16 Navegador d'elements

Visió general

El giny del navegador d'elements mostra els elements en funció de diverses opcions de filtrat i agrupació.

El giny també permet controlar la informació que es veu en altres ginys en funció de l'element seleccionat.

Els grups pels quals s'organitzen els elements es poden ampliar o replegar.

Per als grups, problemes i elements en manteniment, s'hi pot accedir a detalls addicionals mitjançant suggeriments sobre el ratolí.

Configuració

Per configurar-ho, trieu Navegador d'elements com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Trieu grups d'equips.
Com a alternativa, trieu un giny compatible com a font de dades per als grups d'equips.
El camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Triar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips imbricats; si no se selecciona cap grup d'equips, el giny mostrarà els elements que pertanyen a tots els equips de tots els grups d'equips.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura el giny en un tauler de plantilla.
Equips Trieu equips.
Com a alternativa, trieu un giny compatible o el tauler com a font de dades per als equips.
Això El camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un equip oferirà un menú desplegable dels equips coincidents.
Si no se selecciona cap equip, el giny mostrarà els elements que pertanyen a tots els equips.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura un giny en un tauler de plantilla.
Etiquetes d'equip Especifiqueu etiquetes per filtrar els elements que es mostren al giny.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions.
La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;
Igual a - inclou els noms i els valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules) ;
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura un giny en un tauler de control de plantilla.
Patrons d'element Introduïu els patrons d'element o trieu els elements existents com a patrons d'element. Els elements que coincideixin amb els patrons especificats es veuran al navegador d'elements.

Per a la selecció es poden utilitzar patrons de comodí (per exemple, * retornarà els elements que coincideixin amb cap o més caràcters; Zabbix* tornarà elements que comencen per "Zabbix").
Per especificar un patró de comodí, introduïu la cadena manualment i premeu Retorn. Quan comenceu a escriure, una llista desplegable mostrarà els elements coincidents limitats als que pertanyen als Equips seleccionats o als Grups d'equips seleccionats, si n'hi ha. El símbol de comodí sempre s'interpreta, per tant, no és possible afegir, per exemple, un element anomenat item* individualment, si hi ha altres elements coincidents (per exemple, item2, item3).

Quan configurant un giny en un tauler de plantilla, aquest paràmetre permet triar només elements configurats a la plantilla.
Etiquetes d'elements Especifiqueu etiquetes per filtrar els elements que es mostren al giny.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions.
La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;<br >És igual a - inclou els noms i els valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules) ;
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.
Estat Filtra quins elements es veuran segons el seu estat (tots, normals, no compatibles).
Mostra problemes Filtra quins problemes veure amb elements segons el seu estat (tots, sense esborrar, cap).
Agrupar per Afegiu un atribut d'agrupació pel qual agrupar els elements:
Grup d'equips - agrupa els elements per grups d'equips dels seus equips;
Nom d'equip - agrupa els elements pels seus equips ;
Valor de l'etiqueta d'equip - introduïu un nom d'etiqueta per agrupar elements segons els valors d'aquesta etiqueta d'equip (per exemple, introduïu "Ciutat" per agrupar elements per valors "Riga", "Tòquio", etc.) ;
Valor de l'etiqueta d'element - introduïu un nom d'etiqueta per agrupar elements segons els valors d'aquesta etiqueta d'element (per exemple, introduïu "Component" per agrupar elements per valors "CPU", "Memòria", etc.).

Els atributs d'agrupació es poden reordenar arrossegant cap amunt o cap avall amb el mànec abans del nom del grup. Tingueu en compte que l'ordre dels atributs d'agrupació determina l'ordre d'herència del grup. Per exemple, si especifiqueu diversos noms d'etiquetes d'equip (1: Color, 2: Ciutat), els elements s'agruparan per color (vermell, blau, etc.) i després per ciutat (Riga, Tòquio, etc.).

Un element es pot mostrar en diversos grups en funció dels atributs d'agrupació configurats (per exemple, quan s'agrupa per grup d'equips i l'equip de l'element pertany a diversos grups d'equips). En fer clic en aquests elements, se'ls selecciona i es ressalta a tots els grups.
Els elements que no coincideixen amb els atributs d'agrupació configurats es mostren al grup Sense categoritzar.

Si Mostra problemes és configurat per mostrar problemes, es mostren es mostren de la següent manera:
- per a cada grup, es mostra tot el recompte de problemes d'elements subordinats;
- per a cada element, només es mostra el recompte de problemes.

Es poden especificar fins a 10 atributs d'agrupació, i tots han d'ésser únics.
Si no s'especifica cap atribut d'agrupació, els elements no s'agruparan.
Límit d'elements Introduïu el nombre màxim d'elements que es mostraran. Els valors possibles oscil·len entre 1 i 9999.

Quan hi ha més elements disponibles per mostrar que el límit establert, es mostra un missatge corresponent a sota dels elements que es mostren (per exemple, "Es mostren 100 de més de 100 elements").
Tingueu en compte que el límit d'elements configurat també afecta la visualització dels grups configurats; per exemple, si el límit d'elements s'estableix en 100 i els elements s'agrupen segons els seus equips (cadascun conté 200 elements), només es veurà el primer equip amb els seus 100 elements al giny.

Aquest paràmetre no es veu afectat. pel paràmetre Límit per als resultats de cerca i filtratge a AdministracióGeneralGUI.