You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Mapes de xarxa

Vista general

La Exportació de mapes de xarxa conté:

 • Totes les imatges enllaçades
 • Estructura del mapa: tota la configuració del mapa, tots els elements continguts amb la seva configuració, enllaços del mapa i indicadors d'estat dels enllaços del mapa

Els grups d'equips, els equips, els triggers, altres mapes o qualsevol altra cosa que pugui estar relacionada amb el mapa exportat no s'exporten. Així, si falta almenys un dels elements esmentats al mapa, la seva importació fallarà.

L'exportació/importació de mapes de xarxa és compatible des de Zabbix 1.8.2.

Exportació

Per exportar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a: MonitoratgeMapes.
 2. Marqueu les caselles dels mapes de xarxa que voleu exportar.
 3. Cliqueu a Exportar sota la llista.

Segons el format triat, els mapes s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_maps.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix_export_maps.xml - en format XML;
 • zabbix_export_maps.json - en format JSON.

Importació

Per importar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a Monitoratgemapes.
 2. Feu clic a Importar a la dreta.
 3. Trieu el fitxer a importar.
 4. Comproveu les opcions requerides a les regles d'importació.
 5. Feu clic a Importar.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crear nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no els afegirà.
Esborra els absents La importació esborrarà els elements existents que no són presents al fitxer d'importació. En cas contrari, no els esborrarà.

Si desmarqueu les dues opcions del mapa i marqueu les opcions respectives per a les imatges, només s'importaran les imatges. La importació d'imatges només és disponible per als usuaris superadministradors.

A la interfície es veurà un missatge d'èxit o error d'importació.

Si sobreescriu una imatge existent, afectarà totes les targes que empren aquesta imatge.

Format d'exportació

Exportar a YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     images:
      - name: Zabbix_server_3D_(128)
       imagetype: '1'
       encodedImage: iVBOR...5CYII=
     maps:
      - name: 'Local network'
       width: '680'
       height: '200'
       label_type: '0'
       label_location: '0'
       highlight: '1'
       expandproblem: '1'
       markelements: '1'
       show_unack: '0'
       severity_min: '0'
       show_suppressed: '0'
       grid_size: '50'
       grid_show: '1'
       grid_align: '1'
       label_format: '0'
       label_type_host: '2'
       label_type_hostgroup: '2'
       label_type_trigger: '2'
       label_type_map: '2'
       label_type_image: '2'
       label_string_host: ''
       label_string_hostgroup: ''
       label_string_trigger: ''
       label_string_map: ''
       label_string_image: ''
       expand_macros: '1'
       background: { }
       iconmap: { }
       urls: { }
       selements:
        - elementtype: '0'
         elements:
          - host: 'Zabbix server'
         label: |
          {HOST.NAME}
          {HOST.CONN}
         label_location: '0'
         x: '111'
         'y': '61'
         elementsubtype: '0'
         areatype: '0'
         width: '200'
         height: '200'
         viewtype: '0'
         use_iconmap: '0'
         selementid: '1'
         icon_off:
          name: Zabbix_server_3D_(128)
         icon_on: { }
         icon_disabled: { }
         icon_maintenance: { }
         urls: { }
         evaltype: '0'
       shapes:
        - type: '0'
         x: '0'
         'y': '0'
         width: '680'
         height: '15'
         text: '{MAP.NAME}'
         font: '9'
         font_size: '11'
         font_color: '000000'
         text_halign: '0'
         text_valign: '0'
         border_type: '0'
         border_width: '0'
         border_color: '000000'
         background_color: ''
         zindex: '0'
       lines: { }
       links: { }

Etiquetes d'elements

Els valors de l'etiqueta d'element s'expliquen a la taula següent.

