You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Proxys

Vista general

Un proxy de Zabbix pot recopilar dades de rendiment i disponibilitat en nom del servidor de Zabbix. D'aquesta manera, un proxy pot assumir part de la càrrega de recollida de dades i descarregar el servidor Zabbix.

A més, l'ús d'un proxy és la manera més senzilla d'implementar el monitoratge centralitzat i distribuït, quan tots els agents i proxys informen a un servidor Zabbix i totes les dades es recullen de manera centralitzada.

Es pot emprar un proxy Zabbix per a: - Monitorar ubicacions remotes - Monitorar ubicacions amb comunicacions poc fiables - Descarregar el servidor Zabbix quan controleu milers de dispositius - Simplificar el manteniment del monitoratge distribuït

El proxy només ha de menester una connexió TCP al servidor Zabbix. D'aquesta manera, és més fàcil evitar un tallafoc perquè només cal configurar una regla de tallafoc.

El proxy Zabbix ha d'emprar una base de dades independent. Apuntar-lo a la base de dades del servidor Zabbix trencarà la configuració.

Totes les dades recollides pel proxy s'emmagatzemen localment abans d'ésser transmeses al servidor. D'aquesta manera, no es perden dades a causa de problemes temporals de comunicació amb el servidor. Els paràmetres ProxyLocalBuffer i ProxyOfflineBuffer al fitxer de configuració del proxy controlen quant de temps es conserven les dades localment.

Pot passar que un proxy, que rep els darrers canvis de configuració directament de la base de dades del servidor Zabbix, tingui una configuració més actualitzada que el servidor Zabbix, la configuració del qual potser no s'actualitza tan ràpidament a causa del valor de CacheUpdateFrequency. Com a resultat, el proxy pot començar a recollir dades i enviar-les al servidor Zabbix que ignora aquestes dades.

El proxy Zabbix és un recopilador de dades. No calcula triggers, ni processa esdeveniments ni envia alertes. Per obtindre una visió general de quina és la funcionalitat del proxy, consulteu la taula següent:

Funció Efectuada amb proxy
Elements
Comprova els agents de Zabbix
Comprovacions de l'agent Zabbix (actiu) 1
Comprovacions senzilles
Zabbix Trapper
Comprovacions SNMP
Trampes SNMP
Comprovacions IPMI
Comprovacions JMX
Monitoratgge del fitxer de registre
Comprovacions internes
Comprovacions SSH
Comprovacions Telnet
Comprovacions externes
Elements dependents
Elements d'script
Monitoratgge web integrat
Valor de l'element de preprocessament
Descoberta de la xarxa
Registre automàtic d'agents actius
Descoberta de baix nivell
Comandes remotes
Càlcul dels triggers No
Processat d'esdeveniments No
Correlació d'esdeveniments No
Enviament d'alertes No

[1] Per assegurar-vos que un agent demana al proxy (i no al servidor) comprovacions actives, el proxy ha d'ésser llistat al paràmetre ServerActive del fitxer de configuració de l'agent.

Protecció contra sobrecàrregues

Si el servidor Zabbix ha estat inactiu durant un temps i els proxys han recopilat moltes dades, quan s'inicia el servidor pot sobrecarregar-se (ús de la memòria cau de l'historial mantingut al 95-100% durant un temps). Aquesta sobrecàrrega pot provocar una davallada de rendiment, on les comprovacions es processen més lentament del que haurien. La protecció contra aquest escenari s'ha implementat per evitar problemes causats per la sobrecàrrega de la memòria cau de l'historial.

Quan la memòria cau de l'historial del servidor Zabbix és plena, l'accés d'escriptura a la memòria cau de l'historial és restringit, cosa que bloqueja els processos de recollida de dades del servidor. El cas més comú de sobrecàrrega de la memòria cau de l'historial és després del temps d'inactivitat del servidor quan els proxys descarreguen les dades recopilades. Per evitar aquest proxy, s'ha afegit una limitació (actualment no es pot desactivar).

El servidor Zabbix deixarà d'acceptar dades dels proxys quan l'ús de la memòria cau de l'historial arribi al 80%. En lloc d'això, aquests proxies es col·locaran en una llista d'acceleració. Això continuarà fins que l'ús de la memòria cau baixa al 60%. En aquest moment, el servidor començarà a acceptar dades dels proxys un per un, definits per la llista d'acceleració. Això vol dir que el primer proxy que miri de baixar dades durant el període d'acceleració es servirà primer i fins que això no es faci, el servidor no acceptarà dades d'altres proxys.

Aquest mode d'acceleració continuarà fins que l'ús de la memòria cau torni a arribar al 80% o baixi al 20% o la llista d'acceleració sigui buida. En el primer cas, el servidor deixarà d'acceptar dades de proxy de nou. En els altres dos casos, el servidor començarà a funcionar amb normalitat, acceptant dades de tots els proxys.

