You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Configuració d'un equip

Vista general

Per configurar un equip a la interfície Zabbix, seguiu aquests passos:

  • Aneu a: Recollida de dades → Equips o Monitoratge → Equips
  • Feu clic a Crea un equip a la dreta (o al nom de l'equip per modificar un equip existent)
  • Introduïu els paràmetres de l'equip al formulari

També podeu emprar els botons Clonar i Clonar complet com a equip existent per crear un nou equip. Si feu clic a Clona, es mantindrà tota la configuració de l'equip i la vinculació de models (mantenint totes les entitats d'aquests models). El clon complet mantindrà, a més, les entitats connectades directament (elements, triggers, gràfics, regles de descoberta de baix nivell i escenaris web).

Nota: Quan es clona un equip, conserva totes les entitats del model tal com eren originalment al model. Qualsevol canvi fet a aquestes entitats a l'equip existent (com ara un interval d'elements canviat, una expressió regular canviada o prototips afegits a la regla de descoberta de baix nivell) no es clonarà al nou equip; en canvi seran com al model.

Configuració

La pestanya Equip té els atributs generals de l'equip:

Tots els camps d'entrada obligatoris estan marcats amb un asterisc vermell.

|Paràmetre|<|Descripció| |-|-----------|-------------------------------------- ----| |Nom d'equip|<|Introduïu un nom d'equip únic. Es permeten caràcters alfanumèrics, espais, punts, guions i guions baixos. Tanmateix, els espais inicials i finals no es permeten.
Nota: Amb l'agent Zabbix s'executa a l'equip que esteu configurant, la configuració Hostname a fitxer de configuració de l'agent hauria de tindre el mateix valor que el nom d'equip introduït aquí. El nom del paràmetre és necessari en el processament de comprovacions actives.| |Nom visible|<|Introduïu un nom visible únic per a l'equip. Si poseu aquest nom, serà el visible a les llistes, mapes, etc. en lloc del nom d'equip tècnic. Aquest atribut admet UTF-8.| |Plantilles|<|Enllaça les plantilles a l'equip. Totes les entitats (elements, triggers, gràfics, etc.) s'heretaran de les plantilles.
Per enllaçar una plantilla nova, comenceu a escriure el nom de la plantilla al camp Enllaça plantilles noves. Apareixerà una llista de plantilles coincidents; desplaça't cap avall per triar-les. També podeu fer clic a Tria al costat del camp i escollir plantilles de la llista en una finestra emergent. Els models triats al camp Associa nous models s'enllaçaran a l'equip quan es desi o s'actualitzi el formulari de configuració de l'equip.
Per anul·lar l'associació d'un model, empreu una de les dues opcions del bloc Plantilles enllaçades:<br >Desenllaça: desenllaça la plantilla, però mantingues els seus elements, triggers i gràfics
Desenllaça i esborra: desenllaça la plantilla i esborra tots els seus elements, triggers i gràfics
Els noms dels models enumerats són enllaços on es pot fer clic al formulari de configuració del model.| |Grups|<|Trieu els grups d'equip als quals pertany l'equip. Un equip ha de pertànyer a almenys un grup d'equip. Es pot crear un grup nou i enllaçar-lo amb el grup equip afegint un nom de grup inexistent.| |Interfícies|<|Hi ha diversos tipus d'interfícies d'equip admeses per a un equip: Agent, SNMP, JMX i IPMI.
No es defineix cap interfície per defecte. Per afegir una interfície nova, feu clic a Afegeix al bloc Interfícies, trieu el tipus d'interfície i introduïu la informació IP/DNS, Connexió a i Port.
Nota: Interfícies que no s'empren a cap element no es poden esborrar i l'enllaç Suprimeix apareix en gris per a elles.
Veieu Configuració de monitoratge SNMP per obtindre més informació i detalls sobre la configuració d'una interfície SNMP (v1, v2 i v3).| | |Adreça IP|Adreça IP de l'equip (opcional).| |^|Nom DNS|Nom DNS de l'equip (opcional).| |^|Connecteu-vos a|Fent clic al botó corresponent indicarà al servidor Zabbix què ha d'emprar per obtindre les dades de l'agent:
IP - Connecteu-vos a l'adreça IP de l'equip (recomanat)
DNS - Connecteu-vos al nom DNS de l'equip.| |^|Port|Nombre de port TCP/UDP. Els valors per defecte són: 10050 per a l'agent Zabbix, 161 per a l'agent SNMP, 12345 per a JMX i 623 per a IPMI.| |^|Per defecte|Marqueu el botó d'opció per establir la interfície predeterminada.| |Descripció|<|Introduïu la descripció de l'equip.| |Monitorat per|<|Trieu si l'equip es monitra per el:
Servidor - equip monitorat pel servidor Zabbix;
Proxy - l'equip és monitorat per un proxy solitari;
Grup de proxys - l'equip és monitorat per un grup de proxys.| |Proxy|<|Nom del proxy assignat (si el servidor Zabbix ha assignat un del grup de proxys escollits).
Aquest camp s'ensenya nomé si l'equip es monitora amb un grup de proxys.| |Activat|<|Quan la casella és marcada, l'equip és actiu - a punt per a monitorar.

