You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Netwerk maps

Overzicht

De netwerkmap export bevat:

 • Alle bijbehorende afbeeldingen
 • Kaartstructuur - alle kaartinstellingen, alle opgenomen elementen met hun instellingen, kaartkoppelingen en statusindicatoren voor kaartkoppelingen

Eventuele hostgroepen, hosts, triggers, andere kaarten of andere elementen die mogelijk verband houden met de geëxporteerde kaart worden niet geëxporteerd. Daarom zal het importeren mislukken als ten minste een van de elementen waarnaar de kaart verwijst, ontbreekt.

Netwerkkaart exporteren/importeren wordt ondersteund sinds Zabbix 1.8.2.

Exporteren

Om netwerkkaarten te exporteren, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar MonitoringKaarten.
 2. Selecteer de selectievakjes van de netwerkkaarten die u wilt exporteren.
 3. Klik op Exporteren onderaan de lijst.

Afhankelijk van het geselecteerde formaat worden kaarten geëxporteerd naar een lokaal bestand met een standaardnaam:

 • zabbix_export_maps.yaml - bij YAML-export (standaardoptie voor export);
 • zabbix_export_maps.xml - bij XML-export;
 • zabbix_export_maps.json - bij JSON-export.

Importeren

Om netwerkkaarten te importeren, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar MonitoringKaarten.
 2. Klik rechts op Importeren.
 3. Selecteer het importbestand.
 4. Markeer de vereiste opties in de importregels.
 5. Klik op Importeren.

Importregels:

Regel Beschrijving
Bestaande bijwerken Bestaande kaarten worden bijgewerkt met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet bijgewerkt.
Nieuwe aanmaken De import voegt nieuwe kaarten toe met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet toegevoegd.

Als u beide kaartopties uitvinkt en de respectieve opties voor afbeeldingen aanvinkt, worden alleen afbeeldingen geïmporteerd. Afbeeldingen importeren is alleen beschikbaar voor Superbeheerders.

Een succes- of foutmelding van de import wordt weergegeven in de frontend.

Als u een bestaande afbeelding vervangt, heeft dit invloed op alle kaarten die deze afbeelding gebruiken.

Exporteerformaat

Exporteer naar YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     images:
      - name: Zabbix_server_3D_(128)
       imagetype: '1'
       encodedImage: iVBOR...5CYII=
     maps:
      - name: 'Lokaal netwerk'
       width: '680'
       height: '200'
       label_type: '0'
       label_location: '0'
       highlight: '1'
       expandproblem: '1'
       markelements: '1'
       show_unack: '0'
       severity_min: '0'
       show_suppressed: '0'
       grid_size: '50'
       grid_show: '1'
       grid_align: '1'
       label_format: '0'
       label_type_host: '2'
       label_type_hostgroup: '2'
       label_type_trigger: '2'
       label_type_map: '2'
       label_type_image: '2'
       label_string_host: ''
       label_string_hostgroup: ''
       label_string_trigger: ''
       label_string_map: ''
       label_string_image: ''
       expand_macros: '1'
       background: { }
       iconmap: { }
       urls: { }
       selements:
        - elementtype: '0'
         elements:
          - host: 'Zabbix server'
         label: |
          {HOST.NAME}
          {HOST.CONN}
         label_location: '0'
         x: '111'
         'y': '61'
         elementsubtype: '0'
         areatype: '0'
         width: '200'
         height: '200'
         viewtype: '0'
         use_iconmap: '0'
         selementid: '1'
         icon_off:
          name: Zabbix_server_3D_(128)
         icon_on: { }
         icon_disabled: { }
         icon_maintenance: { }
         urls: { }
         evaltype: '0'
       shapes:
        - type: '0'
         x: '0'
         'y': '0'
         width: '680'
         height: '15'
         text: '{MAP.NAME}'
         font: '9'
         font_size: '11'
         font_color: '000000'
         text_halign: '0'
         text_valign: '0'
         border_type: '0'
         border_width: '0'
         border_color: '000000'
         background_color: ''
         zindex: '0'
       lines: { }
       links: { }

Elementtags

De waarden van elementtags worden uitgelegd in de onderstaande tabel.

