You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 proxy Zabbix

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del Zabbix proxy (zabbix_proxy.conf).

Els paràmetres es llisten sense informació addicional. Feu clic al paràmetre per veure'n tots els detalls.

Paràmetre Descripció
AllowRoot Permet que el proxy s'executi com a 'root'.
AllowUnsupportedDBVersions Permet que el proxy funcioni amb versions de base de dades no compatibles.
CacheSize Mida de la memòria cau de configuració.
ConfigFrequency Aquest paràmetre és obsolet (empra ProxyConfigFrequency).
La freqüència amb què el proxy recupera les dades de configuració del servidor Zabbix en segons.
DataSenderFrequency El proxy enviarà les dades recollides al servidor cada N segons.
DBHost Nom de l'equip de la base de dades.
DBName Nom de la base de dades o camí d'accés al fitxer de base de dades per a SQLite3.
DBPassword Mot de pas de la base de dades.
DBPort Port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local.
DBSchema Nom de l'esquema de la base de dades. S'empra per a PostgreSQL.
DBSocket Ruta al fitxer de socket MySQL.
DBUser Usuari de la base de dades.
DBTLSConnect L'establiment d'aquesta opció al valor especificat obliga a emprar una connexió TLS a la base de dades.
DBTLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.
DBTLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de proxy Zabbix per autenticar-se a la base de dades.
DBTLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.
DBTLSCipher Llistat de xifrat de xifrat que el proxy de Zabbix permet per als protocols TLS fins a TLS v1.2. Només compatible amb MySQL.
DBTLSCipher13 Llistat de conjunts de xifrat que permet el proxy Zabbix per al protocol TLS v1.3. Només compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.
DebugLevel Nivell de depuració.
EnableRemoteCommands Si es permeten les ordres remotes del servidor Zabbix.
ExternalScripts Ubicació dels scripts externs.
Fping6Location Ubicació de fping6.
FpingLocation Ubicació de fping.
HistoryCacheSize Mida de la memòria cau de l'historial.
HistoryIndexCacheSize Mida de la memòria cau de l'índex de l'historial.
Hostname Nom de proxy únic que distingeix entre majúscules i minúscules.
HostnameItem Element emprat per configurar el nom de l'equip si no està definit.
HousekeepingFrequency Amb quina freqüència Zabbix realitzarà el procediment de neteja en hores.
Include Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
JavaGateway Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix.
JavaGatewayPort Port on escolta la passarel·la Java de Zabbix.
ListenBacklog Nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
ListenIP Llistat d'adreces IP delimitades per comes que el servidor hauria d'escoltar.
ListenPort Port d'escolta per a trapper.
LoadModule Mòdul que cal carregar a l'inici del proxy.
LoadModulePath Camí complet a la ubicació dels mòduls proxy.
LogFile Nom del fitxer de registre.
LogFileSize Mida màxima del fitxer de registre.
LogRemoteCommands Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avisos.
LogSlowQueries Quant de temps pot trigar una consulta de base de dades abans de ser registrada.
LogType Tipus de sortida del registre.
MaxConcurrentChecksPerPoller Nombre màxim de validacions asíncrones que es poden executar alhora per cada enquestador d'agent HTTP, enquestador d'agent o enquestador SNMP.
PidFile Nom del fitxer PID.
ProxyBufferMode Detalla el mecanisme d'emmagatzematge (disc/memòria/híbrid) d'informació de l'historial, la descoberta i l'autoregistre.
ProxyConfigFrequency Freqüència amb què el proxy recupera les dades de configuració del servidor Zabbix en segons.
ProxyLocalBuffer El proxy conservarà les dades localment durant N hores, fins i tot si les dades ja s'han sincronitzat amb el servidor.
ProxyMode Mode de funcionament del proxy (actiu/passiu).
ProxyMemoryBufferSize Mida de la cau de la memòria compartida per l'historial recollit, la descoberta i la informació autoregistrada.
ProxyMode El mode d'operació de proxy (actiu/passiu).
ProxyOfflineBuffer El proxy mantindrà les dades durant N hores en cas de no connectar-se amb el servidor Zabbix.
Server Si el mode Proxy és configurat en mode actiu: adreça IP del servidor Zabbix o nom DNS (adreça:port) o clúster (adreça:port;adreça2:port) per obtindre dades de configuració i enviar-hi dades.
Si ProxyMode és configurat en mode passiu: llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS del servidor Zabbix.
SNMPTrapperFile Fitxer temporal emprat per passar dades del dimoni de trampes SNMP al proxy.
SocketDir Directori per emmagatzemar els sockets IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.
SourceIP Adreça IP d'origen.