Quan la casella no ho és pas, l'equip és desactivat - no monitorat:
Per peticions passives iniciades per el sevidor o el proxy de Zabbix (per exemple, l'agent de Zabbix, agent SNMP, simple checks), el monitoratge s'atura quan deshabiliteu l'equip.
Per les comprovacions actives de l'agent de Zabbix, el monitoratge s'atura en una finestra de temps (uns 5 minuts) quan l'agent de Zabbix rebi que s'ha deshabilitat l'equip. Durant aquesta estona, l'equip continuarà recollint dades per les comprovacions passives i mirant d'enviar-ho al servidor o proxy; de tota manera, quan l'equip sigui marcat com a Desactivat, el proxy o servidor rebutjaran les dades.|

La pestanya IPMI conté atributs de gestió d'IPMI.

Paràmetre Descripció
Algorisme d'autenticació Trieu l'algoritme d'autenticació.
Nivell de privilegis Trieu el nivell de privilegis.
Nom d'usuari Nom d'usuari per a l'autenticació. Es poden emprar macros d'usuari.
Mot de pas Mot de pas per a l'autenticació. Es poden emprar macros d'usuari.

La pestanya Etiquetes us permet definir etiquetes a nivell d'equip. Tots els problemes d'aquest equip es marcaran amb els valors introduïts aquí.

Macros d'usuari, {INVENTORY.*}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {HOST.PORT} macros i {HOST Les macros .PORT} .ID} són compatibles amb les etiquetes.

La pestanya Macros us permet definir macros d'usuari com a parelles nom-valor. Tingues en compte que els valors de macro es poden mantindre com a text sense format, text secret o secret de volta. També s'admet afegir una descripció.

També podeu veure macros d'usuari globals i a nivell de plantilla aquí si trieu l'opció Macros heretades i d'equip. Aquí és on es mostren totes les macros d'usuari definides per a l'equip juntament amb el valor al qual es resolen i el seu origen.

Per comoditat, es proporcionen enllaços a les plantilles respectives i la configuració global de macros. També és possible editar una plantilla/macro global a nivell d'equip, creant una còpia de la macro a l'equip.

La pestanya Inventari us permet introduir manualment la informació d'inventari de l'equip. També podeu triar activar l'emplenament d'inventari automàtic o desactivar l'emplenament d'inventari per a aquest equip.

Si l'inventari és habilitat (manual o automàtic), es mostra un punt verd al nom de la pestanya.

Xifrat

La pestanya Xifrat us permet requerir connexions xifrades amb l'equip.

