configuration.importcompare

תיאור

array configuration.importcompare(פרמטרי אובייקט)

שיטה זו מאפשרת להשוות קובץ ייבוא עם רכיבי מערכת נוכחיים ומראה מה ישתנה אם קובץ ייבוא זה יובא.

שיטה זו זמינה למשתמשים מכל סוג. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. ראה תפקידי משתמש למידע נוסף.

פרמטרים

(object) פרמטרים המכילים את הנתונים האפשריים לייבוא וחוקים כיצד יש לטפל בנתונים.

פרמטר סוג תיאור
פורמט
(נדרש)
מחרוזת פורמט של המחרוזת בסידרה.

ערכים אפשריים:
yaml - YAML;
xml - XML;<br >json - JSON.
מקור
(נדרש)
string מחרוזת מסודרת המכילה את נתוני התצורה.
כללים
(חובה)
object כללים כיצד יש לייבא אובייקטים חדשים וקיימים.

הפרמטר כללים מתואר בפירוט בטבלה למטה.

אם לא יינתנו כללים, לא יהיה מה לעדכן והתוצאה תהיה ריקה.

ההשוואה תתבצע רק עבור קבוצות ותבניות מארחות. טריגרים וגרפים יושוו רק עבור תבניות מיובאות, כל תבניות אחרות ייחשבו כ"חדשות".

האובייקט 'כללים' תומך בפרמטרים הבאים.

פרמטר סוג תיאור
discoveryRules object כללים כיצד לייבא כללי LLD.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאנית) אם מוגדר ל-true, כללי LLD חדשים יווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (boolean) אם מוגדר ל-true, כללי LLD קיימים יתעדכנו; ברירת המחדל: false;
deleteMissing - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', כללי LLD שאינם קיימים בנתונים המיובאים יימחקו ממסד הנתונים; ברירת המחדל: false.
graphs object כללים כיצד לייבא גרפים.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאני) אם מוגדר כ-true, ייווצרו גרפים חדשים; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', הגרפים הקיימים יעודכנו; ברירת המחדל: false;
deleteMissing - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', גרפים שאינם קיימים בנתונים המיובאים יימחקו ממסד הנתונים; ברירת המחדל: false.
groups object כללים כיצד לייבא קבוצות מארחות.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (boolean) אם מוגדר ל-'true', קבוצות מארחות חדשות ייווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (boolean) אם מוגדר ל-'true', קבוצות מארחות קיימות יעודכנו; ברירת המחדל: false.
hosts object כללים כיצד לייבא מארחים.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (boolean) אם מוגדר כ-'true', מארחים חדשים ייווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (boolean) אם מוגדר ל-true, מארחים קיימים יעודכנו; ברירת המחדל: false.

פרמטר זה לא ישפיע על הפלט. זה מותר רק בשביל עקביות עם configuration.import.
httptests object כללים כיצד לייבא תרחישי אינטרנט.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאני) אם מוגדר כ-true, תרחישי אינטרנט חדשים ייווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', תרחישי אינטרנט קיימים יעודכנו; ברירת המחדל: false;
deleteMissing - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', תרחישי אינטרנט שאינם קיימים בנתונים המיובאים יימחקו ממסד הנתונים; ברירת המחדל: false.
images object כללים כיצד לייבא תמונות.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאנית) אם מוגדר כ-true, תמונות חדשות ייווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', תמונות קיימות יעודכנו; ברירת המחדל: false.

פרמטר זה לא ישפיע על הפלט. זה מותר רק בשביל עקביות עם configuration.import.
items object כללים כיצד לייבא פריטים.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאנית) אם מוגדר כ-true, פריטים חדשים יווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (boolean) אם מוגדר ל-'true', פריטים קיימים יתעדכנו; ברירת המחדל: false;
deleteMissing - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', פריטים שאינם קיימים בנתונים המיובאים יימחקו ממסד הנתונים; ברירת המחדל: false.
maps object כללים כיצד לייבא מפות.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאנית) אם מוגדר ל-true, מפות חדשות ייווצרו; ברירת המחדל: false;
updateExisting - (בוליאנית) אם מוגדרת ל-'true', מפות קיימות יעודכנו; ברירת המחדל: false.

פרמטר זה לא ישפיע על הפלט. זה מותר רק בשביל עקביות עם configuration.import.
mediaTypes object כללים כיצד לייבא סוגי מדיה.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (boolean) אם מוגדר ל-true, סוגי מדיה חדשים יווצרו; ברירת מחדל: false;
updateExisting - (בוליאנית) אם מוגדר ל-'true', סוגי מדיה קיימים יתעדכנו; ברירת המחדל: false.

פרמטר זה לא ישפיע על הפלט. זה מותר רק בשביל עקביות עם configuration.import.
templateLinkage object כללים כיצד לייבא קישורי תבניות.

פרמטרים נתמכים:
createMissing - (בוליאני) אם מוגדר כ-true, תבניות שאינן מקושרות למארח או תבנית המיובאת, אך נמצאת בנתונים המיובאים, תקושר; ברירת מחדל: false;
deleteMissing - (בוליאנית) אם מוגדר ל-'true', temp

החזר ערכים

(מערך) מחזיר מערך עם שינויים בתצורה, שיבוצעו.

דוגמאות

החזר ערכים

(מערך) מחזיר מערך עם שינויים בתצורה, שיבוצעו.

מקור

CConfiguration::importcompare() ב-ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.