This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 פקודות מאקרו של משתמש נתמכות לפי מיקום

סקירה כללית

חלק זה מכיל רשימה של מיקומים, היכן ניתן להגדרת משתמש פקודות מאקרו הן נתמך.

רק פקודות מאקרו של משתמש ברמה גלובלית נתמכות עבור פעולות, גילוי רשת, פרוקסי וכל המיקומים הרשומים תחת אחר קטע מיקומים בדף זה. במיקומים שהוזכרו, ברמת המארח ופקודות מאקרו ברמת התבנית לא יפתרו.

פעולות

ב-actions, פקודות מאקרו של משתמשים יכולות להיות בשימוש בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
הודעות ופקודות מבוססות טריגרים כן
הודעות פנימיות מבוססות טריגר כן
התראות על עדכון בעיה כן
הודעות ופקודות מבוססות שירות כן
התראות עדכון שירות כן
תנאי תקופת זמן לא
פעולות
משך שלב הפעולה המוגדר כברירת מחדל לא
משך שלב לא

מארחים/אבי טיפוס מארח

ב-host ו-host אב טיפוס תצורה, משתמש ניתן להשתמש בפקודות מאקרו בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
ממשק IP/DNS DNS בלבד
יציאת ממשק לא
SNMP v1, v2
קהילת SNMP כן
SNMP v3
שם הקשר כן
שם אבטחה כן
משפט סיסמה לאימות כן
ביטוי סיסמה לפרטיות כן
IPMI
שם משתמש כן
סיסמה כן
תגים2
שמות תגים כן
ערכי תג כן

פריטים / אבות טיפוס של פריטים

ב-item או ב-item אב טיפוס בתצורה, ניתן להשתמש בפקודות מאקרו של משתמש בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
פרמטרי מפתח של פריט כן
מרווח עדכון לא
מרווחים מותאמים אישית לא
תקופת אחסון היסטוריה לא
תקופת אחסון טרנד לא
תיאור כן
פריט מחושב
נוסחה כן
צג מסד נתונים
שם משתמש כן
סיסמה כן
שאילתת SQL כן
סוכן HTTP
URL3 yes
שדות שאילתה כן
זמן קצוב לא
גוף הבקשה כן
כותרות (שמות וערכים) כן
קודי סטטוס נדרשים כן
פרוקסי HTTP כן
שם משתמש לאימות HTTP כן
סיסמת אימות HTTP כן
קובץ אישור SSl כן
קובץ מפתח SSl כן
סיסמת מפתח SSl כן
מארחים מותרים כן
סוכן JMX
נקודת קצה JMX כן
פריט סקריפט
שמות וערכים של פרמטרים כן
סוכן SNMP
SNMP OID כן
סוכן SSH
שם משתמש כן
קובץ מפתח ציבורי כן
קובץ מפתח פרטי כן
סיסמה כן
תסריט כן
סוכן TELNET
שם משתמש כן
סיסמה כן
תסריט כן
זאביקס לוכד
מארחים מותרים כן
תגים2
שמות תגים כן
ערכי תג כן
עיבוד מוקדם
פרמטרי שלב (כולל סקריפטים מותאמים אישית) כן

גילוי ברמה נמוכה

ב גילוי ברמה נמוכה כלל, ניתן להשתמש בפקודות מאקרו של משתמש בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
פרמטרים מרכזיים כן
מרווח עדכון לא
מרווח מותאם אישית לא
לשמור תקופת משאבים אבודים לא
תיאור כן
סוכן SNMP
SNMP OID כן
סוכן SSH
שם משתמש כן
קובץ מפתח ציבורי כן
קובץ מפתח פרטי כן
סיסמה כן
תסריט כן
סוכן TELNET
שם משתמש כן
סיסמה כן
תסריט כן
זאביקס לוכד
מארחים מותרים כן
צג מסד נתונים
שם משתמש כן
סיסמה כן
שאילתת SQL כן
סוכן JMX
נקודת קצה JMX כן
סוכן HTTP
URL3 yes
שדות שאילתה כן
זמן קצוב לא
גוף הבקשה כן
כותרות (שמות וערכים) כן
קודי סטטוס נדרשים כן
שם משתמש לאימות HTTP כן
סיסמת אימות HTTP כן
מסננים
ביטוי רגולרי כן
עובר
מסננים: ביטוי רגולרי כן
פעולות: מרווח עדכון (עבור אבות טיפוס של פריט) לא
פעולות: תקופת אחסון היסטוריה (עבור אבות טיפוס של פריט) לא
פעולות: תקופת אחסון מגמה (עבור אבות טיפוס של פריט) לא

