configuration.export

Opis

string configuration.export(object parameters)

Ta metoda pozwala na eksport danych konfiguracyjnych w postaci serializowanego ciągu znaków.

Ta metoda jest dostępna dla użytkowników dowolnego typu. Uprawnienia do wywoływania metody można odebrać w ustawieniach roli użytkownika. Zobacz Role użytkownika po więcej informacji.

Parametry

(object) Parametry definiujące obiekty do wyeksportowania i format do użycia.

Parametr Typ Opis
format
(wymagane)
string Format, w jakim dane musza zostać wyeksportowane.

Możliwe wartości:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON;
raw - nieprzetworzona tablica PHP.
prettyprint boolean Sprawia, że dane wyjściowe są bardziej czytelne dla człowieka, dodając wcięcia.

Możliwe wartości:
true - dodaj wcięcia;
false - (domyślnie) nie dodawaj wcięć.
options
(wymagane)
object Obiekty do wyeksportowania.

Obiekt options posiada następujące parametry:
groups - (array) identyfikatory ID grupy hostów do wyeksportowania;
hosts - (array) identyfikatory ID hostów do wyeksportowania;
images - (array) identyfikatory ID obrazów do wyeksportowania;
maps - (array) identyfikatory ID map do wyeksportowania;
mediaTypes - (array) identyfikatory ID typów multimediów do wyeksportowania;
templates - (array) identyfikatory ID szablonów do wyeksportowania.

Zwracane wartości

(string) Zwraca serializowany ciąg znaków zawierający żądane dane konfiguracyjne.

Przykłady

Export szablonu

Eksportuje konfigurację szablonu "10571" jako ciąg XML.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.export",
      "params": {
        "options": {
          "templates": [
            "10571"
          ]
        },
        "format": "xml"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>6.0</version><date>2023-01-01T12:00:00Z</date><groups><group><uuid>7df96b18c230490a9a0a9e2307226338</uuid><name>Templates</name></group></groups><templates><template><uuid>5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330</uuid><template>New template</template><name>New template</name><groups><group><name>Templates</name></group></groups><items><item><uuid>7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3</uuid><name>Zabbix agent ping</name><key>agent.ping</key></item><item><uuid>77ba228662be4570830aa3c503fcdc03</uuid><name>Apache server uptime</name><type>DEPENDENT</type><key>apache.server.uptime</key><delay>0</delay><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type><preprocessing><step><type>REGEX</type><parameters><parameter><dt>Server uptime: (.*)</dt></parameter><parameter>\\1</parameter></parameters></step></preprocessing><master_item><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key></master_item></item><item><uuid>6805d4c39a624a8bab2cc8ab63df1ab3</uuid><name>CPU load</name><key>system.cpu.load</key><value_type>FLOAT</value_type><triggers><trigger><uuid>ab4c2526c2bc42e48a633082255ebcb3</uuid><expression>avg(/New template/system.cpu.load,3m)>2</expression><name>CPU load too high on 'New host' for 3 minutes</name><priority>WARNING</priority></trigger></triggers></item><item><uuid>590efe5731254f089265c76ff9320726</uuid><name>Apache server status</name><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type></item></items><valuemaps><valuemap><uuid>8fd5814c45d44a00a15ac6eaae1f3946</uuid><name>Zabbix agent ping</name><mappings><mapping><value>1</value><newvalue>Available</newvalue></mapping><mapping><value>0</value><newvalue>Not available</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>\n",
      "id": 1
    }

Źródło

CConfiguration::export() w ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.