SSHKeyLocation Ubicació de les claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH.
SSLCertLocation ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
SSLKeyLocation Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client.
SSLCALocation Substituïu la ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL.
StartAgentPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament d'enquestadors d'agent de Zabbix asíncrons.
StartBrowserPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament d'enquestadors d'elements del navegador.
StartDBSyncers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de sincronitzadors d'historial.
StartDiscoverers Nombre d'instàncies prebifurcades dels descobridors.
StartHTTPAgentPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament d'enquestadors d'agent HTTP asíncrons.
StartHTTPPollers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors HTTP.
StartIPMIPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament dels enquestadors IPMI.
StartJavaPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament dels enquestadors de Java.
StartODBCPollers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels enquestadors ODBC.
StartPingers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels pingers ICMP.
StartPollersUnreachable Nombre d'instàncies d'enquesta prèviament bifurcades per a equips inabastables (inclosos IPMI i Java).
StartPollers Nombre d'instàncies d'enquesta prèviament bifurcades.
StartPreprocessors Nombre d'instàncies pre-iniciades dels treballadors de preprocessament.
StartSNMPPollers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors SNMP asíncrons.
StartSNMPTrapper Si s'estableix a 1, s'iniciarà un procés de captura SNMP.
StartTrappers Nombre d'instàncies de trappers prèviament bifurcades.
StartVMwareCollectors Nombre d'instàncies de col·lector de VMware bifurcades prèviament.
StatsAllowedIP Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. La petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que s'indiquen aquí.
Temps d'espera Quant de temps esperem per a l'agent, el dispositiu SNMP o la comprovació externa en segons.
TLSAccept Quines connexions entrants acceptar del servidor Zabbix.
TLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat del servidor o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCipherAll Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
TLSCipherAll13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
TLSCipherCert Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
TLSCipherCert13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
TLSCipherPSK Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
TLSCipherPSK13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
TLSConnect Com s'ha de connectar el proxy al servidor Zabbix.
TLSCRLFile Ruta completa d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada del proxy, emprada per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSPSKFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau precompartida del proxy, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSPSKIdentity Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSServerCertIssuer Emissor de certificat de servidor permès.
TLSServerCertSubject Assumpte del certificat del servidor permès.
TmpDir Directori temporal.
TrapperTimeout Quants segons pot passar el trapper processant dades noves.
UnavailableDelay Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període de no disponibilitat.
UnreachableDelay Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període d'inaccessibilitat.
UnreachablePeriod Després de quants segons d'inaccessibilitat consideri l'equip com a no disponible.
User Treu els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
Vault Proveïdor de vault.
VaultDBPath Ubicació, des d'on s'han de recuperar les credencials de la base de dades mitjançant les claus.
VaultPrefix Prefix personalitzat per la ruta o consulta vault.
VaultTLSCertFile Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client.
VaultTLSKeyFile Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client.
VaultToken Testimoni d'autenticació de vault de HashiCorp.
VaultURL URL HTTP[S] del servidor de vault.
VMwareCacheSize Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
VMwareFrequency Endarreriment en segons entre la recollida de dades d'un sol servei VMware.
VMwarePerfFrequency Endarreriment en segons entre la recuperació de les estadístiques del comptador de rendiment d'un sol servei de VMware.
VMwareTimeout Nombre màxim de segons que un col·lector de vmware esperarà una resposta del servei de VMware.
WebDriverURL URL HTTP[S] de la interfície WebDriver.

