This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

מפתחות פריט ספציפיים ל-Windows

מפתחות פריט ספציפיים ל-Windows

מעקב אחר שירותים ב־Windows

מדריך זה ינחה אותך צעד אחר צעד איך להגדיר מעקב לשירותים של Windows. מתוך הנחה ששרת ה־Zabbix והסוכן מוגדרים ופעילים.

שלב 1

איתור שם השירות.

כדי לאתר את השם הזה יש לגשת אל מתקע השירותים של MMC ולהעלות את מאפייני השירות. בלשונית הכללית אמור להופיע שדה שנקרא ‚שם השירות’ (Service name). הערך שצמוד אליו הוא השם שבו יש להשתמש בהקמת בהקמת פריט המעקב.

למשל, כדי לעקוב אחר השירות „workstation” אז שם השירות שלך עשוי להיות: lanmanworkstation.

שלב 2

הגדר פריט לניטור של שֵׁרוּת.

הפריט service.info[service,<param>] מאחזר את המידע לגבי שירות מסוים. בהתאם למידע שאתה צריך, ציין את האפשרות param שמקבלת את הערכים הבאים: שם תצוגה, מצב, נתיב, משתמש, אתחול או תיאור. ה ערך ברירת המחדל הוא state אם param לא צוין (service.info[service]).

סוג ערך ההחזרה תלוי ב-param: מספר שלם שנבחר עבור מצב ו-אתחול; מחרוזת תווים עבור displayname, נתיב ו-משתמש; טקסט עבור תיאור.

דוגמא:

  • מפתח: service.info[lanmanworkstation]
  • סוג מידע: מספרי (לא חתום)
  • הצג ערך: בחר את מיפוי הערך מצב שירות Windows

שתי מפות ערכים זמינות מצב שירות Windows ו-Windows סוג הפעלה של שירות למיפוי ערך מספרי לייצוג טקסט בחזית.

גילוי שירותי Windows

גילוי ברמה נמוכה מספק דרך ליצור באופן אוטומטי פריטים, טריגרים וגרפים עבור שונים ישויות במחשב. Zabbix יכול להתחיל לנטר באופן אוטומטי שירותי Windows במחשב שלך, ללא צורך לדעת את המדויק שם של שירות או ליצור פריטים עבור כל שירות באופן ידני. מסנן יכול לשמש ליצירת פריטים אמיתיים, טריגרים וגרפים רק עבור שירותים בעלי עניין.