configuration.export

Descripció

string configuration.export(object parameters)

El mètode permet exportar la configuració com una cadena en sèrie.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu [Rols d'usuari]](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/user_roles).

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen els objectes a exportar i el format a emprar.

Paràmetre Tipus Descripció
format
(obligatori)
cadena Format en que la informació serà exportada.

Valors possibles:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON;
raw - taula PHP no processada.
prettyprint boolean Fer que la sortida sigui més entenedora per les persones, afegint-t'hi sagnat.

Valors possibles:
true - afegir sagnat;
false - (per defecte) no afegir sagnat.
options
(obligatori)
objecte Objectes a exportar.

L'objecte options té els paràmetres següents:
groups - (array) IDs dels grups d'equips a exportar;
hosts - (array) IDs dels equips a exportar;
images - (array) IDs de les imatges a exportar;
maps - (array) IDs dels mapes a exportar;
mediaTypes - (array) IDs dels tipus de medis a exportar;
templates - (array) IDs de les plantilles a exportar.

Valors de retorn

(string) Retorna una cadena en sèrie continguent la informació de configuració demanada.

Exemples

Exportant un equip

Exporta la configuració d'un equip com a XML.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.export",
      "params": {
        "options": {
          "hosts": [
            "10161"
          ]
        },
        "format": "xml"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>5.4</version><date>2020-03-13T15:31:45Z</date><groups><group><uuid>6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08</uuid><name>Zabbix servers</name></group></groups><hosts><host><host>Export host</host><name>Export host</name><groups><group><name>Zabbix servers</name></group></groups><interfaces><interface><interface_ref>if1</interface_ref></interface></interfaces><items><item><name>Item</name><key>item.key</key><delay>30s</delay><tags><tag><tag>Application</tag><value>CPU</value></tag></tags><valuemap><name>Host status</name></valuemap><interface_ref>if1</interface_ref><request_method>POST</request_method></item></items><valuemaps><valuemap><name>Host status</name><mappings><mapping><value>0</value><newvalue>Up</newvalue></mapping><mapping><value>2</value><newvalue>Unreachable</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></host></hosts></zabbix_export>\n",
      "id": 1
    }

Font

CConfiguration::export() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.