Cap paràmetre és obligatori tret que s'indiqui explícitament que ho és.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Detalls del paràmetre

AllowRoot

Permet que el proxy s'executi com a 'root'. Si és desactivat i el proxy s'inicia per 'root', el proxy intentarà canviar a l'usuari 'zabbix'. No té cap efecte si s'inicia amb un usuari habitual.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permetre; 1 - permetre

AllowUnsupportedDBVersions

Permet que el proxy funcioni amb versions de bases de dades no compatibles.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permetre; 1 - permetre

CacheSize

La mida de la memòria cau de configuració, en octets. La mida de memòria compartida per emmagatzemar les dades de l'equip i de l'element.

Per defecte: 32M
Rang: 128K-64G

ConfigFrequency

Aquest paràmetre és obsolet (empreu ProxyConfigFrequency en el seu lloc).
La freqüència amb què el proxy recupera les dades de configuració del servidor Zabbix en segons.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).

Per defecte: 3600
Rang: 1-604800

DataSenderFrequency

El proxy enviarà les dades recollides al servidor cada N segons. Tingueu en compte que un proxy actiu seguirà consultant el servidor Zabbix cada segon per a tasques d'ordres remotes.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).

Per defecte: 1
Rang: 1-3600

DBHost

El nom de l'equip de la base de dades.
Amb MySQL localhost o una cadena buida, s'empra un sòcol. Amb PostgreSQL, només la cadena buida provoca un intent d'emprar el sòcol. Amb la cadena buida Oracle s'empra el mètode de connexió Net Service Name; en aquest cas, considereu emprar la variable d'entorn TNS_ADMIN per especificar el directori del fitxer tnsnames.ora.

Per defecte: localhost

DBName

El nom de la base de dades o el camí d'accés al fitxer de base de dades per a SQLite3 (l'arquitectura multiprocés de Zabbix no permet emprar bases de dades en memòria, p. ex. :memory :, file::memory:?cache=shared o file:memdb1?mode=memory&cache=shared).
Avís: No proveu d'emprar la mateixa base de dades que fa servir el servidor Zabbix.
Amb Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name, especifiqueu el nom del servei des de tnsnames.ora o configureu-lo en una cadena buida; establiu la variable d'entorn TWO_TASK si DBName s'estableix en una cadena buida.

Obligatori: Sí

DBPassword

Mot de pas de la base de dades. Comenteu aquesta línia si no s'empra cap mot de pas. S'ignora per a SQLite.

DBPort

El port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local. S'ignora per a SQLite.
Amb Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name, aquest paràmetre s'ignorarà; s'emprarà el nombre de port del fitxer tnsnames.ora.

Rang: 1024-65535

DBSchema

El nom de l'esquema de la base de dades. Emprat amb PostgreSQL.

DBSocket

El camí al fitxer de sòcol MySQL.
El port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local. S'ignora per a SQLite.

Per defecte: 3306

DBUser

L'usuari de la base de dades. Ignorat per SQLite.

DBTLSConnect

La configuració d'aquesta opció obliga a emprar la connexió TLS a la base de dades:
obligatori - connectar mitjançant TLS
verify_ca - connectar mitjançant TLS i verificar el certificat
verify_full - connectar mitjançant TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat
A MySQL a partir de 5.7.11 i PostgreSQL s'admeten els valors següents: "required", "verify", "verify_full".
A MariaDB a partir de la versió 10.2.6 s'admeten els valors "required" i "verify_full".
Per defecte, no s'estableix cap opció i el comportament depèn de la configuració de la base de dades.

DBTLSCAFile

El nom de ruta complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.

Obligatori: no (sí, si DBTLConnect s'estableix com a verify_ca o verify_full)

DBTLSCertFile

La ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de proxy Zabbix per autenticar-se a la base de dades.

DBTLSKeyFile

La ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.

DBTLSCipher

La llista de xifrats que permet el proxy Zabbix per als protocols TLS fins a TLS v1.2. Només compatible amb MySQL.

DBTLSCipher13

La llista de conjunts de xifrat que permet el proxy Zabbix per al protocol TLS v1.3. Només compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.

DebugLevel

Especifiqueu el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica;
2 - informació d'error;
3 - avisos;
4 - per a la depuració (produeix molta informació);
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació).

Per defecte: 3
Interval: 0-5

EnableRemoteCommands

Si es permeten les comandes remotes del servidor Zabbix.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permès; 1 - permès

ExternalScripts

Ubicació dels scripts externs (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).

Per defecte: /usr/local/share/zabbix/externalscripts

Fping6Location

Ubicació d'fping6. Assegureu-vos que el binari fping6 tingui la propietat de root i la marca SUID establerta. Deixeu-ho buit ("Fping6Location=") si la vostra utilitat fping és capaç de processar adreces IPv6.

