You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Operacions d'actualització

Vista general

Les operacions d'actualització són disponibles en accions amb les fonts d'esdeveniments següents:

  • Triggers - quan els problemes són actualitzats per altres usuaris, és a dir, comentats, reconeguts, canviats de gravetat, tancats (manualment);
  • Serveis - quan la gravetat d'un servei ha canviat però el servei encara no s'ha recuperat.

Els missatges i les ordres remotes són compatibles amb les operacions d'actualització. Tot i que es poden afegir diverses operacions, no s'admet l'escalada: totes les operacions s'assignen a una sola passa i, per tant, s'executaran simultàniament.

Configuració d'una operació d'actualització

Per configurar una operació d'actualització, aneu a la pestanya Operacions a la configuració de l'acció.

Per configurar els detalls d'una nova operació d'actualització, feu clic a al bloc Operacions d'actualització. Per editar una operació existent, feu clic a al costat de l'operació. S'obrirà una finestra emergent on podeu editar els detalls de la passa de l'operació.

Detalls d'operacions d'actualització

Les operacions d'actualització ofereixen el mateix conjunt de paràmetres que les Operacions de recuperació.