You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Tipus de suport

Vista general

Els tipus de suport s'exporten amb tots els objectes i relacions d'objecte associats.

Exportació

Per exportar tipus de suport, feu el següent:

 1. Aneu a AlertesTipus de suport.
 2. Marqueu les caselles dels tipus de suport que voleu exportar.
 3. Cliqueu a Exportar sota la llista.

Segons el format triat, els tipus de suport s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_mediatypes.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix_export_mediatypes.xml - en format XML;
 • zabbix_export_mediatypes.json - en format JSON.

Importació

Per importar tipus de suport, feu el següent:

 1. Anar a: AdministracióTipus de suport.
 2. Feu clic a Importar a la dreta.
 3. Trieu el fitxer a importar.
 4. Comproveu les opcions requerides a les regles d'importació.
 5. Feu clic a Importar.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crear nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no els afegirà.

A la interfície veureu un missatge d'èxit o error d'importació.

Format d'exportació

Exportar a YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     media_types:
      -
       name: Pushover
       type: WEBHOOK
       parameters:
        - name: endpoint
         value: 'https://api.pushover.net/1/messages.json'
        - name: eventid
         value: '{EVENT.ID}'
        - name: event_nseverity
         value: '{EVENT.NSEVERITY}'
        - name: event_source
         value: '{EVENT.SOURCE}'
        - name: event_value
         value: '{EVENT.VALUE}'
        - name: expire
         value: '1200'
        - name: message
         value: '{ALERT.MESSAGE}'
        - name: priority_average
         value: '0'
        - name: priority_default
         value: '0'
        - name: priority_disaster
         value: '0'
        - name: priority_high
         value: '0'
        - name: priority_information
         value: '0'
        - name: priority_not_classified
         value: '0'
        - name: priority_warning
         value: '0'
        - name: retry
         value: '60'
        - name: title
         value: '{ALERT.SUBJECT}'
        - name: token
         value: '<PUSHOVER TOKEN HERE>'
        - name: triggerid
         value: '{TRIGGER.ID}'
        - name: url
         value: '{$ZABBIX.URL}'
        - name: url_title
         value: Zabbix
        - name: user
         value: '{ALERT.SENDTO}'
       max_sessions: '0'
       script: |
        try {
          var params = JSON.parse(value),
            request = new HttpRequest(),
            data,
            response,
            severities = [
              {name: 'not_classified', color: '#97AAB3'},
              {name: 'information', color: '#7499FF'},
              {name: 'warning', color: '#FFC859'},
              {name: 'average', color: '#FFA059'},
              {name: 'high', color: '#E97659'},
              {name: 'disaster', color: '#E45959'},
              {name: 'resolved', color: '#009900'},
              {name: 'default', color: '#000000'}
            ],
            priority;
        
          if (typeof params.HTTPProxy === 'string' && params.HTTPProxy.trim() !== '') {
            request.setProxy(params.HTTPProxy);
          }
        
          if ([0, 1, 2, 3].indexOf(parseInt(params.event_source)) === -1) {
            throw 'Incorrect "event_source" parameter given: "' + params.event_source + '".\nMust be 0-3.';
          }
        
          if (params.event_value !== '0' && params.event_value !== '1'
            && (params.event_source === '0' || params.event_source === '3')) {
            throw 'Incorrect "event_value" parameter given: ' + params.event_value + '\nMust be 0 or 1.';
          }
        
          if ([0, 1, 2, 3, 4, 5].indexOf(parseInt(params.event_nseverity)) === -1) {
            params.event_nseverity = '7';
          }
        
          if (params.event_value === '0') {
            params.event_nseverity = '6';
          }
        
          priority = params['priority_' + severities[params.event_nseverity].name] || params.priority_default;
        
          if (isNaN(priority) || priority < -2 || priority > 2) {
            throw '"priority" should be -2..2';
          }
        
          if (params.event_source === '0' && isNaN(params.triggerid)) {
            throw 'field "triggerid" is not a number';
          }
        
          if (isNaN(params.eventid)) {
            throw 'field "eventid" is not a number';
          }
        
          if (typeof params.message !== 'string' || params.message.trim() === '') {
            throw 'field "message" cannot be empty';
          }
        
          data = {
            token: params.token,
            user: params.user,
            title: params.title,
            message: params.message,
            url: (params.event_source === '0') 
              ? params.url + '/tr_events.php?triggerid=' + params.triggerid + '&eventid=' + params.eventid
              : params.url,
            url_title: params.url_title,
            priority: priority
          };
        
          if (priority == 2) {
            if (isNaN(params.retry) || params.retry < 30) {
              throw 'field "retry" should be a number with value of at least 30 if "priority" is set to 2';
            }
        
            if (isNaN(params.expire) || params.expire > 10800) {
              throw 'field "expire" should be a number with value of at most 10800 if "priority" is set to 2';
            }
        
            data.retry = params.retry;
            data.expire = params.expire;
          }
        
          data = JSON.stringify(data);
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Sending request: ' + params.endpoint + '\n' + data);
        
          request.addHeader('Content-Type: application/json');
          response = request.post(params.endpoint, data);
        