Per defecte: /usr/sbin/fping6

FpingLocation

Ubicació d'fping. Assegureu-vos que el binari fping tingui propietat de root i la marca SUID establerta.

Per defecte: /usr/sbin/fping

HistoryCacheSize

La mida de la cau de l'historial, en octets. La mida de memòria compartida per emmagatzemar les dades de l'històric.

Per defecte: 16M
Rang: 128K-2G

HistoryIndexCacheSize

Mida de la memòria cau de l'índex d'historial, en octets. La mida de la memòria compartida per indexar les dades de l'historial emmagatzemades a la memòria cau de l'historial. La mida de la memòria cau d'índex necessita aproximadament 100 octets per emmagatzemar un element a la memòria cau.

Per defecte: 4M
Rang: 128K-2G

Hostname

Nom únic de proxy que distingeix entre majúscules i minúscules. Assegureu-vos que el servidor conegui el nom del proxy.
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'. Llargària màxima: 128

Per defecte: Definit per HostnameItem

HostnameItem

Element emprat per configurar el nom d'equip si no és definit (s'executarà al proxy de la mateixa manera que en un agent). S'ignora si s'ha definit Hostname.
No admet UserParameters, comptadors de rendiment ni àlies, però admet system.run[].

Per defecte: system.hostname

HousekeepingFrequency

Amb quina freqüència Zabbix realitzarà el procediment de neteja (en hores). El servei de neteja esborra informació obsoleta de la base de dades.
Nota: Per reduir la càrrega d'inici del proxy, la neteja s'ajorna durant 30 minuts després de l'inici del proxy. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, el primer procediment de neteja després de l'inici del proxy s'executarà al cap de 30 minuts i es repetirà cada hora després.
Des de Zabbix 3.0.0, és possible desactivar la neteja automàtica posant HousekeepingFrequency a 0. En aquest cas, el procediment de neteja només es pot iniciar mitjançant l'opció de control del temps d'execució housekeeper_execute.

Per defecte: 1
Rang: 0-24

Include

Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració. Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons.Veieu special notes sobre les limitacions.

Exemple:

Include=/absolute/path/to/config/files/*.conf
JavaGateway

Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix. Només cal si s'inicien els sondeigs de Java.

JavaGatewayPort

El port on escolta la passarel·la Zabbix Java.

Per defecte: 10052
Rang: 1024-32767

ListenBacklog

El nombre màxim de connexions pendents a la cua de TCP.
El valor predeterminat és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn del sistema; els valors massa alts es poden truncar silenciosament a el "màxim especificat per la implementació".

Per defecte: SOMAXCONN
Rang: 0 - INT_MAX

ListenIP

Llistat d'adreces IP delimitades per comes que el trapper hauria d'escoltar.
Trapper escoltarà a totes les interfícies de xarxa si manca aquest paràmetre.

Per defecte: 0.0.0.0

ListenPort

Port d'escolta del trapper.

Per defecte: 10051
Rang: 1024-32767

LoadModule

Mòdul que cal carregar a l'inici del proxy. Els mòduls s'empren per ampliar la funcionalitat del proxy. El mòdul s'ha d'ubicar al directori especificat per LoadModulePath o el camí ha de precedir el nom del mòdul. Si el camí anterior és absolut (comença per '/'), llavors LoadModulePath s'ignora.
Formats:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module.so>
Es permeten incloure diversos paràmetres de LoadModule.

LoadModulePath

Camí complet a la ubicació dels mòduls del proxy. El valor predeterminat depèn de les opcions de compilació.

LogFile

Nom de l'arxiu de registre.

Obligatori: Sí, si LogType s'ha establert a file; cas contrari, no

LogFileSize

Mida màxima d'un fitxer de registre en Mo.
0: desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i comença de nou.

Per defecte: 1
Rang: 0-1024

LogRemoteCommands

Habiliteu el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avisos.

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivat, 1 - activat

LogType

Tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile;
system - escriu el registre al syslog;
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.

Per defecte: file

LogSlowQueries

Quant de temps pot trigar una consulta de base de dades a registrar-se (en mil·lisegons).
0: no registreu consultes lentes.
Aquesta opció s'habilita a partir de DebugLevel=3.

