You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Elements clau de monitoratge VMware

Vista general

Aquesta pàgina proporciona detalls sobre les comprovacions senzilles que es poden emprar per monitorar entorns VMware. Les mètriques s'agrupen per l'objectiu de seguiment.

Claus d'element admeses

Les claus d'element es llisten sense paràmetres ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Clau d'element Descripció Grup d'elements
vmware.eventlog Registre d'esdeveniments de VMware. Servei general
vmware.fullname Nom complet del servei VMware.
vmware.version Versió del servei de VMware.
vmware.cl.perfcounter Mètriques del comptador de rendiment del clúster de VMware. Clúster
vmware.cluster.alarms.get Dades d'alarmes del clúster de VMware.
vmware.cluster.discovery Descoberta de clústers de VMware.
vmware.cluster.property Propietat del clúster de VMware.
vmware.cluster.status Estat del clúster de VMware.
vmware.cluster.tags.get Matriu d'etiquetes de clúster de VMware.
vmware.datastore.alarms.get Dades d'alarmes del magatzem de dades de VMware. Magatzem de dades
vmware.datastore.discovery Descoberta dels magatzems de dades de VMware.
vmware.datastore.hv.list Llistat d'hipervisors de magatzem de dades.
vmware.datastore.perfcounter Valor del comptador de rendiment del magatzem de dades de VMware.
vmware.datastore.property Propietat del magatzem de dades de VMware.
vmware.datastore.read Quantitat de temps per a una operació de lectura des del magatzem de dades.
vmware.datastore.size Espai del magatzem de dades de VMware en octets o en percentatge del total.
vmware.datastore.tags.get Matriu d'etiquetes del magatzem de dades de VMware.
vmware.datastore.write Quantitat de temps per a una operació d'escriptura al magatzem de dades.
vmware.dc.alarms.get Centre de dades de VMware alarma dades. Centre de dades
vmware.dc.discovery Descoberta dels centres de dades VMware.
vmware.dc.tags.get Matriu d'etiquetes del centre de dades de VMware.
vmware.dvswitch.discovery Descoberta dels commutadors distribuïts de VMware vSphere. Commutador distribuït de vSphere
vmware.dvswitch.fetchports.get Dades dels ports del VMware vSphere Distributed Switch.
vmware.hv.alarms.get Hipervisor VMware alarma dades. Hipervisor
vmware.hv.cluster.name Nom del clúster de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.connectionstate Estat de connexió de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.cpu.usage Ús del processador de l'hipervisor VMware (Hz).
vmware.hv.cpu.usage.perf Ús del processador de l'hipervisor VMware com a percentatge durant l'interval.
vmware.hv.cpu.utilization Ús del processador d'hipervisor VMware com a percentatge durant l'interval, depèn de la gestió de l'energia o de l'HT.
vmware.hv.datacenter.name Nom del centre de dades de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datastore.discovery Descoberta dels magatzems de dades de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datastore.list Llistat dels magatzems de dades de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datastore.multipath Nombre de camins de magatzem de dades disponibles.
vmware.hv.datastore.read Mitjana de temps per a una operació de lectura des del magatzem de dades.
vmware.hv.datastore.size Espai del magatzem de dades de VMware en octets o en percentatge del total.
vmware.hv.datastore.write Mitjana de temps per a una operació d'escriptura al magatzem de dades.
vmware.hv.discovery Descoberta dels hipervisors de VMware.
vmware.hv.diskinfo.get Dades del disc de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.fullname Nom de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.freq Freqüència del processador de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.model Model de processador d'hipervisor VMware.
vmware.hv.hw.cpu.num Nombre de nuclis de processador a l'hipervisor VMware.
vmware.hv.hw.cpu.threads Nombre de fils de processador a l'hipervisor VMware.
vmware.hv.hw.memory Mida total de la memòria de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.model Model d'hipervisor VMware.
vmware.hv.hw.sensors.get Valor dels sensors de maquinari de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.serialnumber Nombre de sèrie de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.uuid UUID de la BIOS de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.vendor Nom del proveïdor de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.maintenance](#vmware.hv.maintenance) Estat de manteniment de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.memory.size.ballooned Hipervisor de VMware va augmentar la mida de la memòria.
vmware.hv.memory.used Hipervisor de VMware va emprar la mida de la memòria.
vmware.hv.net.if.discovery Descoberta de les interfícies de xarxa d'hipervisor de VMware.
vmware.hv.network.in Les estadístiques d'entrada de xarxa de l'hipervisor VMware.
vmware.hv.network.linkspeed Velocitat de la interfície de xarxa de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.network.out Les estadístiques de sortida de la xarxa de l'hipervisor VMware.
vmware.hv.perfcounter Valor del comptador de rendiment de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.property Propietat de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.power Ús d'energia de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.sensor.health.state Sensor acumulatiu d'estat de salut de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.sensors.get Els sensors d'estat del proveïdor d'HW de l'hipervisor VMware.