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Received response with status code ' + request.getStatus() + '\n' + response);
        
          if (response !== null) {
            try {
              response = JSON.parse(response);
            }
            catch (error) {
              Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Failed to parse response received from Pushover');
              response = null;
            }
          }
        
          if (request.getStatus() != 200 || response === null || typeof response !== 'object' || response.status !== 1) {
            if (response !== null && typeof response === 'object' && typeof response.errors === 'object'
                && typeof response.errors[0] === 'string') {
              throw response.errors[0];
            }
            else {
              throw 'Unknown error. Check debug log for more information.';
            }
          }
        
          return 'OK';
        }
        catch (error) {
          Zabbix.log(4, '[ Pushover Webhook ] Pushover notification failed: ' + error);
          throw 'Pushover notification failed: ' + error;
        }
       description: |
        Please refer to setup guide here: https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/media/pushover
        
        Set token parameter with to your Pushover application key.
        When assigning Pushover media to the Zabbix user - add user key into send to field.
       message_templates:
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Problem: {EVENT.NAME}'
         message: |
          Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.DATE}
          Problem name: {EVENT.NAME}
          Host: {HOST.NAME}
          Severity: {EVENT.SEVERITY}
          Operational data: {EVENT.OPDATA}
          Original problem ID: {EVENT.ID}
          {TRIGGER.URL}
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: RECOVERY
         subject: 'Resolved in {EVENT.DURATION}: {EVENT.NAME}'
         message: |
          Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on {EVENT.RECOVERY.DATE}
          Problem name: {EVENT.NAME}
          Problem duration: {EVENT.DURATION}
          Host: {HOST.NAME}
          Severity: {EVENT.SEVERITY}
          Original problem ID: {EVENT.ID}
          {TRIGGER.URL}
        - event_source: TRIGGERS
         operation_mode: UPDATE
         subject: 'Updated problem in {EVENT.AGE}: {EVENT.NAME}'
         message: |
          {USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}.
          {EVENT.UPDATE.MESSAGE}
          
          Current problem status is {EVENT.STATUS}, age is {EVENT.AGE}, acknowledged: {EVENT.ACK.STATUS}.
        - event_source: DISCOVERY
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}'
         message: |
          Discovery rule: {DISCOVERY.RULE.NAME}
          
          Device IP: {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}
          Device DNS: {DISCOVERY.DEVICE.DNS}
          Device status: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS}
          Device uptime: {DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}
          
          Device service name: {DISCOVERY.SERVICE.NAME}
          Device service port: {DISCOVERY.SERVICE.PORT}
          Device service status: {DISCOVERY.SERVICE.STATUS}
          Device service uptime: {DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}
        - event_source: AUTOREGISTRATION
         operation_mode: PROBLEM
         subject: 'Autoregistration: {HOST.HOST}'
         message: |
          Host name: {HOST.HOST}
          Host IP: {HOST.IP}
          Agent port: {HOST.PORT}

Etiquetes d'elements

Els valors de l'etiqueta d'element s'expliquen a la taula següent.

Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
media_types - Element arrel per a suport_tipus.
name x cadena Nom del tipus de suport.
type x cadena 0 - EMAIL
1 - SMS
2 - SCRIPT
4 - WEBHOOK
Transport emprat pel tipus de suport.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Si el tipus de suport és habilitat.
max_sessions - enter Valors possibles per a SMS: 1 - (per defecte)

Valors possibles per a altres tipus de suport: 0-100, 0 - il·limitat
El nombre màxim d'alertes que poden processar-se en paral·lel.
attempts - enter 1-10 (per defecte: 3) El nombre màxim d'intents per enviar una alerta.
attempt_interval - cadena 0-60s (per defecte: 10s) L'interval entre els intents de reintent.