Per defecte: 0
Rang: 0-3600000

MaxConcurrentChecksPerPoller

The maximum number of asynchronous checks that can be executed at once by each HTTP agent poller, agent poller or SNMP poller. See StartHTTPAgentPollers, StartAgentPollers, and StartSNMPPollers.

Default: 1000
Range: 1-1000

PidFile

Nom de l'arxiu PID.

Per defecte: /tmp/zabbix_proxy.pid

ProxyBufferMode

Specifies history, discovery and autoregistration data storage mechanism: disk - data are stored in database and uploaded from database; memory - data are stored in memory and uploaded from memory. If buffer runs out of memory the old data will be discarded. On shutdown the buffer is discarded. hybrid - the proxy buffer normally works like in the memory mode until it runs out of memory or the oldest record exceeds the configured age. If that happens the buffer is flushed to database and it works like in disk mode until all data have been uploaded and it starts working with memory again. On shutdown the memory buffer is flushed to database.

See also: Proxy memory buffer.

Default: disk
Values: disk; memory; hybrid

ProxyConfigFrequency

Com de sovint el proxy recupera les dades de configuració del servidor Zabbix en segons.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).

Per defecte: 10
Rang: 1-604800

ProxyLocalBuffer

El proxy conservarà les dades localment durant N hores, fins i tot si les dades ja s'han sincronitzat amb el servidor.
Aquest paràmetre es pot emprar si aplicacions de tercers empren les dades locals.

Per defecte: 0
Rang: 0-720

ProxyMemoryBufferAge

The maximum age of data in proxy memory buffer, in seconds. When enabled (not zero) and records in proxy memory buffer are older, then it forces proxy buffer to switch to database mode until all records are uploaded to server. This parameter must be less or equal to ProxyOfflineBuffer parameter.

Default: 0
Range: 0;600-864000

ProxyMemoryBufferSize

The size of shared memory cache for collected history, discovery and autoregistration data, in bytes. If enabled (not zero) proxy will keep history discovery and autoregistration data in memory unless cache is full or stored records are older than defined ProxyMemoryBufferAge. This parameter cannot be used together with ProxyLocalBuffer parameter.

Default: 0
Range: 0;128K-2G

ProxyMode

Mode d'operació del proxy.
0 - proxy en mode actiu
1 - proxy en mode passiu
Tingueu en compte que les dades de configuració del proxy (sensibles) poden ésser disponibles per a les persones que tinguin accés al capturador del servidor Zabbix port quan empreu un proxy actiu. Això és possible perquè qualsevol persona pot pretendre ser un proxy actiu i demanar dades de configuració; l'autenticació no es produeix.

Per defecte: 0
Rang: 0-1

ProxyOfflineBuffer

El proxy conservarà les dades durant N hores en cas de no estar connectat amb el servidor Zabbix.
Les dades més antigues es perdran.

Per defecte: 1
Rang: 1-720

Server

Si ProxyMode és en mode actiu:
Adreça IP del servidor Zabbix o nom DNS (adreça:port) o clúster (adreça:port;adreça2:port) per obtindre les dades de configuració i enviar-n'hi.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Els nodes del clúster han d'estar separats per un punt i coma.

Si ProxyMode és en mode passiu:
Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS del servidor Zabbix. Només s'admetran connexions entrants des de les adreces que s'indiquen aquí. Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera.
'::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.

Exemple:

Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat

Obligatori: sí

SNMPTrapperFile

Un fitxer temporal que s'empra per passar dades del dimoni de trampes SNMP al proxy.
Ha de ser el mateix que al fitxer de configuració zabbix_trap_receiver.pl o SNMPTT.

Per defecte: /tmp/zabbix_traps.tmp

SocketDir

El directori per emmagatzemar els sòcols IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.

Per defecte: /tmp

SourceIP

L'adreça IP d'origen per a:
- connexions de sortida al servidor Zabbix;
- connexions sense agent (VMware, SSH, JMX, SNMP, Telnet i comprovacions simples);
- connexions d'agent HTTP;
- scripts de JavaScript de peticions HTTP;
- preprocessament de peticions HTTP de JavaScript;
- connexions al Vault

SSHKeyLocation

Ubicació de les claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH.

SSLCertLocation

Ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.

SSLKeyLocation

Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.