vmware.hv.status Estat de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.tags.get Matriu d'etiquetes de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.uptime El temps d'activitat de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.version Versió de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.vm.num Nombre de màquines virtuals a l'hipervisor VMware.
vmware.rp.cpu.usage Ús de la CPU en hertz durant l'interval a VMware Resource Pool. Agrupació de recursos
vmware.rp.memory Mètriques de memòria de l'agrupació de recursos de VMware.
vmware.alarms.get Centre virtual de VMware alarma dades. Centre virtual
vmware.vm.alarms.get Màquina virtual VMware alarma dades. Màquina virtual
vmware.vm.attribute Valor de l'atribut personalitzat de la màquina virtual VMware.
vmware.vm.cluster.name Nom de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.consolidationneeded El disc de la màquina virtual de VMware requereix consolidació.
vmware.vm.cpu.latency El percentatge de temps que la màquina virtual no es pot executar perquè està lluitant per accedir a les CPU físiques.
vmware.vm.cpu.num Nombre de processadors a la màquina virtual VMware.
vmware.vm.cpu.readiness El percentatge de temps que la màquina virtual estava preparada, però no es va poder programar per executar-se a la CPU física.
vmware.vm.cpu.ready Hora en què la màquina virtual estava preparada, però no es va poder programar per executar-se a la CPU física.
vmware.vm.cpu.swapwait El percentatge de temps de CPU dedicat a l'espera de l'intercanvi.
vmware.vm.cpu.usage Ús del processador de la màquina virtual de VMware (Hz).
vmware.vm.cpu.usage.perf Ús del processador de la màquina virtual de VMware com a percentatge durant l'interval.
vmware.vm.datacenter.name Nom del centre de dades de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.discovery Descoberta de màquines virtuals VMware.
vmware.vm.guest.memory.size.swapped Quantitat de memòria física del convidat que s'intercanvia a l'espai d'intercanvi.
vmware.vm.guest.osuptime El temps total transcorregut des de l'últim arrencada del sistema operatiu.
vmware.vm.hv.name Nom de l'hipervisor de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size Mida total de la memòria de la màquina virtual VMware.
vmware.vm.memory.size.ballooned Màquina virtual VMware va augmentar la mida de la memòria.
vmware.vm.memory.size.compressed Màquina virtual de VMware ha comprimit la mida de la memòria.
vmware.vm.memory.size.consumed Quantitat de memòria física de l'amfitrió consumida per fer una còpia de seguretat de les pàgines de memòria física dels convidats.
vmware.vm.memory.size.private Mida de la memòria privada de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.shared Mida de memòria compartida de la màquina virtual VMware.
vmware.vm.memory.size.swapped Màquina virtual VMware va canviar la mida de la memòria.
vmware.vm.memory.size.usage.guest Ús de la memòria convidada de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.usage.host Ús de memòria de l'amfitrió de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.usage El percentatge de memòria física de l'amfitrió que s'ha consumit.
vmware.vm.net.if.discovery Descoberta de les interfícies de xarxa de màquines virtuals VMware.
vmware.vm.net.if.in Les estadístiques d'entrada de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.net.if.out Estadístiques de sortida de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.net.if.usage La utilització de la xarxa de la màquina virtual de VMware durant l'interval.
vmware.vm.perfcounter Valor del comptador de rendiment de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.powerstate Estat d'alimentació de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.property Propietat de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.snapshot.get Estat de la instantània de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.state Estat de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.committed Màquina virtual VMware ha compromès l'espai d'emmagatzematge.
vmware.vm.storage.readoio Nombre mitjà de peticions de lectura pendents al disc virtual durant l'interval de recollida.
vmware.vm.storage.totalreadlatency Temps mitjà que triga una lectura del disc virtual.
vmware.vm.storage.totalwritelatency Temps mitjà que triga una escriptura al disc virtual.
vmware.vm.storage.uncommitted Espai d'emmagatzematge no compromès de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.unshared Espai d'emmagatzematge no compartit de la màquina virtual VMware.
vmware.vm.storage.writeoio Nombre mitjà de peticions d'escriptura pendents al disc virtual durant l'interval de recollida.
vmware.vm.tags.get Matriu d'etiquetes de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.tools Estat de les eines convidades de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.uptime El temps d'activitat de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.vfs.dev.discovery Descoberta de dispositius de disc de màquines virtuals VMware.
vmware.vm.vfs.dev.read El dispositiu de disc de la màquina virtual de VMware llegeix estadístiques.
vmware.vm.vfs.dev.write Estadístiques d'escriptura del dispositiu de disc de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.vfs.fs.discovery Descoberta dels sistemes de fitxers de les màquines virtuals VMware.
vmware.vm.vfs.fs.size Les estadístiques del sistema de fitxers de la màquina virtual de VMware.

