This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 משימות שירות

סקירה כללית

בסעיף זה ניתן להציג ולהגדיר את השירות פעולות.

פעולות שירות שימושיות אם ברצונך לבצע פעולות מסוימות כתוצאה משינוי סטטוס השירות (אישור ⇿ בעיה), לדוגמה:

  • לשלוח הודעה
  • הפעל מחדש את שרת האינטרנט

פעולות שירות דומות מבחינה תפקודית לסוגי פעולות אחרים ב-Zabbix (לדוגמה, טריגר פעולות).

תצורה

ליצירת פעולת שירות חדשה, עבור אל תת-סעיף פעולות שירות בתפריט שירותים ולאחר מכן לחץ על צור פעולה בפינה השמאלית העליונה.

פעולות שירות מוגדרות באותו אופן כמו סוגים אחרים של פעולות ב- Zabbix. לפרטים נוספים, ראה הגדרת actions.

ההבדלים העיקריים הם:

  • גישת משתמש לפעולות שירות תלויה בזכויות גישה לשירותים הניתנות על ידי [תפקיד] של המשתמש (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/user_roles).
  • פעולות שירות תומכות בקבוצה שונה של תנאים.

תנאים

ניתן להשתמש בתנאים הבאים בפעולות שירות:

סוג מצב אופרטורים נתמכים תיאור
שירות שווה ל
אינו שווה
ציין שירות או שירות להחרגה.
שווה - האירוע שייך לשירות זה.
לא שווה - האירוע עושה זאת לא שייך לשירות זה.
ציון שירות הורה בוחר באופן מרומז את כל שירותי הילדים. כדי לציין את שירות האב בלבד, יש להגדיר בנוסף את כל השירותים המקוננים עם האופרטור לא שווה.
שם השירות מכיל
אינו מכיל
ציין מחרוזת בשם השירות או מחרוזת להחרגה.
מכיל - האירוע נוצר על ידי שירות, המכיל מחרוזת זו בשם.
לא מכיל - לא ניתן למצוא מחרוזת זו בשם השירות.
שם תג השירות שווה
אינו שווה
מכיל
אינו מכיל
ציין תג אירוע או תג אירוע להחרגה. ניתן להגדיר תגיות אירועי שירות בסעיף תצורת השירות תגים.
שווה - לאירוע יש תג זה
לא שווה - לאירוע אין תג זה
** מכיל** - לאירוע יש תג המכיל מחרוזת זו
לא מכיל - לאירוע אין תג המכיל מחרוזת זו.
ערך תג שירות שווה
אינו שווה
מכיל
אינו מכיל
ציין שילוב תג וערך של אירוע או שילוב תג וערך להחרגה. ניתן להגדיר תגיות אירועי שירות בסעיף תצורת השירות תגים.
שווה - לאירוע יש תג וערך זה
לא שווה - לאירוע אין תג וערך זה< br>מכיל - לאירוע יש תג וערך המכילים מחרוזות אלה
לא מכיל - לאירוע אין תג וערך המכילים מחרוזות אלה.

:::הערה חשוב הקפד להגדיר תבניות הודעה עבור פעולות שירות בתפריט ניהול->סוגי מדיה. אחרת, ההודעות לא יישלחו. :::