Element Eigenschap van het element Type Reeks Beschrijving
images Hoofdelement voor afbeeldingen.
name string Unieke naam voor de afbeelding.
imagetype integer 1 - afbeelding
2 - achtergrond
Type afbeelding.
encodedImage Base64 gecodeerde afbeelding.
maps Hoofdelement voor kaarten.
name string Unieke naam voor de kaart.
width integer Kaartbreedte in pixels.
height integer Kaarthoogte in pixels.
label_type integer 0 - label
1 - host IP-adres
2 - elementnaam
3 - alleen status
4 - niets
Type label voor kaartelementen.
label_location integer 0 - onderaan
1 - links
2 - rechts
3 - bovenaan
Standaard locatie van het label voor kaartelementen.
highlight integer 0 - nee
1 - ja
Inschakelen van het markeren van iconen voor actieve triggers en hoststatussen.
expandproblem integer 0 - nee
1 - ja
Weergeven van probleemtriggers voor elementen met slechts één probleem.
markelements integer 0 - nee
1 - ja
Hoogtepunten voor kaartelementen die onlangs hun status hebben gewijzigd.
show_unack integer 0 - aantal problemen in totaal
1 - aantal onbevestigde problemen
2 - aantal bevestigde en onbevestigde problemen apart
Weergave van problemen.
severity_min integer 0 - niet geclassificeerd
1 - informatie
2 - waarschuwing
3 - gemiddeld
4 - hoog
5 - ramp
Minimale triggerseriousheid die standaard op de kaart wordt weergegeven.
show_suppressed integer 0 - nee
1 - ja
Weergeven van problemen die anders onderdrukt zouden worden (niet weergegeven) vanwege hostonderhoud.
grid_size integer 20, 40, 50, 75 of 100 Celgrootte van een kaartraster in pixels, indien "grid_show=1"
grid_show integer 0 - ja
1 - nee
Weergave van een raster in de kaartconfiguratie.
grid_align integer 0 - ja
1 - nee
Automatisch uitlijnen van pictogrammen in de kaartconfiguratie.
label_format integer 0 - nee
1 - ja
Geavanceerde labelconfiguratie gebruiken.
label_type_host integer 0 - label
1 - host IP-adres
2 - elementnaam
3 - alleen status
4 - niets
5 - aangepast label
Weergeven als hostlabel, indien "label_format=1"
label_type_hostgroup integer 0 - label
2 - elementnaam
3 - alleen status
4 - niets
5 - aangepast label
Weergeven als hostgroep-label, indien "label_format=1"
label_type_trigger integer 0 - label
2 - elementnaam
3 - alleen status
4 - niets
5 - aangepast label
Weergeven als triggerlabel, indien "label_format=1"
label_type_map integer 0 - label
2 - elementnaam
3 - alleen status
4 - niets
5 - aangepast label
Weergeven als kaartlabel, indien "label_format=1"
label_type_image integer 0 - label
2 - elementnaam
4 - niets
5 - aangepast label
Weergeven als afbeeldingslabel, indien "label_type_image=5"
label_string_host string Aangepast label voor hostelementen, indien "label_type_host=5"
label_string_hostgroup string Aangepast label voor hostgroepselementen, indien "label_type_hostgroup=5"
label_string_trigger string Aangepast label voor triggerelementen, indien "label_type_trigger=5"
label_string_map string Aangepast label voor mapelementen, indien "label_type_map=5"
label_string_image string Aangepast label voor afbeeldingselementen, indien "label_type_image=5"
expand_macros integer 0 - nee
1 - ja
Uitbreiden van macro's in labels in de kaartconfiguratie.
background id ID van de achtergrondafbeelding (indien aanwezig), indien "imagetype=2"
iconmap id ID van de icoonafbeelding (indien aanwezig).
urls Gebruikt door kaarten of elk kaartelement.
name string Koppelingnaam.
url string Koppeling-URL.
elementtype integer 0 - host
1 - kaart
2 - trigger
3 - hostgroep
4 - afbeelding
Kaartitemtype waar de koppeling toe behoort.
selements
elementtype integer 0 - host
1 - kaart
2 - trigger
3 - hostgroep
4 - afbeelding
Kaartelementtype.
label string Icoonlabel.
label_location integer -1 - gebruik kaartstandaard
0 - onderaan
1 - links
2 - rechts
3 - bovenaan
x integer Locatie op de X-as.
y integer Locatie op de Y-as.
elementsubtype integer 0 - enkele hostgroep
1 - alle hostgroepen
Elementsubtype, indien "elementtype=3"
areatype integer 0 - hetzelfde als hele kaart
1 - aangepaste grootte
Grootte van het gebied, indien "elementsubtype=1"
