You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Darreres dades

Vista general

En aquesta secció podeu veure els darrers valors recollits per articles.

Els gràfics també són disponibles per als valors dels elements.

Aquesta secció conté:

  • el filtre (replegat per defecte)
  • el subfiltre (mai s'ha replegat)
  • la llista d'elements

Els articles es mostren amb el seu nom, temps des de la darrera comprovació, darrer valor, quantitat del canvi, etiquetes i un enllaç a un gràfic/historial senzill dels valors dels articles.

Els valors de la columna Darrer valor es mostren amb la conversió d'unitats i el mapeig de valors aplicats. Per veure les dades en brut, passeu el cursor per damunt del valor.

Les etiquetes de la llista d'elements es poden clicar. Si feu clic a una etiqueta, aquesta s'habilitarà al subfiltre. La llista d'elements ara mostra els elements corresponents a aquesta etiqueta i qualsevol altra etiqueta seleccionada prèviament al subfiltre. Tingueu en compte que un cop els elements s'han filtrat d'aquesta manera, les etiquetes de la llista ja no es poden clicar. Al subfiltre s'han de fer més modificacions basades en etiquetes (per exemple, esborrar, afegir un altre filtre).

Si un element té errors, per exemple, no s'admet, es mostrarà una icona d'informació a la columna Info . Passeu el cursor per damunt de la icona per obtindre més informació.

Es mostra una icona amb un signe d'interrogació al costat del nom de l'element per a tots els elements que tenen un descripció. Passeu el cursor per damunt d'aquesta icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'element.

Si feu clic al nom d'equip a la columna Equip, apareixerà el menú contextual de l'equip.

Si feu clic al nom de l'element a la columna Element, apareixerà el menú contextual de l'element.

Si un equip al qual pertany l'element és en manteniment, una icona de clau anglesa carbassa es mostra després del nom de l'equip.

Nota: El nom d'un equip desactivat es mostra en vermell. Les dades dels equips desactivats, inclosos els gràfics i les llistes de valors d'elements, també són accessibles a Dades més recents.

De manera predeterminada, només es mostren els valors que es troben en les darreres 24 hores. Aquest límit s'ha introduït amb l'objectiu de millorar els temps de càrrega inicials de pàgines grans de les darreres dades. Aquest període de temps es pot ampliar canviant el valor del paràmetre Període de visualització de l'historial màxim a Administració → General → GUI.

Per als articles amb una freqüència d'actualització d'1 dia o més, l'import del canvi no es mostrarà mai (amb la configuració predeterminada). També en aquest cas el darrer valor no es mostrarà en absolut si es va rebre fa més de 24 hores.

Botons

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina de monitoratge.

Accions massives

Els botons de sota de la llista ofereixen accions massives amb un o diversos elements seleccionats:

  • Mostrar un gràfic apilat - mostra un [gràfic ad-hoc] apilat (/manual/config/visualization/graphs/adhoc)
  • Mostrar el gràfic - mostra un [gràfic ad-hoc] senzill (/manual/config/visualization/graphs/adhoc)
  • Executar ara - executeu una comprovació de valors d'elements nous immediatament. Admet només per a comprovacions passives (veieu més detalls). Aquesta opció només és disponible per a equips amb accés de lectura i escriptura. L'accés a aquesta opció per als equips amb permisos de només lectura depèn de l'opció rol d'usuari anomenada Invocar "Executar ara" als equips de només lectura.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles de selecció davant dels elements respectius i feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els elements que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

La icona del filtre es troba a sobre de la taula i del subfiltre. Feu clic a sobre per ampliar el filtre.

El filtre permet restringir la llista per grup d'equips, equips, nom de l'element, etiqueta i altres paràmetres. Si s'especifica un grup d'equips principal al filtre, es tria implícitament tots els grups d'equips horetats. Veieu Monitoratge -> Problemes per obtindre més informació sobre el filtrat per etiquetes.

Mostrar detalls permet ampliar la informació mostrada per als elements. Es mostren detalls com l'interval d'actualització, la configuració de l'historial i les tendències, el tipus d'element i els errors d'element (fins/no compatibles).

S'està desant el filtre

La configuració del filtre preferida es pot desar com a pestanyes i, a continuació, accedir-hi ràpidament fent clic a la pestanya corresponent a sobre del filtre.

Veieu més detalls sobre desar els filtres.

Emprant el subfiltre

El subfiltre és útil per accedir ràpidament amb un sol clic a grups d'elements relacionats. El subfiltre funciona de manera autònoma des del filtre principal: els resultats es filtren immediatament, no cal fer clic a Aplicar al filtre principal.

Tingueu en compte que el subfiltre només permet modificar encara més el filtrat des del filtre principal.