תגלית אינטרנטית

בכלל גילוי רשת, ניתן להשתמש בפקודות מאקרו של משתמש בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
מרווח עדכון לא
SNMP v1, v2
קהילת SNMP כן
SNMP OID כן
SNMP v3
שם הקשר כן
שם אבטחה כן
משפט סיסמה לאימות כן
ביטוי סיסמה לפרטיות כן
SNMP OID כן

פרוקסי

ב-proxy בתצורה, ניתן להשתמש בפקודות מאקרו של משתמש בשדה הבא:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
יציאת ממשק (עבור פרוקסי פסיבי) לא

תבניות

בתצורת תבנית, משתמש ניתן להשתמש בפקודות מאקרו בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
תגים2
שמות תגים כן
ערכי תג כן

טריגרים

בתצורת trigger, משתמש ניתן להשתמש בפקודות מאקרו בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
שם כן
נתונים תפעוליים כן
ביטוי (רק בקבועים ובפרמטרים של פונקציות; פקודות מאקרו סודיות אינן נתמכות) כן
תיאור כן
URL3 yes
תג להתאמה כן
תגים2
שמות תגים כן
ערכי תג כן

תרחיש אינטרנט

בתצורת תרחיש אינטרנט, פקודות מאקרו של משתמש ניתן להשתמש בשדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
שם כן
מרווח עדכון לא
סוכן כן
פרוקסי HTTP כן
משתנים (ערכים בלבד) כן
כותרות (שמות וערכים) כן
צעדים
שם כן
כתובת אתר3 כן
משתנים (ערכים בלבד) כן
כותרות (שמות וערכים) כן
זמן קצוב לא
מחרוזת נדרשת כן
קודי סטטוס נדרשים לא
אימות
משתמש כן
סיסמה כן
אישור SSL כן
קובץ מפתח SSL כן
סיסמת מפתח SSL כן
תגים2
שמות תגים כן
ערכי תג כן

מיקומים אחרים

בנוסף למיקומים המפורטים כאן, ניתן להשתמש בפקודות מאקרו של משתמשים ב- השדות הבאים:

מיקום מספר פקודות מאקרו/מיקס עם טקסט1
סקריפטים גלובליים (סקריפט, SSH, Telnet, IPMI), כולל טקסט אישור כן
Webhooks
סקריפט JavaScript לא
שם פרמטר סקריפט של JavaScript לא
ערך פרמטר סקריפט של JavaScript כן
ניטור ← לוחות מחוונים
שדה תיאור של ערך פריט ווידג'ט לוח המחוונים כן
URL3 שדה של כתובת אתר דינמית ווידג'ט של לוח המחוונים כן
ניהול ← משתמשים ← מדיה
כאשר פעיל לא
ניהול ← כללי ← GUI
זמן עבודה לא
ניהול ← סוגי מדיה ← תבניות הודעות
נושא כן
הודעה כן

לרשימה מלאה של כל פקודות המאקרו הנתמכות ב-Zabix, ראה נתמכים פקודות מאקרו.

הערות שוליים

1 אם מספר פקודות מאקרו בשדה או פקודות מאקרו מעורבבות בטקסט אינן נתמך עבור המיקום, מאקרו בודד צריך למלא את כל השדה.

2 פקודות מאקרו המשמשות בשמות ובערכים של תגים נפתרים רק במהלך תהליך יצירת האירוע.

3 כתובות אתרים המכילות סוד מאקרו לא יפעל, שכן המאקרו בהם יפתור כ"******".