SSLCALocation

Ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL.
Tingueu en compte que el valor d'aquest paràmetre s'establirà com a opció CURLOPT_CAPATH libcurl. Per a les versions de libcurl anteriors a la 7.42.0, això només té efecte si libcurl s'ha compilat per emprar OpenSSL. Per obtindre més informació, consulteu la pàgina web cURL.
Aquest paràmetre s'empra en el monitoratge web i en l'autenticació SMTP.

StartAgentPollers

The number of pre-forked instances of Zabbix agent pollers. See MaxConcurrentChecksPerPoller.

Default: 1
Range: 0-1000

StartBrowserPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'elements de navegador enquestadors.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartDBSyncers

Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de sincronitzadors d'historial.
Nota: Vigileu quan canvieu aquest valor; pujar-lo pot fer més mal que bé.

Per defecte: 4
Rang: 1-100

StartDiscoverers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades de treballs de descoberta.

Per defecte: 5
Rang: 0-100

StartHTTPAgentPollers

El nombre d'instàncies pre-bifurades d'enquestadors d'agent HTTP. Veieu MaxConcurrentChecksPerPoller.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartHTTPPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors HTTP.

Per defecte: 1 | Rang: 0-1000

StartIPMIPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors IPMI.

Per defecte: 0
Rang: 0-1000

StartJavaPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors Java.

Per defecte: 0
Rang: 0-1000

StartODBCPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors ODBC.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPingers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de ping ICMP.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPollersUnreachable

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de sondejadors per a equips inabastables (inclosos IPMI i Java). S'ha d'executar almenys un sondeig per a equips inabastables si s'inicien els sondejadors habituals, IPMI o Java.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors.

Per defecte: 5
Rang: 0-1000

StartPreprocessors

Nombre d'instàncies prèviament engegades de preprocés workers.

Per defecte: 3
Rang: 1-1000

StartSNMPPollers

El nombre d'instàncies pre-bifurades d'enquestadors SNMP. Veieu MaxConcurrentChecksPerPoller.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartSNMPTrapper

Si s'estableix a 1, s'iniciarà un procés SNMP trapper.

Per defecte: 0
Rang: 0-1

StartTrappers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de trappers.
Els trappers accepten connexions entrants del remitent de Zabbix i dels agents actius.

Per defecte: 5
Rang: 0-1000

StartVMwareCollectors

Nombre d'instàncies de VMware Collector prèviament bifurcades.

Per defecte: 0
Rang: 0-250

StatsAllowedIP

Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. La petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que s'indiquen aquí. Si no s'estableix aquest paràmetre, no s'acceptaran peticions d'estadístiques.
Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i " ::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.

Exemple:

StatsAllowedIP=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat
Timeout

Especifica quant de temps esperem per a l'agent, el dispositiu SNMP o la comprovació externa en segons.

Per defecte: 3
Rang: 1-30

TLSAccept

Quines connexions entrants acceptarà el servidor Zabbix. S'empra per a un proxy passiu, ignorat en un proxy actiu. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar - admet connexions sense xifrat (per defecte)
psk - admet connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - admet connexions amb TLS i un certificat

Obligatori: sí per al proxy passiu, si es defineixen paràmetres de certificat TLS o PSK (fins i tot per a connexions sense xifrar); en cas contrari no

TLSCAFile

La ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprats per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCertFile

El camí complet d'un fitxer que conté el certificat del proxy o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCipherAll

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.

Exemple:

TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLSCipherAll13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509

Exemple per OpenSSL:

EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
TLSCipherCert

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en certificats.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509

Exemple per OpenSSL:

EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128
TLSCipherCert13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en certificats.

TLSCipherPSK

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en PSK.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL

Exemple per OpenSSL:

kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
TLSCipherPSK13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en PSK.

Exemple:

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLSConnect

Com s'ha de connectar el proxy al servidor Zabbix. S'empra per a proxys actius, ignorat amb proxys passius. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar - connectar sense xifrat (per defecte)
psk - connectar mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - connectar mitjançant TLS i un certificat

Obligatori: sí per a proxys actius, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexió no xifrada); en cas contrari no

TLSCRLFile

Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSKeyFile

Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada del proxy, emprada per a les comunicacions xifrades entre els components del Zabbix.

TLSPSKFile

Ruta completa d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida del proxy, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSPSKIdentity

Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSServerCertIssuer

Emissor del certificat del servidor permès.

TLSServerCertSubject

Assumpte del certificat del servidor permès.