Element Propietat de l'element Tipus Rang Descripció
images Element arrel per a imatges.
name cadena Nom únic de la imatge.
imagetype enter 1 - imatge
2 - fons
Tipus d'imatge.
encodedImage Imatge codificada en Base64.
maps Element arrel per als mapes.
name cadena Nom únic del mapa.
width enter Amplada del mapa, en píxels.
height enter Alçada del mapa, en píxels.
label_type enter 0 - etiqueta
1 - adreça IP de l'equip
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
Tipus d'etiqueta d'element del mapa.
label_location enter 0 - inferior
1 - esquerra
2 - dreta
3 - superior
Ubicació de l'etiqueta de l'element del mapa per defecte.
highlight enter 0 - no
1 - sí
Activa el ressaltat d'icones per als triggers actius i els estats de l'equip.
expandproblem enter 0 - no
1 - sí
Mostra el trigger del problema per als elements amb un sol problema.
markelements enter 0 - no
1 - sí
Resalta els elements del mapa que han canviat d'estat recentment.
show_unack enter 0 - recompte de tots els problemes
1 - recompte de problemes no reconeguts
2 - recompte de problemes reconeguts i no reconeguts per separat
Visualització de problemes.
severity_min enter 0 - no classificat
1 - informació
2 - avís
3 - mitjana
4 - alta
5 - desastre
Gravetat mínima del trigger per veure's-se el mapa per defecte.
show_suppressed enter 0 - no
1 - sí
Ensenya problemes que, d'altra manera, s'esborrarien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
grid_size enter 20, 40, 50, 75 o 100 Mida de la cel·la d'una quadrícula de mapa en píxels, si "grid_show=1"
grid_show enter 0 - sí
1 - no
Mostra una graella a la configuració del mapa.
grid_align enter 0 - sí
1 - no
Alinea automàticament les icones a la configuració del mapa.
label_format enter 0 - no
1 - yes
Empra la configuració avançada d'etiquetes.
label_type_host enter 0 - etiqueta
1 - adreça IP de l'equip
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta d'equip, si "label_format=1"
label_type_hostgroup enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de grup d'equip, si " label_format=1"
label_type_trigger enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de trigger, si "etiqueta _format=1"
label_type_map enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de mapa, si "etiqueta _format=1"
label_type_image enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta d'imatge, si "label_format=1"
label_string_host cadena Etiqueta personalitzada per als elements de l'equip, si "label_type_host=5"
label_string_hostgroup cadena Etiqueta personalitzada per als elements del grup equip, si "label_type_hostgroup=5"
label_string_trigger cadena Etiqueta personalitzada per als elements triggers, si "label_type_trigger=5"
label_string_map cadena Etiqueta personalitzada per als elements del mapa, si "label_type_map=5"
label_string_image cadena Etiqueta personalitzada per als elements d'imatge, si "label_type_image=5"
expand_macros enter 0 - no
1 - sí
Amplieu les macros a les etiquetes de la configuració del mapa.
background id ID de la imatge de fons (si n'hi ha), si "imagetype=2"
iconmap id ID de l'assignació d'icones (si n'hi ha).
urls Emprat pels mapes o per cada element del mapa.
name cadena Nom de l'enllaç.
url cadena URL de l'enllaç.
elementtype enter 0 - equip
1 - mapa
2 - trigger
3 - grup equip
4 - imatge
Tipus d'element del mapa al qual pertany l'enllaç.
selements
elementtype enter 0 - equip
1 - mapa
2 - trigger
3 - grup equip
4 - imatge
Tipus d'element del mapa.
label cadena Etiqueta de la icona.
label_location enter -1 - utilitza el mapa predeterminat
0 - inferior
1 - esquerra
2 - dreta
3 - superior
x enter Ubicació a l'eix X.
y enter Ubicació a l'eix Y.
elementsubtype enter 0 - grup d'equip únic
1 - tots els grups d'equip
Subtipus d'element, si "elementtype=3"
areatype enter 0 - igual que el mapa sencer
1 - mida personalitzada
Mida de l'àrea, si "elementsubtype=1"
width enter Amplada de l'àrea, si "areatype=1"
height enter Alçada de l'àrea, si "areatype=1"
viewtype enter 0 - col·locar uniformement a l'àrea Algorisme de col·locació d'àrea, si "elementsubtype=1"
use_iconmap enter 0 - no
1 - sí
Empra l'assignació d'icones per a aquest element. Rellevant només si el mapatge d'icones és activat al nivell del mapa.
selementid id ID de registre d'element únic.
evaltype enter Tipus d'avaluació de les etiquetes.
tags Etiquetes de problema (per a elements d'equip i de grup d'equip). Si es donen etiquetes, només es veuran problemes amb aquestes etiquetes al mapa.
tag Nom de l'etiqueta.
value Valor de l'etiqueta.
operator Operador.
elements Entitats Zabbix que es representen al mapa (equip, grup equip, mapa, etc.).
host
icon_off Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en estat "Correcte".
icon_on Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en estat "Problema".
icon_disabled Imatge que s'emprarà quan l'element sigui desactivat.
icon_maintenance Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en manteniment.
name cadena Nom únic de la imatge.
shapes
type enter 0 - rectangle
1 - el·lipse
Tipus de forma.
x enter Coordenades X de la forma en píxels.
y enter Coordenades Y de la forma en píxels.
width enter Amplada de la forma.
height enter Alçada de la forma.
border_type enter 0 - cap
1 - línia en negreta
2 - línia de punts
3 - línia discontínua
Tipus de vora per a la forma.
border_width enter Amplada de la vora en píxels.
border_color cadena Color de la vora representat en codi hexadecimal.
text cadena Text dins de la forma.
font enter 0 - Georgia, serif
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
2 - "Times New Roman", Times, serif
3 - Arial, Helvetica, sans-serif
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif
5 - "Comic Sans MS", cursive, sans-serif
6 - Impact, Charcoal, sans-serif
7 - "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
8 - Tahoma, Geneva, sans-serif
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
10 - Verdana, Geneva, sans-serif
11 - "Courier New", Courier, monospace
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace
Estil de lletra del text.
font_size enter Mida del tipus de lletra en píxels.
font_color cadena Color de lletra representat en codi hexadecimal.
text_halign enter 0 - centre
1 - esquerra
2 - dreta
Alineació horitzontal del text.
text_valign enter 0 - mig
1 - superior
2 - inferior
Alineació vertical del text.
background_color cadena Color de fons (emplenament) representat en codi hexadecimal.
zindex enter Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).
lines
x1 enter Coordenades X del punt de línia 1 en píxels.
y1 enter Coordenades Y del punt de línia 1 en píxels.
x2 enter Coordenades X del punt de línia 2 en píxels.
y2 enter Coordenades Y del punt de línia 2 en píxels.
line_type enter 0 - cap
1 - línia en negreta
2 - línia de punts
3 - línia discontínua
Tipus de línia.
line_width enter Amplada de línia en píxels.
line_color cadena Color de línia representat en codi hexadecimal.
zindex enter Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).
links nllaços entre elements del mapa.
drawtype enter 0 - línia
2 - línia en negreta
3 - línia de punts
4 - línia discontínua
Estil d'enllaç.
color cadena Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal).
label cadena Etiqueta de l'enllaç.
selementid1 id ID d'un element a connectar.
selementid2 id ID de l'altre element a connectar.
linktriggers Indicadors d'estat d'enllaç.
drawtype enter 0 - línia
2 - línia en negreta
3 - línia de punts
4 - línia discontínua
Estil d'enllaç quan el trigger és en estat "Problema".
color cadena Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal) quan el trigger és en estat "Problema".
trigger Trigger emprat per indicar l'estat de l'enllaç.
description cadena Nom del trigger.
expression cadena Expressió del trigger.
recovery_expression cadena Expressió de recuperació del trigger.