width integer Breedte van het gebied, indien "areatype=1"
height integer Hoogte van het gebied, indien "areatype=1"
viewtype integer 0 - gelijkmatig plaatsen in het gebied Plaatsingsalgoritme voor het gebied, indien "elementsubtype=1"
use_iconmap integer 0 - nee
1 - ja
Icoonmapping gebruiken voor dit element. Alleen relevant als iconmapping is geactiveerd op kaartniveau.
selementid id Uniek elementrecord-ID.
evaltype integer Evaluatietype voor tags.
tags Probleemtags (voor host- en hostgroepselementen). Als tags zijn opgegeven, worden alleen problemen met deze tags weergegeven op de kaart.
tag string Tag-naam.
value string Tag-waarde.
operator integer Operator.
elements Zabbix-entiteiten die worden weergegeven op de kaart (host, hostgroep, kaart, enz.).
host
icon_off Afbeelding te gebruiken wanneer het element zich in de 'OK'-status bevindt.
icon_on Afbeelding te gebruiken wanneer het element zich in de 'Probleem'-status bevindt.
icon_disabled Afbeelding te gebruiken wanneer het element is uitgeschakeld.
icon_maintenance Afbeelding te gebruiken wanneer het element in onderhoud is.
name string Unieke naam voor de afbeelding.
shapes
type integer 0 - rechthoek
1 - ellips
Type vorm.
x integer X-coördinaten van de vorm in pixels.
y integer Y-coördinaten van de vorm in pixels.
width integer Breedte van de vorm.
height integer Hoogte van de vorm.
border_type integer 0 - geen
1 - vette lijn
2 - gestippelde lijn
3 - streeplijn
Type rand voor de vorm.
border_width integer Breedte van de rand in pixels.
border_color string Randkleur weergegeven in hexadecimale code.
text string Tekst binnen de vorm.
font integer 0 - Georgia, schreef
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, schreef
2 - "Times New Roman", Times, schreef
3 - Arial, Helvetica, schreef zonder schreef
4 - "Arial Black", Gadget, schreefloos
5 - "Comic Sans MS", cursief, schreefloos
6 - Impact, Charcoal, schreefloos
7 - "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", schreefloos
8 - Tahoma, Geneva, schreefloos
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, schreefloos
10 - Verdana, Geneva, schreefloos
11 - "Courier New", Courier, monospace
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace
Tekstlettertype.
font_size integer Lettergrootte in pixels.
font_color string Tekstkleur weergegeven in hexadecimale code.
text_halign integer 0 - midden
1 - links
2 - rechts
Horizontale uitlijning van tekst.
text_valign integer 0 - midden
1 - bovenaan
2 - onderaan
Verticale uitlijning van tekst.
background_color string Achtergrond (vul) kleur weergegeven in hexadecimale code.
zindex integer Waarde gebruikt om alle vormen en lijnen te ordenen (z-index).
lines
x1 integer X-coördinaten van het lijnpunt 1 in pixels.
y1 integer Y-coördinaten van het lijnpunt 1 in pixels.
x2 integer X-coördinaten van het lijnpunt 2 in pixels.
y2 integer Y-coördinaten van het lijnpunt 2 in pixels.
line_type integer 0 - geen
1 - vette lijn
2 - gestippelde lijn
3 - streeplijn
Lijntype.
line_width integer Lijnbreedte in pixels.
line_color string Lijnkleur weergegeven in hexadecimale code.
zindex integer Waarde gebruikt om alle vormen en lijnen te ordenen (z-index).
links Koppelingen tussen kaartelementen.
drawtype integer 0 - lijn
2 - vette lijn
3 - gestippelde lijn
4 - streeplijn
Koppelingsstijl.
color string Koppelingskleur (6 tekens, hex).
label string Koppelingslabel.
selementid1 id ID van het ene element om mee te verbinden.
selementid2 id ID van het andere element om mee te verbinden.
linktriggers Koppelingsstatusindicatoren.
drawtype integer 0 - lijn
2 - vette lijn
3 - gestippelde lijn
4 - streeplijn
Koppelingsstijl wanneer de trigger zich in de 'Probleem'-status bevindt.
color string Koppelingskleur (6 tekens, hex) wanneer de trigger zich in de 'Probleem'-status bevindt.
trigger Trigger die wordt gebruikt om de status van de koppeling aan te geven.
description string Trigger-naam.
expression string Trigger-uitdrukking.
recovery_expression string Trigger-hersteluitdrukking.