TmpDir

Directori temporal.

Per defecte: /tmp

TrapperTimeout

Quants segons pot passar el trapper processant dades noves.

Per defecte: 300
Rang: 1-300

UnavailableDelay

Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període d'indisponibilitat, en segons.

Per defecte: 60
Rang: 1-3600

UnreachableDelay

Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període de no abastament, en segons.

Per defecte: 15
Rang: 1-3600

UnreachablePeriod

Després de quants segons de no abastament considereu un equip com a no disponible.

Per defecte: 45
Rang: 1-3600

Usuari

Treu els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
Només té efecte si s'executa com a'root' i AllowRoot és desactivat.

Per defecte: zabbix

Vault

El proveïdor de vault:
HashiCorp - HashiCorp KV Secrets Engine versió 2
CyberArk - Proveïdor de credencials central de CyberArk
Ha de coincidir amb el proveïdor de vault establert a la interfície.

Per defecte: HashiCorp

VaultDBPath

Ubicació des d'on s'han de recuperar les credencials de la base de dades mitjançant les claus. Depenent del vault, pot ser el camí del vault o la consulta.
Les claus emprade per a HashiCorp són 'password' i 'username'.

Exemple:

 secret/zabbix/database

Les claus emprades per a CyberArk són 'Content' i 'UserName'.

Exemple:

 AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix_proxy_database

Aquesta opció només es pot emprar si no s'especifiquen DBUser i DBPassword.

VaultPrefix

Un prefix personalitzat per a la ruta o la consulta de la volta, en funció de la volta; si no s'especifica, s'empraran els valors predeterminats més adequats.

VaultTLSCertFile

Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client. El fitxer de certificat ha de ser en format PEM1.
Si el fitxer de certificat també conté la clau privada, deixeu el camp del fitxer de clau SSL buit.
El directori que conté aquest fitxer s'especifica pel paràmetre de configuració SSLCertLocation.
Aquest es pot ometre l'opció, però es recomana per al vault CyberArkCCP.

VaultTLSKeyFile

Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client. El fitxer de clau privada ha de ser en format PEM1.
El directori que conté aquest fitxer s'especifica pel paràmetre de configuració SSLKeyLocation.
Aquesta opció es pot ometre, però es recomana per al magatzem de CyberArkCCP.

VaultToken

El token d'autenticació del magatzem de HashiCorp que s'hauria d'haver generat exclusivament per al proxy Zabbix amb permís de només lectura al camí especificat al paràmetre de configuració opcional de VaultDBPath.
És un error si VaultToken i la variable d'entorn VAULT_TOKEN es defineixen al mateix temps.

Obligatori: Sí, si Vault és establert a HashiCorp; en cas contrari no

VaultURL

URL del servidor vault HTTP[S]. S'emprarà el directori de certificats de CA de tot el sistema si no s'especifica SSLCALocation.

Per defecte: https://127.0.0.1:8200

VMwareCacheSize

La mida de la memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
Es pot fer una comprovació interna de VMware zabbix[vmware,buffer,...] per monitorar l'ús de la memòria cau de VMware (veieu Comprovacions internes /itemtypes/internal)).
Tingueu en compte que la memòria compartida no s'assigna si no hi ha instàncies del col·lector de vmware configurades per iniciar-se.

Per defecte: 8M
Rang: 256K-2G

VMwareFrequency

Endarreriment en segons entre la recollida de dades d'un únic servei de VMware.
Aquest endarreriment s'ha d'establir en el mínim interval d'actualització de qualsevol element de monitoratge de VMware.

Per defecte: 60
Rang: 10-86400

VMwarePerfFrequency

Endarreriment en segons entre la recuperació d'estadístiques del comptador de rendiment d'un únic servei de VMware.
Aquest endarreriment s'ha d'establir en el mínim interval d'actualització de qualsevol monitoratge de VMware item que empra comptadors de rendiment de VMware.

Per defecte: 60
Rang: 10-86400

VMwareTimeout

El nombre màxim de segons que un col·lector de vmware esperarà una resposta del servei de VMware (vCenter o hipervisor ESX).

Per defecte: 10
Rang: 1-300

WebDriverURL

URL HTTP[S] de la interfície WebDriver.

Exemple (emprat amb el servidor autònom de Selenium WebDriver):

WebServiceURL=http://localhost:4444