A diferència del filtre principal, el subfiltre s'actualitza juntament amb cada petició d'actualització de la taula per obtindre informació sempre actualitzada de les opcions de filtrat disponibles i els seus números de comptador.

El subfiltre mostra enllaços clicables que permeten filtrar elements basats en un grup d'entitats comú: l'equip, el nom de l'etiqueta o el valor de l'etiqueta. Tan bon punt es fa clic a l'entitat, els elements es filtren immediatament; l'entitat seleccionada es ressalta amb un fons gris. Per esborrar el filtre, torneu a fer clic a l'entitat. Per afegir una altra entitat als resultats filtrats, feu clic a una altra entitat.

Per a cada grup d'entitats (per exemple, etiquetes, equips) es mostren fins a 10 fileres d'entitats. Si hi ha més entitats, aquesta llista es pot ampliar fins a un màxim de 1000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a definicions d'interfície) fent clic a la icona de tres punts que es mostra al final. Un cop ampliada al màxim, la llista no es pot plegar.

A la llista de Valors d'etiquetes es mostren fins a 10 files de noms d'etiquetes. Si hi ha més noms d'etiquetes amb valors, aquesta llista es pot ampliar fins a un màxim de 200 noms d'etiquetes fent clic a la icona de tres punts que es mostra a la part inferior. Un cop ampliada al màxim, la llista no es pot plegar.

Per a cada nom d'etiqueta es mostren fins a 10 files de valors (ampliables a 1.000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a definicions d'interfície)).

Les opcions d'equip del subfiltre només són disponibles si no es tria cap equip o més d'un equip al filtre principal.

Per defecte, els elements amb i sense dades es mostren a la llista d'elements. Si només es tria un equip al filtre principal, el subfiltre ofereix l'opció de filtrar només els elements amb dades, només sense dades, o tots dos per a aquest equip.

Un nombre al costat de cada entitat clicable vol dir el nombre d'elements que té als resultats del filtre principal. Les entitats sense elements no es mostren, tret que s'hagin triat abans al subfiltre.

Un cop triada una entitat, els nombres amb altres entitats disponibles es mostren amb un signe més que indica quants elements es poden afegir a la selecció actual.

Gràfics

Enllaços a l'historial de valors/gràfic simple

La darrera columna de la llista de valors més recent ofereix:

  • un enllaç Historial (per a tots els elements textuals) - que condueix a llistes (Valors/500 darrers valors) que mostren l'historial dels valors dels elements anteriors.

  • un enllaç Gràfic (per a tots els elements numèrics) - que condueix a un gràfic simple. Tanmateix, un cop es mostra el gràfic, un menú desplegable a la part superior dreta també ofereix la possibilitat de canviar a Valors/500 darrers valors.

Els valors que es mostren en aquesta llista són "crues", és a dir, sense aplicar-hi postprocessament.

La quantitat total de valors que es mostren es defineix pel valor del paràmetre Límit per a resultats de cerca i filtres, establert a Administració → General → GUI.

Saving filter

Favorite filter settings can be saved as tabs and then quickly accessed by clicking on the respective tab above the filter.

See more details about saving filters.

Using subfilter

The subfilter allows to further modify the filtering from the main filter. It is useful for a quick one-click access to filter groups of related items.

Unlike the main filter, the subfilter is updated with each table refresh request to always have up-to-date information of available filtering options and their counter numbers.

The subfilter shows clickable links, allowing to filter items based on a common entity group - host, tag name or value, item state or data status. When an entity is clicked, the entity is highlighted with a gray background, and items are immediately filtered (no need to click Apply in the main filter). Clicking another entity adds it to the filtered results. Clicking the entity again removes the filtering.

For each entity group (hosts, tags, tag values, etc.), up to 10 rows of entities are displayed. If there are more entities, this list can be expanded to display a maximum of 1000 entries (the value of SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP in frontend definitions) by clicking the three-dot icon at the end of the list. For Tag values, the list can be expanded to display a maximum of 200 tag names with their corresponding values. Note that once fully expanded, the list cannot be collapsed.

A number next to each clickable entity indicates the number of items grouped in it (based on the results of the main filter). When an entity is clicked, the numbers with other available entities are displayed with a plus sign indicating how many items may be added to the current selection. Entities without items are not displayed unless selected in the subfilter before.

Graphs and history

The Graph/History column in the item list offers the following links:

  • History - for all textual items, leading to listings (Values/500 latest values) displaying the history of previous item values.
  • Graph - for all numeric items, leading to a simple graph. Note that when the graph is displayed, a dropdown on the upper right offers a possibility to switch to Values/500 latest values as well.

The values displayed in this list are raw, that is, no postprocessing is applied.

The total amount of values displayed is defined by the value of Limit for search and filter results parameter, set in AdministrationGeneralGUI.