Maps

Element Type Description
name string Unique map name.
width integer Map width, in pixels.
height integer Map height, in pixels.
label_type integer Map element label type.
Possible values:
0 - Label;
1 - Host IP address;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing.
label_location integer Map element label location by default.
Possible values:
0 - Bottom;
1 - Left;
2 - Right;
3 - Top.
highlight integer Enable icon highlighting for active triggers and host statuses.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
expandproblem integer Display problem trigger for elements with a single problem.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
markelements integer Highlight map elements that have recently changed their status.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
show_unack integer Problem display.
Possible values:
0 - Count of all problems;
1 - Count of unacknowledged problems;
2 - Count of acknowledged and unacknowledged problems separately.
severity_min integer Minimum trigger severity to show on the map by default.
Possible values:
0 - Not classified;
1 - Information;
2 - Warning;
3 - Average;
4 - High;
5 - Disaster.
show_suppressed integer Display problems, which would otherwise be suppressed (not shown) because of host maintenance.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
grid_size integer Cell size of a map grid in pixels.
Supported if grid_show is set to 0.
Possible values: 20, 40, 50, 75 or 100.
grid_show integer Display a grid in map configuration.
Possible values:
0 - Yes;
1 - No.
grid_align integer Automatically align icons in map configuration.
Possible values:
0 - Yes;
1 - No.
label_format integer Use advanced label configuration.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
label_type_host integer Display label as host label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
1 - Host IP address;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_hostgroup integer Display label as host group label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_trigger integer Display label as trigger label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_map integer Display label as map label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_image integer Display label as image label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_string_host string Custom label for host elements.
Supported if label_type_host is set to 5.
label_string_hostgroup string Custom label for host group elements.
Supported if label_type_hostgroup is set to 5.
label_string_trigger string Custom label for trigger elements.
Supported if label_type_trigger is set to 5.
label_string_map string Custom label for map elements.
Supported if label_type_map is set to 5.
label_string_image string Custom label for image elements.
Supported if label_type_image is set to 5.
expand_macros integer Expand macros in labels in map configuration.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
background Root element for background image (if any).
Supported if imagetype is set to 2.
name string Background image name.
iconmap Root element for icon mapping (if any).
name string Icon mapping name.
urls Root element for URLs used by maps or each map element.
name string Link name.
url string Link URL.
elementtype integer Map item type the link belongs to.
Possible values:
0 - Host;
1 - Map;
2 - Trigger;
3 - Host group;
4 - Image.
selements Root element for map selements.
shapes Root element for map shapes.
type integer Shape type.
Possible values:
0 - Rectangle;
1 - Ellipse.
x integer X coordinates of the shape in pixels.
y integer Y coordinates of the shape in pixels.
width integer Shape width.
height integer Shape height.
text string Text inside of shape.
font integer Text font style.
Possible values:
0 - Georgia, serif;
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
2 - "Times New Roman", Times, serif;
3 - Arial, Helvetica, sans-serif;
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif;
5 - "Comic Sans MS", cursive, sans-serif;
6 - Impact, Charcoal, sans-serif;
7 - "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif;
8 - Tahoma, Geneva, sans-serif;
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
10 - Verdana, Geneva, sans-serif;
11 - "Courier New", Courier, monospace;
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace.
font_size integer Font size in pixels.
font_color string Font color represented in hexadecimal code.
text_halign integer Horizontal alignment of text.
Possible values:
0 - Center;
1 - Left;
2 - Right.
text_valign integer Vertical alignment of text.
Possible values:
0 - Middle;
1 - Top;
2 - Bottom.
border_type integer Type of the border for the shape.
Possible values:
0 - None;
1 - Bold line;
2 - Dotted line;
3 - Dashed line.
border_width integer Width of the border in pixels.
border_color string Border color represented in hexadecimal code.
background_color string Background (fill) color represented in hexadecimal code.
zindex integer Value for ordering all shapes and lines (z-index).
lines Root element for map lines.
x1 integer X coordinates of the line point 1 in pixels.
y1 integer Y coordinates of the line point 1 in pixels.
x2 integer X coordinates of the line point 2 in pixels.
y2 integer Y coordinates of the line point 2 in pixels.
line_type integer Line type.
Possible values:
0 - None;
1 - Bold line;
2 - Dotted line;
3 - Dashed line.
line_width integer Line width in pixels.
line_color string Line color represented in hexadecimal code.
zindex integer Value for ordering all shapes and lines (z-index).
links Root element for links between map elements.
drawtype integer Link style.
Possible values:
0 - Line;
2 - Bold line;
3 - Dotted line;
4 - Dashed line.
color string Link color (6 symbols, hex).
label string Link label.
selementid1 id ID of one element to connect.
selementid2 id ID of the other element to connect.
linktriggers Root element for link status indicators.

