This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Agent

Przegląd

Agent Zabbix jest umieszczany na monitorowanym urządzeniu, w celu aktywnego monitorowania zasobów lokalnych i aplikacji (dyski twarde, pamięć, statystyki procesorów, itp.).

Agent zbiera informacje operacyjne lokalnie a następnie przesyła je do serwera Zabbix w celu dalszego przetwarzania. W przypadku błędu (na przykład przepełniony twardy dysk lub błędnie działające procesy usług), serwer Zabbix może aktywnie alarmować administratorów maszyny, która zgłosiła błędy.

Agenci Zabbix są bardzo wydajni, głównie ze względu na to, że używają natywnych wywołań systemowych do zbierania informacji statystycznych.

Sprawdzenia pasywne i aktywne

Agenci Zabbix mogą wykonywać sprawdzenia pasywne i aktywne.

Przy sprawdzeniach pasywnych agent odpowiada na zapytanie o dane. Serwer Zabbix (lub proxy) pyta o dane, na przykład, obciążenie CPU, a agent Zabbix odsyła rezultaty.

Aktywne sprawdzenia wymagają bardziej złożonego przetwarzania. Agent najpierw musi pobrać listę pozycji do przetwarzania z serwera Zabbix. Następnie okresowo przesyła nowe wartości do serwera.

Czy wykonywać pasywne czy aktywne sprawdzenia określane jest poprzez wybór odpowiedniego typu pozycji do monitorowania. Agent Zabbix przetwarza pozycje typu 'Agent Zabbixa' lub 'Agent Zabbixa (aktywny)'.

Wspierane platformy

Agent Zabbix przygotowano dla:

 • Linux
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • OpenBSD
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • Solaris: 9, 10, 11
 • Windows: 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008, 7
Instalacja

Zobacz instrukcję instalacji agenta Zabbix.

Ogólnie, 32-bitowy agent Zabbix będzie działał na systemach 64-bitowych, ale mogą w pewnych sytuacjach wystąpić błędy.

Uruchamianie procesów agenta

Agent Zabbix uruchamiany jest na hoście do monitorowania.

Agent Zabbix na UNIX uruchamiany jest jako proces demona. Żeby uruchomić agenta (osobnego demona), należy wykonać polecenia:

shell> cd sbin
    shell> ./zabbix_agentd

Agent Zabbix w Windows uruchamiany jest jako usługa Windows. Na hoście można uruchomić jedną lub wiele instancji agentów Zabbix. Pojedyncza instancja może używać domyślnego pliku konfiguracji lub pliku określonego w linii poleceń. W przypadku wielu instancji każdy agent musi posiadać swój własny plik konfiguracji (jedna z instancji może używać domyślnego pliku konfiguracji).

Agent Zabbix można uruchomić z następującymi parametrami linii poleceń:

Parametr Opis
Agent UNIX i Windows
-c --config <config-file> Ścieżka absolutna do pliku konfiguracji.
Opcji tej mozna użyć do określenia pliku konfiguracji innego niż domyślny.
Na UNIX, domyślnym plikiem jest /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf lub ustawiony podczas kompilacji zmiennymi --sysconfdir lub --prefix
W Windows, domyślnym plikiem jest c:\zabbix_agentd.conf
-p --print Wyświetla znane pozycje i wychodzi.
Uwaga: Żeby uzyskać również parametry użytkownika, należy określić plik konfiguracji (jeżeli nie jest w domyślnej lokalizacji).
-t --test <item key> Testuje określoną pozycję i wychodzi.
Uwaga: Żeby uzyskać również parametry użytkownika, należy określić plik konfiguracji (jeżeli nie jest w domyślnej lokalizacji).
-h --help Wyświetla informacje pomocy
-V --version Wyświetla numer wersji
Tylko dla agenta Windows
-m --multiple-agents Użyj wielu instancji agentów (razem z funkcjami -i,-d,-s,-x).
Żeby rozróżnić nazwy usług dla instancji, każda nazwa usługi będzie zawierała wartość Hostname określoną w pliku konfiguracji.
Tylko dla agenta Windows (funkcje)
-i --install Instaluje agenta Zabbix dla Windows jako usługę
-d --uninstall Odinstalowuje usługę agenta Zabbix dla Windows
-s --start Uruchamia usługę agenta Zabbix dla Windows
-x --stop Zatrzymuje usługę agenta Zabbix dla Windows

Zobacz więcej szczegółów na temat instalowania i uruchamiania agenta Zabbix w Windows.

Specyficzne przykłady parametrów linii komend:

 • wyświetlanie wszystkich wbudowanych pozycji agenta z wartościami
 • testowanie parametrów użytkownika kluczem "mysql.ping" zdefiniowanym w określonym pliku konfiguracji
 • instalowanie usługi "Zabbix Agent" dla Windows przy użyciu domyślnej ścieżki do pliku konfiguracji c:\zabbix_agentd.conf
 • instalowanie usługi "Zabbix Agent [Hostname]" dla Windows przy użyciu pliku konfiguracji zabbix_agentd.conf umieszczonego w tym samym katalogu co plik wykonywalny agenta oraz utworzenie unikalnej nazwy uslugi przez rozszerzenie jej nazwy o wartość Hostname z pliku konfiguracji
shell> zabbix_agentd --print
    shell> zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    shell> zabbix_agentd.exe -i
    shell> zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Użytkownik procesu

Na UNIX agent Zabbix jest przygotowany do uruchamiania przez użytkownika innego niż root. Będzie działać na dowolnym użytkowniku innym niż root. Można więc uruchamiać agenta na dowolnym użytkowniku, bez żadnych ograniczeń

Jeżeli zostanie uruchomiony przez użytkownika 'root', przełączy się na użytkownika 'zabbix', który musi być obecny w systemie. Można uruchomić agenta jako 'root', jeżeli zostanie zmodyfikowany parametr 'AllowRoot' w odpowiednim pliku konfiguracyjnym agenta.

Plik konfiguracji

Szczegóły konfiguracji agenta Zabbix można zobaczyć w opcjach dla zabbix_agentd lub agenta Windows.

Kod wyjścia

Przed wersją 2.2 agent Zabbix zwracał 0 w przypadku poprawnego wyjścia i 255 w przypadku błędów. Począwszy od wersji 2.2 agent Zabbix zwraca 0 w przypadku poprawnego wyjścia i 1 w przypadku błędów.