Interficies plugin

Aquesta secció descriu les interfícies plugin disponibles.

plugin.Exporter

Exporter és la interfície més senzilla que realitza una enquesta i retorna un valor (valors), res o un error. Accepta una clau d'element preparat, paràmetres i context. L'accés a totes les altres interfícies de connectors és exclusiu i no es pot cridar cap mètode si un plugin ja està fent una tasca. A més, hi ha un límit de 100 crides simultànies màximes Export() per plugin, que es poden reduir segons les necessitats de cada plugin.

plugin.Configurator

La interfície Configurator proveeix paràmetres de configuració del plugin des dels arxius de configuració de l'agent 2 de Zabbix.

plugin.Runner

La interfície Runner proporciona els mitjans per dur a terme la inicialització quan s'inicia (activa) un plugini la desinicialització quan un plugin s'atura (desactiva). Per exemple, un plugin pot iniciar/aturar algun goroutine de fons mitjançant la implementació de la interfície Runner.