See also: Map object (refer to the relevant property with a matching name).

Map selements
Element Type Description
elementtype integer Map element type.
Possible values:
0 - Host;
1 - Map;
2 - Trigger;
3 - Host group;
4 - Image.
elements Root element for Zabbix entities (host, host group, map, etc.) that are represented on the map.
All entities have their respective element (host, etc.; see, for example, Export format).
label string Icon label.
label_location integer Label location.
Possible values:
-1 - Use map default;
0 - Bottom;
1 - Left;
2 - Right;
3 - Top.
x integer Location on the X axis.
y integer Location on the Y axis.
elementsubtype integer Element subtype.
Supported if elementtype is set to 3.
Possible values:
0 - Single host group;
1 - All host groups.
areatype integer Area size.
Supported if elementtype is set to 1.
Possible values:
0 - Same as whole map;
1 - Custom size.
width integer Width of area.
Supported if areatype is set to 1.
height integer Height of area.
Supported if areatype is set to 1.
viewtype integer Area placement algorithm.
Supported if elementsubtype is set to 1.
Possible values:
0 - Place evenly in the area.
use_iconmap integer Use icon mapping for this element. Relevant only if icon mapping is activated on map level.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
selementid id Unique element record ID.
icon_off Root element for image to use when element is in 'OK' status.
name string Unique image name.
icon_on Root element for image to use when element is in 'Problem' status.
name string Unique image name.
icon_disabled Root element for image to use when element is disabled.
name string Unique image name.
icon_maintenance Root element for image to use when element is in maintenance.
name string Unique image name.
urls Root element for URLs used by maps or each map element.
name string Link name.
url string Link URL.
evaltype integer Evaluation type for tags.
tags Root element for problem tags (for host and host group elements).
If tags are given, only problems with these tags will be displayed on the map.
tag string Tag name.
value string Tag value.
operator integer Operator.

See also: Map element object (refer to the relevant property with a matching name).

Element Type Description
drawtype integer Link style when trigger is in the 'Problem' state.
Possible values:
0 - Line;
2 - Bold line;
3 - Dotted line;
4 - Dashed line.
color string Link color (6 symbols, hex) when trigger is in the 'Problem' state.
trigger Root element for trigger used to indicate link status.
description string Trigger name.
expression string Trigger expression.
recovery_expression string Trigger recovery expression.

See also: Map link trigger object (refer to the relevant property with a matching name).