This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

18 תקלות לפי דרגת חומרה

סקירה כללית

בווידג'ט זה, אתה יכול להציג בעיות לפי חומרה. אתה יכול להגביל מה מארחים וטריגרים מוצגים בווידג'ט ומגדירים כיצד ספירת הבעיות מוצגת.

תצורה

כדי להגדיר, בחר בעיות לפי חומרה כסוג:

בנוסף לפרמטרים שהם נפוצים עבור כל הווידג'טים, תוכל להגדיר את האפשרויות הספציפיות הבאות:

פרמטר תיאור
קבוצות מארחים הכנס לקבוצות מארחים להצגה בווידג'ט. שדה זה הושלם אוטומטית, כך שהתחלת הקלדת שם של קבוצה תציע תפריט נפתח של קבוצות מתאימות.
ציון קבוצת מארחים אב בוחרת באופן מרומז את כל קבוצות המארחים המקוננות.
נתוני מארח מקבוצות מארחות אלו יוצגו בווידג'ט. אם לא הוזנו קבוצות מארחות, כל הקבוצות המארחות יוצגו.
אל תכלול קבוצות מארחים הזן קבוצות מארחים כדי להסתיר מהווידג'ט. שדה זה הושלם אוטומטית, כך שהתחלת הקלדת שם של קבוצה תציע תפריט נפתח של קבוצות תואמות.
ציון קבוצת מארחים אב בוחרת באופן מרומז את כל קבוצות המארחים המקוננות.
נתוני מארח מקבוצות מארחות אלו לא יהיו מוצג בווידג'ט. לדוגמה, המארחים 001, 002, 003 עשויים להיות בקבוצה A והמארחים 002, 003 גם בקבוצה B. אם נבחר להראות קבוצה A ולא לכלול קבוצה B בו-זמנית, רק נתונים מהמארח 001 יוצגו בלוח המחוונים.
מארחים הזן מארחים שיוצגו בווידג'ט. שדה זה הושלם אוטומטית כך שהתחלת הקלדת שם של מארח תציע תפריט נפתח של מארחים תואמים.
אם לא הוזנו מארחים, כל המארחים יוצגו.
בעיה ניתן להגביל את מספר מארחי הבעיה המוצגים לפי שם הבעיה. אם תזין כאן מחרוזת, יוצגו רק המארחים עם בעיות ששמם מכיל את המחרוזת שהוזנה. פקודות מאקרו אינם מורחבים.
חומרה סמן את חומרות הבעיה שיוצגו בווידג'ט.
תגים ציין תגיות בעיה כדי להגביל את מספר הבעיות המוצגות בווידג'ט. אפשר לכלול וגם לא לכלול תגים וערכי תג ספציפיים. ניתן לקבוע מספר תנאים. התאמת שמות תג היא תמיד תלוית רישיות.
יש כמה אופרטורים זמינים לכל תנאי:
קיים - כלול את שמות התגים שצוינו
שווה - כלול את שמות התגים שצוינו ו ערכים (תלויי רישיות)
מכיל - כלול את שמות התגים שצוינו כאשר ערכי התג מכילים את המחרוזת שהוזנה (התאמה של מחרוזת משנה, לא תלוית רישיות)
לא קיים - אל תכלול את הערך שצוין שמות תגים
לא שווה - אל תכלול את שמות התגים והערכים שצוינו (תלוי רישיות)
לא מכיל - אל תכלול את שמות התגים שצוינו כאשר ערכי התג מכילים את המחרוזת שהוזנה ( תת-מחרוזת התאמה, לא תלוית רישיות)
יש שני סוגי חישוב לתנאים:
ו/או - יש לעמוד בכל התנאים, תנאים בעלי אותו שם תג יקובצו לפי התנאי Or<br או - מספיק אם תנאי אחד מתקיים
הצג בחר באפשרות ההצגה:
קבוצות מארחות - הצג בעיות לכל קבוצת מארחים
סיכומים - הצג סה"כ בעיות עבור כל קבוצות המארחים שנבחרו בלוקים צבעוניים התואמים לבעיה חומרה.
פריסה בחר באפשרות הפריסה:
אופקי - בלוקים צבעוניים של סכומים יוצגו אופקית
אנכית - בלוקים צבעוניים של סכומים יוצגו אנכית
שדה זה הוא זמין לעריכה אם 'סיכומים' נבחרה כאפשרות הצג.
הצג בעיות מודחקות סמן את תיבת הסימון כדי להציג בעיות שאחרת היו מודחקות (לא מוצגות) בגלל תחזוקת המארח.
הסתר קבוצות ללא בעיות סמן את האפשרות הסתר קבוצות ללא בעיות כדי להסתיר נתונים מקבוצות מארחות ללא בעיות בווידג'ט.
הצג נתונים תפעוליים סמן את תיבת הסימון כדי להציג נתונים תפעוליים (ראה תיאור של נתונים תפעוליים ב-ניטורבעיות).
הצגת בעיות הצג את ספירת הבעיות כ:
הכל - ספירת הבעיות המלאה תוצג
מופרדות - ספירת הבעיות שלא אושרה תוצג מופרדת כמספר של ספירת הבעיות הכוללת
לא מאושרות בלבד - רק ספירת הבעיות הלא מאושרות תוצג.
הצג ציר זמן סמן את תיבת הסימון כדי להציג ציר זמן חזותי.