You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

zabbix_web_service

Secció: Comandes de manteniment (8)
Actualitzat: 2019-01-29
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_web_service - Servei web de Zabbix  

SINOPSI

zabbix_web_service [-c config-file]
zabbix_web_service [-c config-file] -T
zabbix_web_service -h
zabbix_web_service -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_web_service és una aplicació per proveir serveis web per a components de Zabbix.  

OPCIONS

-c, --config config-file
config-file alternatiu, enlloc del que hi ha per defecte.

-T, --test-config Validar l'arxiu de configuració i sortir.

-h, --help
Veure l'ajuda i sortir.

-V, --version
Veure informació de la versió i sortir.

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_web_service.conf
Ubicació per defecte de l'arxiu de configuració del servei web de Zabbix (si no s'ha modificat durant la compliació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTOR

Zabbix LLC


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document s'ha creat amb man2html, fent anar les pàgines del manual.
Hora: 12:58:30 GMT, 11 de Juny de 2021