Detalls clau de l'article

Els paràmetres sense claudàtors angulars són obligatoris. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

vmware.eventlog[url,<mode>,<severity>]


The VMware event log.
Return value: Log.

Parameters:

 • url - the VMware service URL;
 • mode - all (default) or skip - skip the processing of older data;
 • severity - filter by severity: error, warning, info or user. This parameter must be quoted if more than one severity is specified in a comma-delimited list (e.g."error,warning,info,user"). Disabled by default.

Comments:

 • There must be only one vmware.eventlog item key per URL;
 • See also example of filtering VMware event log records.
vmware.fullname[url]


El nom sencer del servei de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.version[url]


La versió del servei de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.cl.perfcounter[url,id,path,<instance>]


Les mètriques del comptador de rendiment del clúster de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del clúster de VMware. id es pot rebre des de vmware.cluster.discovery[] com a {#CLUSTER.ID}.
 • path - ruta del comptador de rendiment1;
 • instància - instància del comptador de rendiment.
vmware.cluster.alarms.get[url,id]


Informació de les alertes del clúster de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del clúster de VMware.
vmware.cluster.discovery[url]


Descoberta dels clústers de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - l'URL del servei de VMware.
vmware.cluster.property[url,id,prop]


Propietat del clúster de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del clúster de VMware;
 • prop - camí de la propietat.
vmware.cluster.status[url,name]


Estat del clúster de VMware.
Valor de retorn: 0 - gris; 1 - verd; 2 - groc; 3 - vermell.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • nom - nom del clúster de VMware.
vmware.cluster.tags.get[url,id]


Matriu d'etiquetes del clúster de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del clúster de VMware.

Aquest element funciona amb vSphere 6.5 o superior.

vmware.datastore.alarms.get[url,uuid]


Informació de les alertes del datastore de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global del datastore de VMware.
vmware.datastore.discovery[url]


Descoberta dels datastores de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - l'URL del servei de VMware.
vmware.datastore.hv.list[url,datastore]


Llistat d'hipervisors del magatzem de dades.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • datastore - nom del magatzem de dades.

Exemple de sortida:

esx7-01-host.zabbix.sandbox
    esx7-02-host.zabbix.sandbox
vmware.datastore.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


Valor del comptador de rendiment del magatzem de dades de VMware.
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global del magatzem de dades de VMware;
 • path - ruta del comptador de rendiment1;
 • instància - instància del comptador de rendiment. Empreu una instància buida per als valors afegits (per defecte).
vmware.datastore.property[url,uuid,prop]


Propietat del datastore de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global del datastore de VMware;
 • prop - camí de la propietat.
vmware.datastore.read[url,datastore,<mode>]


Quantitat de temps per a una operació de lectura del magatzem de dades (mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - latència (valor mitjà, per defecte) o latència màxima (valor màxim).
vmware.datastore.size[url,datastore,<mode>]


L'espai del magatzem de dades de VMware en octets o en percentatge del total.
Valor de retorn: Enter - per a octets; Flotant - per percentatge.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - valors possibles: total (per defecte), free, pfree (percentatge lliure), uncommitted.
vmware.datastore.tags.get[url,uuid]


Matriu d'etiquetes del datastore de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global del datastore de VMware.

