2 Agent

Przegląd

Agent Zabbix jest wdrażany na monitorowanym obiekcie, aby na bieżąco monitorować lokalne zasoby i aplikacje (dyski twarde, pamięc, statystyki procesora itp).

Agent zbiera informacje operacyjne lokalnie i przekazuje dane do serwera Zabbix w celu dalszego przetwarzania. W przypadku błędu (takich jak przepełniony twardy dysk lub proces usługi uległ awarii), serwer Zabbix server może aktywnie alarmować administratorów maszyny, która zgłosiła błędy.

Agenci Zabbix są niezwykle wydajni dzięki zastosowaniu natywnych wywołań systemowych do zbierania informacji statystycznych.

Sprawdzenia pasywne i aktywne

Agenci Zabbix mogą wykonywać sprawdzenia pasywne i aktywne.

Przy sprawdzeniach pasywnych agent odpowiada na zapytanie o dane. Serwer Zabbix (lub proxy) pyta o dane, na przykład, obciążenie CPU, a agent Zabbix odsyła wynik.

Aktywne sprawdzenia wymagają bardziej złożonego przetwarzania.Agent najpierw musi pobrać listę pozycji z serwera Zabbix w celu niezależnego przetworzenia. Następnie okresowo wysyła nowe wartości do serwera.

To, czy przeprowadzać testy pasywne, czy aktywne, konfiguruje się, wybierając odpowiedni typ pozycji. Agent Zabbix przetwarza elementy typu 'Agent Zabbix' lub 'Agent Zabbix (aktywny)'.

Wspierane platformy

Agent Zabbix jest obsługiwany na następujących platformach:

 • Windows (wszystkie wersje desktopowe i serwerowe od XP)
 • Linux (dostępny również w pakietach dystrybucyjnych)
 • macOS
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • Solaris

Możliwe jest również pobranie starszych plików binarnych agenta Zabbix dla NetBSD i HP-UX, które są kompatybilne z aktualną wersją serwera/proxy Zabbix.

Agent w systemach typu UNIX

Agent Zabbix w systemach typu UNIX jest uruchamiany na monitorowanym hoście.

Instalacja

Zobacz sekcję instalacji pakietu, aby dowiedzieć się, jak zainstalować agenta Zabbix jako pakiet.

Alternatywnie zobacz instrukcje dotyczące instalacji ręcznej,jeśli nie chcesz używać pakietów.

Ogólnie, 32-bitowy agent Zabbix będzie działał na systemach 64-bitowych, ale mogą w pewnych sytuacjach wystąpić błędy.

Jeśli zainstalowano jako pakiet

Agent Zabbix działa jako proces demona. Agenta można uruchomić przez wykonanie:

service zabbix-agent start

Będzie to działać na większości systemów GNU/Linux. W innych systemach może być konieczne uruchomienie:

/etc/init.d/zabbix-agent start

Podobnie, aby zatrzymać/restartować/wyświetlić status agenta Zabbix, należy użyć następujących poleceń:

service zabbix-agent stop
    service zabbix-agent restart
    service zabbix-agent status
Uruchomienie ręcznie

Jeśli powyższa komenda nie działa, musisz uruchomić go ręcznie. Znajdź ścieżkę do pliku binarnego zabbix_agentd i wykonaj:

zabbix_agentd

Agent na systemach Windows

Agent Zabbix w systemie Windows działa jako usługa Windows.

Przygotowanie

Agent Zabbix jest dystrybuowany jako archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum musisz go rozpakować. Wybierz dowolny folder do przechowywania agenta Zabbix i pliku konfiguracyjnego, np.

C:\zabbix

Skopiuj pliki bin\zabbix_agentd.exe i conf\zabbix_agentd.conf do c:\zabbix.

Dostosuj plik c:\zabbix\zabbix_agentd.conf do swoich potrzeb, pamiętając o określeniu poprawnego parametru "Hostname".

Instalacja

Po wykonaniu tej czynności użyj następującego polecenia, aby zainstalować agenta Zabbix jako usługę Windows:

C:\> c:\zabbix\zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf -i

Teraz powinieneś być w stanie skonfigurować usługę "Agent Zabbix" jak każdą inną usługę Windows.

Zobacz więcej szczegółów o instalowaniu i uruchamianiu agenta Zabbix w systemie Windows.

#### Inne opcje agenta

Możliwe jest uruchomienie wielu instancji agenta na hoście. Pojedyncza instancja może używać domyślnego pliku konfiguracyjnego lub pliku konfiguracyjnego określonego w wierszu poleceń. W przypadku wielu instancji każda instancja agenta musi posiadać własny plik konfiguracyjny (jedna z instancji może korzystać z domyślnego pliku konfiguracyjnego).

