésser marcada si voleu rebre notificacions per a esdeveniments no desencadenants.
Després de desar, les gravetats triades del trigger es mostraran amb els colors de gravetat corresponents, mentre que les no triades es mostraran en gris.
Estat Estat dels mitjans de l'usuari.
Activat - és en ús.
Desactivat - no és pas en ús.