You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

problem.get

Descripció

integer/array problem.get(object parameters)

El mètode recupera problemes en funció dels paràmetres donats.

Aquest mètode ajuda a recuperar problemes no resolts. També és possible, si s'especifica, recuperar els problemes acabats de resoldre. El període que determina el període per "recentment" es defineix a AdministracióGeneral. Els problemes resolts abans d'aquesta hora no es conserven a la taula de problemes. Per recuperar problemes resolts en el passat, empreu el mètode event.get.

Aquest mètode pot retornar problemes d'una entitat esborrada si el manteniment encara no ha esborrat aquests problemes.

Aquest mètode és disponible per a tot tipus d'usuaris. Els permisos per invocar el mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu els rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
eventids ID/array Retorna només problemes amb els ID donats.
groupids ID/array Retorna només problemes creats per objectes que pertanyen als grups d'equips donats.
hostids ID/array Retorna només problemes creats per objectes propietat dels equips donats.
objectids ID/array Retorna només els problemes creats pels objectes donats.
source integer Només retorna problemes amb el tipus donat.

Consulteu la pàgina de l'objecte d'esdeveniment del problema per obtindre una llista dels tipus d'esdeveniments admesos.

Per defecte: 0 - problema creat per un trigger.
object integer Només retorna problemes creats per objectes del tipus donat.

Consulteu la pàgina d'objectes d'esdeveniment de problema per obtindre una llista dels tipus d'objectes admesos.

Per defecte: 0 - trigger.
acknowledged boolean true - només retorna problemes reconeguts;
false - només problemes no reconeguts.
action integer Retorna només problemes per als que les accions d'actualització d'esdeveniments donada s'ha fet. Per accions múltiples, empreu una combinació de qualsevol valor acceptable de bitmaps com a bitmask.
action_userids ID/array Retorna només els problemes amb els IDs d'usuaris que han executat l'acció d'actualització d'esdeveniment problemàtic.
suppressed boolean true - només retorna problemes esborrats;
false - retorna problemes en estat normal.
symptom boolean true - només retorna esdeveniments de símptomes;
false - retorna només esdeveniments de causes.
severities integer/array Retorna només problemes amb la gravetat dels esdeveniments determinada. S'aplica només si l'objecte és un trigger.
evaltype integer Regles de cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.
tags array of objects Retorna només problemes amb les etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca sense distinció entre majúscules i minúscules per valor i operador.
Format: [{"tag": "<etiqueta>", "value": "<valor>", "operator": "<operador > "}, ...].
Una matriu buida retorna tots els problemes.

Tipus d'operadors possibles:
0 - (per defecte) És com;
1 - És igual a ;
2 - No és com;
3 - No és igual< br>4 - Existeix;
5 - No existeix.
recent boolean true: retorna PROBLEMA i problemes RESOLTS recentment (depèn de mostrar triggers correctes durant N segons)
Per defecte: false - només problemes NO RESOLTS
eventid_from string Retorna només problemes amb ID superiors o iguals a l'ID donat.
eventid_till string Retorna només problemes amb ID inferiors o iguals a l'ID donat.
time_from timestamp Retorna només els problemes que es van crear després o en el moment donat.
time_till timestamp Retorna només els problemes que s'han creat abans o en el moment donat.
selectAcknowledges query Retorna una propietat "acknowledges" amb actualitzacions de problemes. Les actualitzacions de problemes s'ordenen en ordre cronològic invers.

L'objecte d'actualització de problemes té les propietats següents:
acknowledgeid - (cadena) ID de l'actualització;
identificador d'usuari - ( string) ID de l'usuari que ha actualitzat l'esdeveniment;
eventid - (cadena) ID de l'esdeveniment actualitzat;
clock - (timestamp) hora en què s'ha actualitzat l'esdeveniment;<br > missatge - (cadena) text del missatge;
acció - (enter)actualitza el tipus d'acció (vegeu event.acknowledge);< br>old_severity: gravetat de l'esdeveniment (integer) abans d'aquesta acció d'actualització;
new_severity - gravetat de l'esdeveniment (integer) després d'aquesta acció d'actualització;

Admet count.
selectTags query Retorna una propietat etiquetes amb les etiquetes del problema. Format de sortida:[{"tag": "<etiqueta>", "value": "<valor>"}, ...].
selectSuppressionData query Retorna una propietat suppression_data amb la llista de manteniments:
maintenanceid - (cadena) ID de manteniment;
suppress_until - (integer) temps fins que s'esborra el problema.
filter object Retorna només aquells resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Accepta un objecte, on les claus són noms de la propietat, i els valors són bé un valor senzill o una taula de valors amb els que comparar.

No admet peropietats de tipus d'informació text.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: eventid.
countOutput boolean Aquests paràmetres comuns a tots els mètodes get es descriuen en detall a la pàgina comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar esdeveniments de problemes via trigger

Recuperar els esdeveniments més propers del trigger "15112."

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "problem.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectAcknowledges": "extend",
        "selectTags": "extend",
        "selectSuppressionData": "extend",
        "objectids": "15112",
        "recent": "true",
        "sortfield": ["eventid"],
        "sortorder": "DESC"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "eventid": "1245463",
          "source": "0",
          "object": "0",
          "objectid": "15112",
          "clock": "1472457242",
          "ns": "209442442",
          "r_eventid": "1245468",
          "r_clock": "1472457285",
          "r_ns": "125644870",
          "correlationid": "0",
          "userid": "1",
          "name": "Zabbix agent on localhost is unreachable for 5 minutes",
          "acknowledged": "1",
          "severity": "3",
          "opdata": "",
          "acknowledges": [
            {
              "acknowledgeid": "14443",
              "userid": "1",
              "eventid": "1245463",
              "clock": "1472457281",
              "message": "problem solved",
              "action": "6",
              "old_severity": "0",
              "new_severity": "0"
            }
          ],
          "suppression_data": [
            {
              "maintenanceid": "15",
              "suppress_until": "1472511600"
            }
          ],
          "suppressed": "1",
          "tags": [
            {
              "tag": "test tag",
              "value": "test value"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar problemes reconeguts per un usuari concret

Recupera els problemes reconeguts per l'usuari amb ID=10

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "problem.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "action": 2,
        "action_userids": [10],
        "selectAcknowledges": ["userid", "action"],
        "sortfield": ["eventid"],
        "sortorder": "DESC"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "eventid": "1248566",
          "source": "0",
          "object": "0",
          "objectid": "15142",
          "clock": "1472457242",
          "ns": "209442442",
          "r_eventid": "1245468",
          "r_clock": "1472457285",
          "r_ns": "125644870",
          "correlationid": "0",
          "userid": "10",
          "name": "Zabbix agent on localhost is unreachable for 5 minutes",
          "acknowledged": "1",
          "severity": "3",
          "cause_eventid": "0",
          "opdata": "",
          "acknowledges": [
            {
              "userid": "10",
              "action": "2"
            }
          ],
          "suppressed": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CEvent::get() in ui/include/classes/api/services/CProblem.php.