Aquest element funciona amb vSphere 6.5 o superior.

vmware.datastore.write[url,datastore,<mode>]


Quantitat de temps per a una operació d'escriptura cap al magatzem de dades (mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - latència (valor mitjà, per defecte) o latència màxima (valor màxim).
vmware.dc.alarms.get[url,id]


Informació de les alertes del datacenter de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del datacenter de VMware.
vmware.dc.discovery[url]


Descoberta dels datacenters de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.dc.tags.get[url,id]


Matriu d'etiquetes del datacenter de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • id - identificador del datacenter de VMware.

Aquest element funciona amb vSphere 6.5 o superior.

vmware.dvswitch.discovery[url]


Descoberta dels switchos distribuïts de VSphere de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.dvswitch.fetchports.get[url,uuid,<filter>,<mode>]


Dades dels ports de VMware vSphere Distributed Switch.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de VMware DVSwitch.
 • filtre - una única cadena amb criteris separats per comes per seleccionar ports;
 • mode - estat (tot XML sense nodes XML "config", per defecte) o complet.

El paràmetre filtre admet els criteris disponible a l'objecte de dades de VMware DistributedVirtualSwitchPortCriteria.

Exemple:

 vmware.dvswitch.fetchports.get[{$VMWARE.URL},{$VMWARE.DVS.UUID},"active:true,connected:false,host:host-18,inside:true,nsxPort:true,uplinkPort:false",status]
vmware.hv.alarms.get[url,uuid]


Informació de les alertes de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.cluster.name[url,uuid]


Nom del clúster de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.connectionstate[url,uuid]


Estat de connexió de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena: connected, desconnected o notResponding.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.cpu.usage[url,uuid]


Ús del processador de l'hipervisor de VMware (Hz).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.cpu.usage.perf[url,uuid]


Ús del processador de l'hipervisor de VMware, en percentatge.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.cpu.utilization[url,uuid]


Ús del processador de l'hipervisor de VMware, en percentatge, depenent de la gestió de corrent o HT.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datacenter.name[url,uuid]


Nom del datacenter de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datastore.discovery[url,uuid]


Descoberta de datastores d'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.datastore.list[url,uuid]


Llistat de noms de datastores de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Exemple de sortida:

SSD-RAID1-VAULT1 SSD-RAID1-VAULT2 SSD-RAID10

vmware.hv.datastore.multipath[url,uuid,<datastore>,<partitionid>]


Nombre de camins de magatzem de dades disponibles.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • partitionid - identificador intern del dispositiu físic de vmware.hv.datastore.discovery.
vmware.hv.datastore.read[url,uuid,datastore,<mode>]


Mitjana de temps per a una operació de lectura del magatzem de dades (mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - latència (per defecte).
vmware.hv.datastore.size[url,uuid,datastore,<mode>]


L'espai del magatzem de dades de VMware en octets o en percentatge del total.
Valor de retorn: Enter - per a octets; Flotant - per percentatge.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • **uuid* - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - valors possibles: total (per defecte), free, pfree (percentatge lliure), uncommitted.
vmware.hv.datastore.write[url,uuid,datastore,<mode>]


Mitjana de temps per a una operació d'escriptura cap al magatzem de dades (mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • datastore - nom de datastore;
 • mode - latència (per defecte).
vmware.hv.discovery[url]


Descoberta dels hipervisors de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.hv.diskinfo.get[url,uuid]


Informació dels discs de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.fullname[url,uuid]


Nom de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.freq[url,uuid]


Freqüència del processador de l'hipervisor de VMware (Hz).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.model[url,uuid]


Model del processador de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.num[url,uuid]


Nombre de nuclis de processador a l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.cpu.threads[url,uuid]


