> Obiekt Host interface

Poniższe obiekty są bezpośrednio związane z interfejsem API hostinterface.

Host interface

Obiekt Host interface ma następujące właściwości.

Zwróć uwagę, że zarówno adres IP, jak i DNS są wymagane. Jeśli nie chcesz używać DNS, ustaw go jako pusty ciąg znaków.

Właściwość Typ Opis
available integer (tylko do odczytu) Dostępność interfejsu hosta.

Możliwe wartości to:
0 - (domyślnie) nieznany;
1 - dostępny;
2 - niedostępny.
details array Dodatkowy obiekt interfejsu. Wymagane jeśli typ interfejsu to SNMP.
disable_until timestamp (tylko do odczytu) Czas następnego odpytywania niedostępnego interfejsu hosta.
dns
(wymagane)
string Nazwa DNS używana przez interfejs.

Może być pusty, jeśli połączenie jest realizowane za pomocą adresu IP.
error string (tylko do odczytu) Tekst błędu, jeśli interfejs hosta jest niedostępny.
errors_from timestamp (tylko do odczytu) Czas, kiedy interfejs hosta stał się niedostępny.
hostid
(wymagane)
string ID hosta, do którego należy interfejs.
interfaceid string (tylko do odczytu) ID interfejsu.
ip
(wymagane)
string Adres IP używany przez interfejs.

Może być pusty, jeśli połączenie jest realizowane za pomocą DNS.
main
(wymagane)
integer Czy interfejs jest używany jako domyślny na hoście. Tylko jeden interfejs tego samego typu może być ustawiony jako domyślny na hoście.

Możliwe wartości to:
0 - nie domyślny;
1 - domyślny.
port
(wymagane)
string Numer portu używany przez interfejs. Może zawierać makra użytkownika.
type
(wymagane)
integer Typ interfejsu.

Możliwe wartości to:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.
useip
(wymagane)
integer Czy połączenie powinno być realizowane za pomocą adresu IP.

Możliwe wartości to:
0 - połącz używając nazwy DNS hosta;
1 - połącz używając adresu IP hosta dla tego interfejsu hosta.

Zauważ, że dla niektórych metod (update, delete) kombinacja parametrów wymaganych/opcjonalnych może być inna.

Details tag

Obiekt details ma następujące właściwości.

Właściwość Typ Opis
version
(wymagane)
integer Wersja interfejsu SNMP.

Możliwe wartości to:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3
bulk integer Czy używać łączonych żądań SNMP.

Możliwe wartości to:
0 - nie używaj żądań łączonych;
1 - (domyślnie) - użyj żądań łączonych.
community string Hasło SNMP (wymagane). Używane tylko przez interfejsy SNMPv1 i SNMPv2.
securityname string Nazwa ochrony SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.
securitylevel integer Poziom zabezpieczeń SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.

Możliwe wartości to:
0 - (domyślnie) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string Hasło uwierzytelniania SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.
privpassphrase string Hasło prywatności SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.
authprotocol integer Protokół uwierzytelniania SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.

Możliwe wartości to:
0 - (domyślnie) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer Protokół prywatności SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.

Możliwe wartości to:
0 - (domyślnie) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string Nazwa kontekstu SNMPv3. Używane tylko przez interfejsy SNMPv3.