Maps

Element Type Description
name string Unique map name.
width integer Map width, in pixels.
height integer Map height, in pixels.
label_type integer Map element label type.
Possible values:
0 - Label;
1 - Host IP address;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing.
label_location integer Map element label location by default.
Possible values:
0 - Bottom;
1 - Left;
2 - Right;
3 - Top.
highlight integer Enable icon highlighting for active triggers and host statuses.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
expandproblem integer Display problem trigger for elements with a single problem.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
markelements integer Highlight map elements that have recently changed their status.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
show_unack integer Problem display.
Possible values:
0 - Count of all problems;
1 - Count of unacknowledged problems;
2 - Count of acknowledged and unacknowledged problems separately.
severity_min integer Minimum trigger severity to show on the map by default.
Possible values:
0 - Not classified;
1 - Information;
2 - Warning;
3 - Average;
4 - High;
5 - Disaster.
show_suppressed integer Display problems, which would otherwise be suppressed (not shown) because of host maintenance.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
grid_size integer Cell size of a map grid in pixels.
Supported if grid_show is set to 0.
Possible values: 20, 40, 50, 75 or 100.
grid_show integer Display a grid in map configuration.
Possible values:
0 - Yes;
1 - No.
grid_align integer Automatically align icons in map configuration.
Possible values:
0 - Yes;
1 - No.
label_format integer Use advanced label configuration.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
label_type_host integer Display label as host label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
1 - Host IP address;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_hostgroup integer Display label as host group label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_trigger integer Display label as trigger label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_map integer Display label as map label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
3 - Status only;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_type_image integer Display label as image label.
Supported if label_format is set to 1.
Possible values:
0 - Label;
2 - Element name;
4 - Nothing;
5 - Custom label.
label_string_host string Custom label for host elements.
Supported if label_type_host is set to 5.
label_string_hostgroup string Custom label for host group elements.
Supported if label_type_hostgroup is set to 5.
label_string_trigger string Custom label for trigger elements.
Supported if label_type_trigger is set to 5.
label_string_map string Custom label for map elements.
Supported if label_type_map is set to 5.
label_string_image string Custom label for image elements.
Supported if label_type_image is set to 5.
expand_macros integer Expand macros in labels in map configuration.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
background Root element for background image (if any).
Supported if imagetype is set to 2.
name string Background image name.
iconmap Root element for icon mapping (if any).
name string Icon mapping name.
urls Root element for URLs used by maps or each map element.
name string Link name.
url string Link URL.
elementtype integer Map item type the link belongs to.
Possible values:
0 - Host;
1 - Map;
2 - Trigger;
3 - Host group;
4 - Image.
selements Root element for map selements.
shapes Root element for map shapes.
type integer Shape type.
Possible values:
0 - Rectangle;
1 - Ellipse.
x integer X coordinates of the shape in pixels.
y integer Y coordinates of the shape in pixels.
width integer Shape width.
height integer Shape height.
text string Text inside of shape.
font integer Text font style.
Possible values:
0 - Georgia, serif;
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
2 - "Times New Roman", Times, serif;
3 - Arial, Helvetica, sans-serif;
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif;
5 - "Comic Sans MS", cursive, sans-serif;
6 - Impact, Charcoal, sans-serif;
7 - "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif;
8 - Tahoma, Geneva, sans-serif;
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
10 - Verdana, Geneva, sans-serif;
11 - "Courier New", Courier, monospace;
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace.
font_size integer Font size in pixels.
font_color string Font color represented in hexadecimal code.
text_halign integer Horizontal alignment of text.
Possible values:
0 - Center;
1 - Left;
2 - Right.
text_valign integer Vertical alignment of text.
Possible values:
0 - Middle;
1 - Top;
2 - Bottom.
border_type integer Type of the border for the shape.
Possible values:
0 - None;
1 - Bold line;
2 - Dotted line;
3 - Dashed line.
border_width integer Width of the border in pixels.
border_color string Border color represented in hexadecimal code.
background_color string Background (fill) color represented in hexadecimal code.
zindex integer Value for ordering all shapes and lines (z-index).
lines Root element for map lines.
x1 integer X coordinates of the line point 1 in pixels.
y1 integer Y coordinates of the line point 1 in pixels.
x2 integer X coordinates of the line point 2 in pixels.
y2 integer Y coordinates of the line point 2 in pixels.
line_type integer Line type.
Possible values:
0 - None;
1 - Bold line;
2 - Dotted line;
3 - Dashed line.
line_width integer Line width in pixels.
line_color string Line color represented in hexadecimal code.
zindex integer Value for ordering all shapes and lines (z-index).
links Root element for links between map elements.
drawtype integer Link style.
Possible values:
0 - Line;
2 - Bold line;
3 - Dotted line;
4 - Dashed line.
color string Link color (6 symbols, hex).
label string Link label.
selementid1 id ID of one element to connect.
selementid2 id ID of the other element to connect.
linktriggers Root element for link status indicators.