Nombre de fils de processador a l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.memory[url,uuid]


Memòria total (en octets) de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.model[url,uuid]


Model de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.sensors.get[url,uuid]


Valor dels sensors de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.hw.serialnumber[url,uuid]


Nombre de sèrie de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element funciona amb l'API de VSphere 6.7 i posteriors.

vmware.hv.hw.uuid[url,uuid]


UUID de la BIOS de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element funciona amb l'API de VSphere 6.7 i posteriors.

vmware.hv.hw.vendor[url,uuid]


Nom del fabricant de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element funciona amb l'API de VSphere 6.7 i posteriors.

vmware.hv.maintenance[url,uuid]


Estat del manteniment de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: 0 - sense manteniment; 1 - en manteniment.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.memory.size.ballooned[url,uuid]


Memòria en globus (en octets) de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.memory.used[url,uuid]


Memòria emprada (en octets) de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.net.if.discovery[url,uuid]


Descoberta d'interfícies de xarxa de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.network.in[url,uuid,<mode>]


Estadístiques d'entrada de xarxa de l'hipervisor de VMware (en octets per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • mode - bps (per defecte), packets, dropped, errors, broadcast.
vmware.hv.network.linkspeed[url,uuid,ifname]


Velocitat de la interfície de xarxa de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter. Retorna 0, si la interfície de xarxa està baixa, en cas contrari el valor de velocitat de la interfície.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • ifname - nom de la interfície.
vmware.hv.network.out[url,uuid,<mode>]


Estadístiques de sortida de xarxa de l'hipervisor de VMware (en octets per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • mode - bps (per defecte), packets, dropped, errors, broadcast.
vmware.hv.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


Valor del comptador de rendiment de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • path - ruta del comptador de rendiment 1;
 • instància - instància del comptador de rendiment. Empreu una instància buida per als valors afegits (per defecte).
vmware.hv.property[url,uuid,prop]


Propietat de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • prop - camí de la propietat.
vmware.hv.power[url,uuid,<max>]


Ús d'energia de l'hipervisor de VMware (W).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware;
 • max - ús màxim d'energia permès.
vmware.hv.sensor.health.state[url,uuid]


Sensor de l'estat de salut de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter: 0 - gris; 1 - verd; 2 - groc; 3 - vermell.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Tingueu en compte que és possible que l'element no funcioni a VMware vSphere 6.5 i posteriors, perquè quedat obsolet el sensor VMware Rollup Health State a VMware.

vmware.hv.sensors.get[url,uuid]


Estat dels sensors del fabricant de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.status[url,uuid]


Estat de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter: 0 - gris; 1 - verd; 2 - groc; 3 - vermell.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element empra la propietat d'estat general del sistema de l'equip.

vmware.hv.tags.get[url,uuid]


Matriu d'etiquetes de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element funciona amb vSphere 6.5 o superior.

vmware.hv.uptime[url,uuid]


Temps de funcionament (en segons) de l'hipervisor de VMware (W).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.

Aquest element empra la propietat de l'estat general del sistema de l'equip.

vmware.hv.version[url,uuid]


Versió de l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.hv.vm.num[url,uuid]


Nombre de màquines virtuals a l'hipervisor de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de l'hipervisor de VMware.
vmware.rp.cpu.usage[url,rpid]


Ús de CPU en hertz durant l'interval de VMware Resource Pool.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • rpid -ID resource pool de VMware.
vmware.rp.memory[url,rpid,<mode>]


Mètriques de memòria de l'agrupació de recursos de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • rpid -identificador de l'agrupació de recursos de VMware;
 • mode - valors possibles:
  consumit (per defecte) - quantitat de memòria física de l'equip consumida per fer còpies de seguretat de les pàgines de memòria física dels convidats
  en globus - quantitat de memòria física dels convidats recuperada del màquina virtual pel controlador de globus del convidat
  overhead - memòria física de l'equip consumida per les estructures de dades ESXi per executar les màquines virtuals
vmware.alarms.get[url]


Informació de les alertes del virtual center de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.vm.alarms.get[url,uuid]


Informació de les alertes de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.attribute[url,uuid,name]