Paràmetre Descripció
Connexions a l'equip Com es connecta el servidor o proxy Zabbix a l'agent Zabbix d'un equip: sense xifrat (per defecte), emprant PSK (clau prèviament compartida) o certificat.
Connexions des de l'equip Seleccioneu el tipus de connexions permeses des de l'equip (és a dir, des de l'agent Zabbix i el remitent de Zabbix). Es poden seleccionar diversos tipus de connexió al mateix temps (útil per provar i canviar a un altre tipus de connexió). El valor predeterminat és "Sense xifrat".
Emissor Emissor autoritzat del certificat. El certificat es valida primer amb la CA (Certificate Authority). Si és vàlid, signat per l'AC, el camp Emissor es pot emprar per restringir encara més l'AC autoritzada. Aquest camp és pensat per emprar-se si la vostra instal·lació de Zabbix empra certificats de diverses CA. Si aquest camp està buit, s'admet qualsevol autoritat de certificació.
Assumpte Subjecte autoritzat del certificat. El certificat es valida primer amb CA. Si és vàlid, signat per l'AC, el camp Assumpte es pot emprar per permetre només un valor de cadena Assumpte. Si aquest camp està en blanc, s'admet qualsevol certificat vàlid signat per la CA configurada.
Identitat PSK Cadena d'identitat de clau prèviament compartida.
No introduïu informació sensible a la identitat PSK, es transmet sense xifrar per la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar.
PSK Clau precompartida (cadena hexadecimal). Longitud màxima: 512 dígits hexadecimals (PSK de 256 bytes) si Zabbix empra la biblioteca GnuTLS o OpenSSL, 64 dígits hexadecimals (PSK de 32 bytes) si Zabbix empra la biblioteca Mbed TLS (PolarSSL). Exemple: 1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952
Mapatge de valors

La pestanya Mapatge de valors permet configurar una representació agradable de la informació de l'element a la correspondència de valors.

Crear un grup d'equips

Només els usuaris superadministradors poden crear grups d'equips.

Per crear un grup d'equips a la interfície de Zabbix, feu el següent:

  • Aneu a: Recollida de dadesGrups d'equips
  • Feu clic a Crea un grup d'equips a la cantonada superior dreta de la pantalla
  • Introduïu el nom del grup al formulari

Per crear un grup d'equips niuat, empreu el separador de barra inclinada '/', per exemple Servidors Europa/Letònia/Riga/Zabbix'. Podeu crear aquest grup encara que no existeixi cap dels tres grups d'equips principals (Europa/Letònia/Riga/`). En aquest cas, la creació d'aquests grups d'equips pare depèn de l'usuari; no es crearan automàticament.
Les barres inclinades inicials i posteriors no es permeten diverses barres inclinades seguides. L'escapament de "/" no és compatible.

Un cop creat el grup, podeu fer clic al nom del grup a la llista per editar el nom del grup, clonar el grup o establir una opció addicional:

Aplica permisos i filtres d'etiquetes a tots els subgrups - marqueu aquesta casella de selecció i feu clic a Actualitzar per aplicar el mateix nivell de permisos/filtres d'etiquetes a tots els grups d'equips niuats. Per als grups d'usuaris que poden haver tingut diferents permisos assignats a grups d'equips niuats, el nivell de permís del grup d'equips principal s'aplicarà als grups niuats. Aquesta és una opció única que no es desa a la base de dades.

Permisos per a grups d'equips niuats

  • Quan es crea un grup d'equips secundari a un grup d'equips principal existent, els permisos grup d'usuaris per al fill s'hereten del pare (per exemple, quan es creen "servidors Riga/Zabbix" si "Riga" ja existeix)
  • Quan es crea un grup d'equips principal a un grup d'equips secundari existent, no s'estableix cap permís per al pare (per exemple, quan es crea "Riga" si ja existeix "servidors Riga/Zabbix").