See also: Map object (refer to the relevant property with a matching name).

Map selements
Element Type Description
elementtype integer Map element type.
Possible values:
0 - Host;
1 - Map;
2 - Trigger;
3 - Host group;
4 - Image.
elements Root element for Zabbix entities (host, host group, map, etc.) that are represented on the map.
All entities have their respective element (host, etc.; see, for example, Export format).
label string Icon label.
label_location integer Label location.
Possible values:
-1 - Use map default;
0 - Bottom;
1 - Left;
2 - Right;
3 - Top.
x integer Location on the X axis.
y integer Location on the Y axis.
elementsubtype integer Element subtype.
Supported if elementtype is set to 3.
Possible values:
0 - Single host group;
1 - All host groups.
areatype integer Area size.
Supported if elementtype is set to 1.
Possible values:
0 - Same as whole map;
1 - Custom size.
width integer Width of area.
Supported if areatype is set to 1.
height integer Height of area.
Supported if areatype is set to 1.
viewtype integer Area placement algorithm.
Supported if elementsubtype is set to 1.
Possible values:
0 - Place evenly in the area.
use_iconmap integer Use icon mapping for this element. Relevant only if icon mapping is activated on map level.
Possible values:
0 - No;
1 - Yes.
selementid id Unique element record ID.
icon_off Root element for image to use when element is in 'OK' status.
name string Unique image name.
icon_on Root element for image to use when element is in 'Problem' status.
name string Unique image name.
icon_disabled Root element for image to use when element is disabled.
name string Unique image name.
icon_maintenance Root element for image to use when element is in maintenance.
name string Unique image name.
urls Root element for URLs used by maps or each map element.
name string Link name.
url string Link URL.
evaltype integer Evaluation type for tags.
tags Root element for problem tags (for host and host group elements).
If tags are given, only problems with these tags will be displayed on the map.
tag string Tag name.
value string Tag value.
operator integer Operator.

See also: Map element object (refer to the relevant property with a matching name).

Element Type Description
drawtype integer Link style when trigger is in the 'Problem' state.
Possible values:
0 - Line;
2 - Bold line;
3 - Dotted line;
4 - Dashed line.
color string Link color (6 symbols, hex) when trigger is in the 'Problem' state.
trigger Root element for trigger used to indicate link status.
description string Trigger name.
expression string Trigger expression.
recovery_expression string Trigger recovery expression.

See also: Map link trigger object (refer to the relevant property with a matching name).