> Objecte interfície d'equip

Els següents objectes són enllaçats amb l'API hostinterface.

Interfície d'equip

L'objecte d'interfície d'equip té les propietats següents.

::: nota important Tingueu en compte que cal IP i DNS. Si no s'ha d'emprar DNS, configureu-lo en una cadena buida. :::

Propietat Tipus Descripció
available integer (només lectura)Disponibilitat de la interfície de l'equip.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) desconegut;
1 - disponible;< br>2 - no disponible.
details array Objecte addicional per a la interfície. Obligatori si el "tipus" d'interfície és SNMP.
disable_until timestamp (només lectura) La propera vegada que es consulta una interfície d'equip no disponible.
dns
(obligatori)
string Nom DNS emprat per la interfície.

Pot ésser buit si la connexió s'estableix mitjançant IP.
error string (només lectura) Text d'error si la interfície de l'equip no és pas disponible.
errors_from timestamp (només lectura)Hora en què la interfície de l'equip no va estar disponible.
hostid
(obligatori)
string ID de l'equip al que pertany la interfície.
interfaceid string (només lectura) ID de la interfície.
ip
(obligatori)
string adreça IP emprada per la interfície.

Pot ésser buit si la connexió s'estableix mitjançant DNS.
main
(obligatori)
integer Indica si la interfície s'empra per defecte a l'equip. Només es pot configurar per defecte una interfície d'un tipus determinat en un host.

Valors possibles:
0 - no (per defecte);
1 - predeterminat.
port
(obligatori)
string Nombre de port emprat per la interfície. Pot contindre macros d'usuari.
tipus
(obligatori)
integer Tipus d'interfície.

Valors possibles:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
>4 - JMX.
useip
(obligatori)
integer Indica si la connexió s'ha d'establir mitjançant IP.

Valors possibles:
0 - connecteu-vos amb el nom DNS de l'equip ;
1 - connecteu-vos mitjançant l'adreça IP de l'equip per a aquesta interfície d'equip.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Etiqueta de detalla

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
version
(obligatori)
integer Versió de la interfície SNMP.

Els valors possibles són:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3
bulk integer Si s'han d'emprar consultes SNMP massives o no.

Els valors possibles són:
0 - no emprar consultes massives;
1 - (per defecte) - emprar consultes massives.
community string Comunitat SNMP (obligatori). Només l'empren les interfícies SNMPv1 i SNMPv2.
securityname string nom de seguretat SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
securitylevel integer nivell de seguretat SNMPv3. Només s'empra a les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string frase de pas d'autenticació SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
privpassphrase string frase de contrasenya de privadesa SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
authprotocol integer Protocol d'autenticació SNMPv3. Només l'empren les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256 ;
4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer Protocol de privadesa SNMPv3. Només s'empren les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256 ;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string nom de context SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.