You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

1 HTTP

Vista general

Es pot emprar [autenticació] HTTP o basada en servidor web (/manual/web_interface/frontend_sections/users/authentication) (per exemple: BasicAuthentication, NTLM/Kerberos) per comprovar els noms d'usuari i els mots de pas. Tingueu en compte que un usuari també ha d'existir a Zabbix, però el seu mot de pasde Zabbix no s'emprarà pas.

Aneu amb compte! Assegureu-vos que l'autenticació del servidor web sigui configurada i funcioni correctament abans d'activar-la.

Configuració

Paràmetres de configuració:

Paràmetre Descripció
Activa l'autenticació HTTP Marqueu la casella de selecció per habilitar l'autenticació HTTP. Si passeu el ratolí per sobre de apareixerà un quadre de suggeriments que advertirà que en el cas de l'autenticació del servidor web, tots els usuaris (fins i tot amb accés frontal establert a LDAP/Internal) seran autenticats pel servidor web, no per Zabbix.
Formulari d'inici de sessió predeterminat Especifiqueu si voleu dirigir els usuaris no autenticats a:
Formulari d'inici de sessió de Zabbix - pàgina d'inici de sessió estàndard de Zabbix.
Formulari d'inici de sessió HTTP - pàgina d'inici de sessió HTTP.<br >Es recomana habilitar l'autenticació basada en el servidor web només per a la pàgina index_http.php. Si el Formulari d'inici de sessió predeterminat s'estableix a "Pàgina d'inici de sessió HTTP", l'usuari s'iniciarà automàticament si el mòdul d'autenticació del servidor web establirà una sessió d'usuari vàlida a la variable $_SERVER.
Les claus $_SERVER admeses són PHP_AUTH_USER, REMOTE_USER, AUTH_USER.
Esborra el nom de domini Una llista delimitada per comes de noms de domini que s'han d'esborrar del nom d'usuari.
Ex. `comp,any' - si el nom d'usuari és 'Admin@any', 'comp\Admin', l'usuari s'iniciarà com a 'Admin'; si el nom d'usuari és 'notacompany\Admin', l'inici de sessió serà denegat.
Inici de sessió sensible a majúscules i minúscules Desmarca la casella de selecció per desactivar l'inici de sessió sensible a majúscules i minúscules (activat de manera predeterminada) per als noms d'usuari.
Desactiveu l'inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules i inicieu sessió, per exemple, amb l'usuari "ADMINISTRADOR", encara que l'usuari de Zabbix sigui "Administrador".
Tingueu en compte que amb l'inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules desactivat, l'inici de sessió es denegarà si hi ha diversos usuaris a Base de dades Zabbix amb noms d'usuari similars (per exemple, Admin, admin).

Per als usuaris interns que no poden iniciar sessió amb credencials HTTP (amb el formulari d'inici de sessió HTTP definit com a predeterminat) que provoca l'error 401, és possible que vulgueu afegir una línia "ErrorDocument 401 /index.php?form=default" a les directives bàsiques d'autenticació, que redirigirà al formulari d'inici de sessió normal de Zabbix.