La informació anterior es pot il·lustrar a la taula següent:

Ús de la memòria cau
historial d'escriptura
Mode del servidor Zabbix Acció del servidor Zabbix
S'ha arribat al 80% Pendent Deixa d'acceptar dades de proxy, però manté una llista d'acceleració (llista de prioritats de proxys per contactar més tard).
Baixa al 60% Limitació Comença a processar la llista d'acceleració, però encara no accepta dades de proxy.
Baixa al 20% Normal Esborra la llista d'acceleració i comença a acceptar dades de proxy amb normalitat.

Podeu emprar l'element intern zabbix[wcache,history,pused] per correlacionar aquest comportament del servidor Zabbix amb una mètrica.

Configuració

Un cop el proxy sigui instal·lat i configurat, cal afegir-lo a la interfície Zabbix.

Afegir proxys

Per configurar un proxy a la interfície de Zabbix:

  • Aneu a: Administració → Proxys
  • Feu clic a Crear un proxy

|Paràmetre|<|Descripció| |-|-----------|-------------------------------------- ----| |Nom del proxy|<|Introduïu el nom del proxy. Aquest ha d'ésser el mateix nom que al paràmetre Hostname del fitxer de configuració del proxy.| |Mode proxy|<|Trieu el mode proxy.
Actiu - el proxy es connectarà al servidor Zabbix i demanarà dades de configuració
Passiu - el servidor Zabbix es connectarà al proxy
Tingueu en compte que sense comunicacions xifrades (sensibles), les dades de configuració del proxy poden estar disponibles per a les persones amb accés al port de captura del servidor Zabbix quan s'empra un proxy actiu. Això és possible perquè qualsevol persona pot simular ésser un proxy actiu i demanar dades de configuració si l'autenticació no es fa o si les adreces del proxy no són restringides al camp Adreça del proxy.| |Adreça del proxy|<|Si s'especifica, les peticions de proxy actiu només s'accepten d'aquesta llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de proxy actiu de Zabbix.
Aquest camp només és disponible si hi ha un proxy actiu, triatal camp Mode proxy. Les macros no són compatibles.
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 4.0.0.| |Interfície|<|Introduïu els detalls de la interfície per al proxy passiu.
Aquest camp només és disponible si es tria un proxy passiu al camp Mode proxy.| | |Adreça IP|Adreça IP de proxy passiu (opcional).| |^|Nom DNS|Nom DNS del proxy passiu (opcional).| |^|Connectar a|Fer clic al botó corresponent indicarà al servidor Zabbix què s'ha d'emprar per obtindre dades proxy:
IP - Connecta't a l'adreça IP del proxy (recomanat)
DNS - Connecteu-vos al nom DNS del proxy | |^|Port|Nombre de port TCP/UDP del proxy passiu (10051 per defecte).| |Descripció|<|Introduïu la descripció del proxy.|

La pestanya Xifrat us permet requerir connexions xifrades amb el proxy.

Paràmetre Descripció
Connexions cap al proxy Com es connecta el servidor al proxy passiu: sense xifrat (per defecte), emprant PSK (clau prèviament compartida) o certificat.
Connexions des del proxy Trieu el tipus de connexions permeses des del proxy actiu. Es poden triar diversos tipus de connexió al mateix temps (útil per provar i canviar a un altre tipus de connexió). El valor predeterminat és "Sense xifrat".
Emès per Emissor autoritzat del certificat. El certificat es valida primer amb la CA (Certificate Authority). Si és vàlid, signat per l'AC, el camp Emissor es pot emprar per restringir encara més l'AC autoritzada. Aquest camp és opcional i és pensat per ser emprat si la vostra instal·lació de Zabbix empra certificats de diverses CA.
Assumpte Subjecte autoritzat del certificat. El certificat es valida primer amb CA. Si és vàlid, signat per l'AC, el camp Assumpte es pot emprar per permetre només un valor de cadena Assumpte. Si aquest camp és en blanc, s'accepta qualsevol certificat vàlid signat per la CA configurada.
Identitat PSK Cadena d'identitat de clau prèviament compartida.
No introduïu informació sensible a la identitat PSK, es transmet sense xifrar per la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar.
PSK Clau precompartida (cadena hexadecimal). Longitud màxima: 512 dígits hexadecimals (PSK de 256 octets) si Zabbix empra la biblioteca GnuTLS o OpenSSL, 64 dígits hexadecimals (PSK de 32 octets) si Zabbix empra la biblioteca Mbed TLS (PolarSSL). Exemple: 1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

El formulari d'edició d'un proxy existent té els botons addicionals següents:

-Actualitzar la configuració - actualitza la configuració del proxy -Clonar - crea un nou proxy basat en les propietats del proxy existent -Esborrar - esborra el proxy

Configuració de l'equip

Podeu especificar que un equip s'ha de monitorar a un proxy al formulari Configuració de l'equip, emprant el camp Monitorat mitjançant proxy.

L'actualització massiva dels equips pot ésser una altra manera d'especificar que els equips han d'ésser monitorats per un proxy.