You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

5 Macros

Vista general

Aquesta secció permet la definició a tot el sistema de macros d'usuari com a parells nom-valor. Tingueu en compte que els valors de macro es poden mantindre com a text sense format, text secret o caixa secreta. També s'admet afegir una descripció.