Valor d'atributs personalitzats de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • name - nom de l'atribut personalitzat.
vmware.vm.cluster.name[url,uuid]


Nom de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • name - nom de l'atribut personalitzat.
vmware.vm.consolidationneeded[url,uuid]


El disc de la màquina virtual de VMware requereix consolidació.
Valor de retorn: String: cert - és necessària la consolidació; fals - no és necessària la consolidació.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.cpu.latency[url,uuid]


Percentatge de temps que la màquina virtual no es pot executar perquè lluita per accedir a les CPU físiques.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.cpu.num[url,uuid]


Nombre de processadors de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.cpu.readiness[url,uuid,<instance>]


Percentatge de temps que la màquina virtual era preparada, però no es va poder programar per executar-se a la CPU física.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instance - instància de la CPU.
vmware.vm.cpu.ready[url,uuid]


Temps (en mil·lisegons) que la màquina virtual era preparada, però no es va poder programar per executar-se a la CPU física. El temps de preparació de la CPU depèn del nombre de màquines virtuals de l'equip i de les seves càrregues de CPU (%).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.cpu.swapwait[url,uuid,<instance>]


Percentatge de temps de CPU dedicat a l'espera del canvi.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància de la CPU.
vmware.vm.cpu.usage[url,uuid]


Ús del processador de la màquina virtual de VMware (Hz).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.cpu.usage.perf[url,uuid]


Ús del processador de la màquina virtual de VMware, en percentatge.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.datacenter.name[url,uuid]


Nom del datacenter de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.discovery[url]


Descoberta de màquines virtuals de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware.
vmware.vm.guest.memory.size.swapped[url,uuid]


Quantitat de memòria física convidada que s'intercanvia a l'espai d'intercanvi (Ko).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.guest.osuptime[url,uuid]


El temps total transcorregut des de la darrera engegada del sistema operatiu (en segons).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.hv.name[url,uuid]


Nom de l'hipervisor de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size[url,uuid]


Memòria total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.ballooned[url,uuid]


Memòria globus total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.compressed[url,uuid]


Memòria comprimida (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.consumed[url,uuid]


Quantitat de memòria física gastada per l'equip per fer còpia de seguretat de les pàgines de memòria física convidada (Ko).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.private[url,uuid]


Memòria privada total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.shared[url,uuid]


Memòria compartida total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.swapped[url,uuid]


Memòria swap total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.usage.guest[url,uuid]


Memòria convidada emprada en total (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.size.usage.host[url,uuid]


Memòria emprada per l'equip (en octets) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.memory.usage[url,uuid]


Percentatge de memòria física de l'equip que s'ha gastat.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.net.if.discovery[url,uuid]


Descoberta d'interfícies de xarxa de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.net.if.in[url,uuid,instance,<mode>]


Estadístiques d'entrada de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware (bits/paquets per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància de la interfície de xarxa;
 • mode - bps (per defecte) o pps - bits o paquets per segon.
vmware.vm.net.if.out[url,uuid,instance,<mode>]


Estadístiques de sortida de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware (bits/paquets per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància de la interfície de xarxa;
 • mode - bps (per defecte) o pps - bits o paquets per segon.
vmware.vm.net.if.usage[url,uuid,<instance>]


Ús de la xarxa de la màquina virtual de VMware (combinant taxa de transmissió i recepció) durant l'interval (kops).
Valor de retorn: Enter

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància de la interfície de xarxa.
vmware.vm.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


Valor del comptador de rendiment de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • path - ruta del comptador de rendiment 1;
 • instància - instància del comptador de rendiment. Empreu una instància buida per als valors afegits (per defecte).
vmware.vm.powerstate[url,uuid]


Estat de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: 0 - apagada; 1 - engegada; 2 - en suspensió.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.property[url,uuid,prop]


Propietat de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • prop - camí de la propietat.
vmware.vm.snapshot.get[url,uuid]


Estat de l'snapshot de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.state[url,uuid]


Estat de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena: notRunning, resetting, running, shuttingDown, standby, or unknown.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.committed[url,uuid]


Espai d'emmagatzematge compromès per la màquina virtual de VMware (octets).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.readoio[url,uuid,instance]