Z agentem Zabbix można używać następujących parametrów wiersza poleceń:

Parametr Opis
Agent dla systemów UNIX i Windows
-c --config <plik-konfiguracyjny> Ścieżka do pliku konfiguracyjnego.
Możesz użyć tej opcji, aby określić plik konfiguracyjny inny niż
domyślny.
W systemie UNIX domyślnym jest /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf lub ustawiony podczas kompilacji zmiennymi --sysconfdir lub --prefix
W systemie Windows, domyślna wartość to c:\zabbix_agentd.conf
-p --print Wyświetla znane pozycje i kończy działanie.
Uwaga: Żeby uzyskać również parametry użytkownika, należy określić plik konfiguracji (jeżeli nie jest w domyślnej lokalizacji).
-t --test <klucz pozycji> Testuje określoną pozycję i kończy działanie.
Uwaga: Żeby uzyskać również parametry użytkownika, należy określić plik konfiguracji (jeżeli nie jest w domyślnej lokalizacji).
-h --help Wyświetla informacje pomocy
-V --version Wyświetla numer wersji
Tylko agent UNIX
-R --runtime-control <opcje> Wykonywanie funkcji administracyjnych. Zobacz [opcje kontroli działania(/manual/concepts/agent#runtime_control).
Tylko agent Windows
-m --multiple-agents Użyj wielu instancji agenta (z funkcjami -i, -d, -s, -x).
Aby rozróżnić nazwy usług instancji, każda nazwa usługi będzie zawierać wartość nazwy hosta z określonego pliku konfiguracyjnego.
Tylko agent Windows (funkcje)
-i --install Zainstaluj agenta Zabbix Windows jako usługę
-d --uninstall Odinstaluj usługę agenta Zabbix Windows
-s --start Uruchom usługę agenta Zabbix Windows
-x --stop Zatrzymaj usługę agenta Zabbix Windows

Konkretne przykłady użycia parametrów wiersza poleceń:

 • wyświetlanie wszystkich wbudowanych pozycji agenta z wartościami
 • testowanie parametrów użytkownika kluczem "mysql.ping" zdefiniowanym w określonym pliku konfiguracji
 • instalowanie usługi "Zabbix Agent" dla Windows przy użyciu domyślnej ścieżki do pliku konfiguracji c:\zabbix_agentd.conf
 • instalowanie usługi "Zabbix Agent [Hostname]" dla Windows przy użyciu pliku konfiguracji zabbix_agentd.conf umieszczonego w tym samym katalogu co plik wykonywalny agenta oraz utworzenie unikalnej nazwy uslugi przez rozszerzenie jej nazwy o wartość Hostname z pliku konfiguracji
zabbix_agentd --print
    zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    zabbix_agentd.exe -i
    zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Kontrola działania

Dzięki opcjom kontroli działania możesz zmienić poziom logowania procesów agenta.

Opcja Opis Cel
log_level_increase[=<cel>] Zwiększ poziom logowania.
Jeśli cel nie jest określony, dotyczy to wszystkich procesów.
Cel można określić jako:
typ procesu - wszystkie procesy określonego typu (np. listener)
Zobacz wszystkie typy procesów agenta.
typ procesu,N - typ i numer procesu (np. listener,3)
pid - identyfikator procesu (od 1 do 65535). W przypadku większych wartości określ cel jako "typ procesu,N".
log_level_decrease[=<cel>] Zmniejsz poziom logowania.
Jeśli cel nie jest określony, dotyczy to wszystkich procesów.
userparameter_reload Przeładuj wartości opcji UserParameter i Include z bieżącego pliku konfiguracyjnego.

Przykłady:

 • zwiększenie poziomu logowania wszystkich procesów
 • zwiększenie poziomu logowania trzeciego procesu listener
 • zwiększenie poziomu logowania procesu z PID 1234
 • zmniejszanie poziomu logowania wszystkich procesów active checks
zabbix_agentd -R log_level_increase
    zabbix_agentd -R log_level_increase=listener,3
    zabbix_agentd -R log_level_increase=1234
    zabbix_agentd -R log_level_decrease="active checks"

Kontrola działania nie jest obsługiwana w systemach OpenBSD, NetBSD i Windows.

Typy procesów agenta

 • active checks - proces do wykonywania sprawdzeń aktywnych
 • collector - proces zbierania danych
 • listener - proces nasłuchiwania dla sprawdzeń pasywnych

Plik logu agenta może służyć do obserwowania tych typów procesów.

Użytkownik procesu

Agent Zabbix w systemach UNIX jest przeznaczony do uruchamiania jako użytkownik inny niż root. Będzie działać jako każdy nieuprzywilejowany użytkownik, z którym został uruchomiony. W ten sposób możesz uruchomić agenta jako dowolny nieuprzywilejowany użytkownik bez żadnych problemów.

Jeśli spróbujesz uruchomić agenta jako 'root', natychmiast przełączy się on na użytkownika 'zabbix', który musi być obecny w twoim systemie. Jedynym sposobem uruchomienia agenta jako użytkownik "root" jest edycja parametru "AllowRoot" w pliku konfiguracyjnym agenta.

Plik konfiguracyjny

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania agenta Zabbix, zobacz opcje pliku konfiguracyjnego dla zabbix_agentd lub agenta Windows.

Ustawienia regionalne

Należy zauważyć, że agent wymaga ustawień regionalnych UTF-8, aby niektóre elementy danych tekstowych agenta mogły zwracać poprawną treść. Większość nowoczesnych systemów typu Unix ma domyślnie ustawione ustawienia regionalne UTF-8, jednak istnieją systemy, w których należy to ustawić ręcznie.

Kod wyjścia

Przed wersją 2.2 agent Zabbix zwracał 0 w przypadku sukcesu  i 255 w przypadku błędu. Począwszy od Zabbix 2.2 i nowszych agent Zabbix zwraca kod 0 w przypadku płynnego zakończenia procesu i kod 1 w przypadku niepowodzenia.