Accepta segons i unitat de temps amb sufix.
description - cadena Descripció del tipus de suport.
message_templates - Element arrel per a plantilles de missatges de tipus multimèdia.
event_source x cadena 0 - ACTIVADORS
1 - DESCOBRIMENT
2 - AUTOREGISTRE
3 - INTERN
4 - SERVEI
Font de l'esdeveniment.
operation_mode x cadena 0 - PROBLEMA
1 - RECUPERACIÓ
2 - ACTUALITZACIÓ
Mode de funcionament.
subject - cadena Assumpte del missatge.
message - cadena Cos del missatge.
S'empra només pel tipus de suport de correu electrònic
smtp_server x cadena Servidor SMTP.
smtp_port - enter Per defecte: 25 Port del servidor SMTP per connectar-se.
smtp_helo x cadena SMTP hola.
smtp_email x cadena Adreça de correu electrònic des de la qual s'enviaran les notificacions.
smtp_security - cadena 0 - NINGÚ (per defecte)
1 - STARTTLS
2 - SSL_OR_TLS
Nivell de seguretat de connexió SMTP a emprar.
smtp_verify_host - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - YES
SSL verifica l'equip per a SMTP. Opcional si smtp_security és STARTTLS o SSL_OR_TLS.
smtp_verify_peer - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - YES
SSL verifica el parell per a SMTP. Opcional si smtp_security és STARTTLS o SSL_OR_TLS.
smtp_authentication - cadena 0 - NINGÚ (per defecte)
1 - PASSWORD
Mètode d'autenticació SMTP a emprar.
username - cadena Nom d'usuari.
password - cadena Mot de pas d'autenticació.
content_type - cadena 0 - TEXT
1 - HTML (per defecte)
Format del missatge.
Ús només pel tipus de suport SMS
gsm_modem x cadena Nom del dispositiu sèrie del mòdem GSM.
Ús només pel tipus de suport d'script
script name x cadena Nom de l'script.
parameters - Element arrel per als paràmetres de l'script.
Ús només pel tipus de suport webhook
script x cadena Guió.
timeout - cadena 1-60s (per defecte: 30s) Interval de temps d'espera de la petició HTTP de l'script de JavaScript.
process_tags - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Si s'han de processar les etiquetes retornades.
show_event_menu - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Si {EVENT.TAGS.*} s'han resolt correctament als camps event_menu_url i event_menu_name; aquest camp indica la presència d'una entrada al menú d'esdeveniments.
event_menu_url - cadena URL de l'entrada del menú d'esdeveniments. Accepta la macro {EVENT.TAGS.*}.
event_menu_name - cadena Nom de l'entrada del menú de l'esdeveniment. Accepta la macro {EVENT.TAGS.*}.
paràmetres - Element arrel per als paràmetres del tipus de suport de webhook.
name x cadena Nom del paràmetre webhook.
value - cadena Valor del paràmetre Webhook.

Email

The following additional elements are exported only for the Email media type.

Element Type Description
provider string Email provider.
smtp_server string SMTP server.
smtp_port integer SMTP server port to connect to.
Default: 25.
smtp_helo string SMTP helo.
smtp_email string Email address from which notifications will be sent.
smtp_security string SMTP connection security level to use.
Possible values:1 NONE (0, default), STARTTLS (1), SSL_OR_TLS (2).
smtp_verify_host string SSL verify host for SMTP.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
smtp_verify_peer string SSL verify peer for SMTP.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
smtp_authentication string SMTP authentication method to use.
Possible values:1 NONE (0, default), PASSWORD (1).
username string Username.
password string Authentication password.
message_format string Message format.
Possible values:1 TEXT (0), HTML (1, default).

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

SMS

The following additional elements are exported only for the SMS media type.

Element Type Description
gsm_modem string (required) Serial device name of the GSM modem.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Script

The following additional elements are exported only for the Script media type.

Element Type Description
script name string (required) Script name.
parameters Root element for script parameters.
sortorder string (required) Order of the script parameters passed to the script as command-line arguments.
value string Script parameter value.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Webhook

The following additional elements are exported only for the Webhook media type.

Element Type Description
script string Script.
timeout string Javascript script HTTP request timeout interval.
Possible values:1 1-60s (default: 30s).
process_tags string Whether to process returned tags.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
show_event_menu string Indicates the presence of an entry in the event menu if the {EVENT.TAGS.*} macro was successfully resolved in event_menu_url and event_menu_name fields.
Possible values:1 NO (0, default), YES (1).
event_menu_url string URL of the event menu entry. Supports {EVENT.TAGS.*} macro.
event_menu_name string Name of the event menu entry. Supports {EVENT.TAGS.*} macro.
parameters Root element for webhook media type parameters.
name string (required) Webhook parameter name.
value string Webhook parameter value.

See also: Media type object (refer to the relevant property with a matching name).

Notes de peu de pàgina

1 Per als valors de tipus de cadena de caràcters, només s'exportarà la cadena (per exemple, "EMAIL") sense la numeració emprada en aquesta taula. S'empren nombres per als valors d'interval (corresponents als valors de l'API) en aquesta matriu només a petició.