You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Actualització des dels contenidors

Vista general

Aquesta secció descriu les passes necessàries per a una actualització exitosa als contenidors Zabbix 6.4.x.

Hi ha diferents conjunts d'instruccions disponibles per actualitzar el component Zabbix images i Docker compose files.

Abans de l'actualització, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització pertinents!

Abans d'iniciar l'actualització, verifiqueu que els usuaris tinguin els permisos necessaris per a la base de dades per a l'actualització.

Per a les actualitzacions de Zabbix 6.0 o anteriors, caldrà crear triggers deterministes durant l'actualització. Si el registre binari és habilitat per a MySQL/MariaDB, això requereix privilegis de superusuari o establir la variable/paràmetre de configuració log_bin_trust_function_creators = 1. Consulteu Scripts de creació de bases de dades per obtindre instruccions sobre com configurar la variable.
Tingueu en compte que si s'executa des d'una consola, la variable només s'establirà temporalment i s'esborrarà quan es reiniciï un Docker. En aquest cas, mantingueu el vostre servei SQL en funcionament, només atureu el servei zabbix-server executant "docker compose down zabbix-server" i després "docker compose up -d zabbix-server".
Alternativament, podeu establir aquesta variable al fitxer de configuració.

Depenent de la mida d'una base de dades, l'actualització a la versió 6.4 pot trigar molt de temps.

Actualització de la imatge de Zabbix

Les passes que s'indiquen a continuació es poden emprar per actualitzar qualsevol component Zabbix. Substituïu zabbix-server-mysql pel nom de la imatge del component necessari.

1. Comproveu la versió actual de la imatge:

docker inspect -f '{{ .Config.Image }}' zabbix-server-mysql

2. Traieu la versió de la imatge desitjada, per exemple:

docker pull zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest

zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest extreu la darrera versió menor del servidor Zabbix 6.4 amb suport MySQL basat en Alpine Linux. Substituïu-lo pel nom del repositori Docker i la combinació d'etiquetes que necessiteu. Veieu Instal·lació des de contenidors per obtindre una llista d'opcions disponibles.

3. Atureu el contenidor:

docker stop zabbix-server-mysql

4. Esborreu el contenidor:

docker rm zabbix-server-mysql

5. Inicieu el contenidor actualitzat executant l'ordre 'docker run' seguida d'arguments addicionals per especificar variables d'entorn i/o punts de muntatge.

Exemples de configuració

Servidor Zabbix amb MySQL:

docker run --name zabbix-server-mysql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -e ZBX_JAVAGATEWAY="zabbix-java-gateway" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest

Servidor Zabbix amb PostgreSQL:

docker run --name zabbix-server-mysql -t \
        -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
        -e POSTGRES_USER="zabbix" \
        -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
        -e POSTGRES_DB="zabbix" \
        -e ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS="true" \
        --network=zabbix-net \
        -p 10051:10051 \
        --volumes-from zabbix-snmptraps \
        --restart unless-stopped \
        -d zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-6.4-latest

Més exemples de configuració, inclosos exemples d'altres components Zabbix, són disponibles a la pàgina Instal·lació des de contenidors.

6. Verifiqueu l'actualització:

docker logs -f zabbix-server-mysql

Fitxers Compose

Seguiu les instruccions d'actualització d'aquesta secció, si heu instal·lat Zabbix emprant arxiu compose.

1. Comproveu la versió actual de la imatge:

 docker inspect -f '{{ .Config.Image }}' zabbix-server-mysql

2. Traieu les darreres actualitzacions del [repositori] de GitHub (https://github.com/zabbix/zabbix-docker) i canvieu a la branca necessària:

 git pull
    git checkout 6.4

3. Inicieu els components Zabbix amb un nou fitxer de Compose:

 docker-compose -f ./docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml up -d

4. Verifiqueu l'actualització:

 registres de docker -f zabbix-server-mysql

Veieu Instal·lació des de contenidors per obtindre més detalls, incloses les llistes de variables d'entorn compatibles i els punts de muntatge de volum.