Nombre mitjà de peticions de lectura pendents al disc virtual durant l'interval de recollida.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc.
vmware.vm.storage.totalreadlatency[url,uuid,instance]


Temps mitjà que porta llegir del disc virtual (en mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc.
vmware.vm.storage.totalwritelatency[url,uuid,instance]


Temps mitjà que porta escriure al disc virtual (en mil·lisegons).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc.
vmware.vm.storage.uncommitted[url,uuid]


Espai d'emmagatzematge no compromès per la màquina virtual de VMware (octets).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.unshared[url,uuid]


Espai d'emmagatzematge no compartit per la màquina virtual de VMware (octets).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.storage.writeoio[url,uuid,instance]


Nombre mitjà de peticions d'escriptura pendents al disc virtual durant l'interval de recollida.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc.
vmware.vm.tags.get[url,uuid]


Matriu d'etiquetes de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.

Aquest element funciona amb vSphere 6.5 o superior.

vmware.vm.tools[url,uuid,mode]


Estat de les eines convidades de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Cadena: guestToolsExecutingScripts - VMware Tools és engegant-se; guestToolsNotRunning: VMware Tools no és en execució; guestToolsRunning: VMware Tools és en marxa.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • mode - versió, estat.
vmware.vm.uptime[url,uuid]


Temps en marxa (en segons) de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.vfs.dev.discovery[url,uuid]


Descoberta de dispositius de disc de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.
vmware.vm.vfs.dev.read[url,uuid,instance,<mode>]


Estadístiques de lectura del dispositiu de disc de la màquina virtual de VMware (octets/operacions per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc;
 • mode - bps (per defecte) o ops - octets o operacions per segon.
vmware.vm.vfs.dev.write[url,uuid,instance,<mode>]


Estadístiques d'escriptura del dispositiu de disc de la màquina virtual de VMware (octets/operacions per segon).
Valor de retorn: Enter 2.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • instància - instància del dispositiu de disc;
 • mode - bps (per defecte) o ops - octets o operacions per segon.
vmware.vm.vfs.fs.discovery[url,uuid]


Descoberta de sistemes d'arxius de la màquina virtual de VMware.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware.

VMware Tools ha de ser instal·lat a la màquina virtual per tal que aquest element rutlli.

vmware.vm.vfs.fs.size[url,uuid,fsname,<mode>]


Estadístiques del sistema de fitxers de la màquina virtual de VMware (octets/percentatges).
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • url - URL del servei de VMware;
 • uuid - identificador únic global de la màquina virtual de VMware;
 • fsname - nom del sistema de fitxers;
 • mode - total, free, used, pfree o pused.

VMware Tools s'ha d'instal·lar a la màquina virtual convidada perquè aquest element funcioni.

Notes de peu de pàgina

1 La ruta del comptador de rendiment VMware amb format group/counter[rollup] on:

 • group - el grup de comptadors de rendiment, per exemple cpu
 • counter - el nom del comptador de rendiment, per exemple usagemhz
 • rollup - el tipus de cúmul del comptador de rendiment, per exemple average

Així doncs, l'exemple donarà la ruta del comptador següent: cpu/utilisationmhz[average]

Veieu també: Creació de noms de comptadors de rendiment personalitzats per VMware.

Les descripcions del grup de comptador de rendiment, noms de comptador i tipus de rollup es poden trobar a la Documentació de VMware.

2 El valor dels elements s'obté a partir dels càlculs de rendiment de VMware i el paràmetre VMwarePerfFrequency s'empra per actualitzar les seves dades a la cau Zabbix VMware :

 • vmware.cl.perfcounter
 • vmware.hv.datastore.read
 • vmware.hv.datastore.write
 • vmware.hv.network.in
 • vmware.hv.network.out
 • vmware.hv.perfcounter
 • vmware.vm.cpu.ready
 • vmware.vm.net.if.in
 • vmware.vm.net.if.out
 • vmware.vm.perfcounter
 • vmware.vm.vfs.dev.read
 • vmware.vm.vfs.dev.write

Més informació

Veieu Monitoratge de màquines virtuals per tindre més detall de la configuració de Zabbix per monitorar els entorns VMware.