14 Navegador d'equips

Visió general

El giny del navegador de l'equip mostra els equips en funció de diverses opcions de filtrat i agrupació.

El giny també permet controlar la informació que es veu en altres ginys en funció de l'equip seleccionat.

Els grups pels quals s'organitzen els equips es poden ampliar o replegar.

Per als grups, problemes i equips en manteniment, s'hi pot accedir a detalls addicionals mitjançant suggeriments sobre el ratolí.

Configuració

Per configurar, trieu Navegador de l'equip com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Trieu grups d'equips.
Com a alternativa, trieu un giny compatible com a font de dades per als grups d'equips.
El camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Triar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats; si no s'escull cap grup d'equips, el giny mostrarà tots els equips de tots els grups d'equips.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura el giny a un tauler de plantilla.
Patrons d'equips Introduïu els patrons d'equips o trieu els equips existents com a patrons d'equips. Els equips que coincideixin amb els patrons especificats es mostraran al navegador de l'equip.
Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un amfitrió oferirà un menú desplegable d'equips coincidents.
Si no se selecciona cap amfitrió, el giny mostrarà tots els equips.

Per a la selecció es poden utilitzar patrons de comodí (per exemple, * retornarà els equips que coincideixin amb zero o més caràcters; Zabbix* retornarà els equips que comencen per "Zabbix".).
Per especificar un patró de comodí, introduïu la cadena manualment i premeu Retorn. Quan comenceu a escriure, una llista desplegable mostrarà els equips coincidents limitats als que pertanyen als equips dins dels grups d'equips seleccionats, si n'hi han.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura el giny en un tauler de plantilla.
Estat de l'equip Filtra quins equips s'han de mostrar en funció del seu estat (qualsevol, activat, desactivat).

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura el giny en un tauler de plantilla.
Etiquetes d'equips Especifiqueu etiquetes per filtrar els equips que es mostren al giny.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions.
La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;
És igual - inclou els noms i els valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules) ;
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.

Aquest paràmetre no és disponible quan es configura el giny en un tauler de control de plantilla.
Gravetat Marqueu la gravetat dels problemes per filtrar els equips amb problemes que es mostraran al giny.
Si no es marca cap gravetat, es mostraran tots els equips amb tots els problemes.
Veure els equips en manteniment Marqueu aquesta casella de selecció per veure els equips en manteniment (en aquest cas, la icona de manteniment es mostrarà al costat del nom de l'equip).

Aquest paràmetre s'anomena Veure les dades en manteniment quan configurar el giny en un tauler de control de plantilla.
Veure problemes Filtra quins problemes es mostraran amb els equips al giny en funció del seu estat (tots, sense suprimir, cap).
Agrupa per Afegiu un atribut d'agrupació pel qual agrupar els equips seleccionats:
Grup d'equips - agrupa els equips pel seu grup d'equips;
Valor de l'etiqueta - introduïu un nom d'etiqueta per agrupa els equips segons els valors d'aquesta etiqueta (per exemple, introduïu "Ciutat" per agrupar els equips pels valors "Riga", "Tòquio", etc.);
Gravetat - agrupa els equips segons la gravetat del problema.

Si Veure problemes és configurat per veure problemes, es mostraran de la manera següent:
- per a cada grup de gravetat, només es veu el recompte de problemes corresponent;
- per a cada host, tot el seu problema es mostren els recomptes.
Tingueu en compte que els equips només s'agruparan segons els graus de gravetat marcats al paràmetre Gravetat; si no hi ha cap gravetat marcada, tots els equips s'agruparan per totes les gravetats.

Els atributs d'agrupació es poden reordenar arrossegant cap amunt o cap avall per la maneta abans del nom del grup. Tingueu en compte que l'ordre dels atributs d'agrupació determina l'ordre d'herència del grup. Per exemple, especificar diversos noms d'etiquetes (1: Color, 2: Ciutat) farà que els equips s'agrupin per color (vermell, blau, etc.) i després per ciutat (Riga, Tòquio, etc.).
<br >Un equip es pot veure en diversos grups en funció dels atributs d'agrupació configurats (per exemple, quan s'agrupa per grup d'equips i l'equip pertany a diversos grups d'equips). En fer clic en aquests equips, se'ls selecciona i es ressalta a tots els grups.
Els equips que no coincideixen amb els atributs d'agrupació configurats es mostren al grup Sense categoritzar.

Es poden especificar fins a 10 atributs d'agrupació, i tots han d'especificar-los.
Si no s'especifica cap atribut d'agrupació, els equips no s'agruparan pas.
Límit d'equips Introduïu el nombre màxim d'equips que es veuran. Els valors possibles oscil·len entre 1 i 9999.

Quan hi ha més equips disponibles per veure que el límit establert, es mostra un missatge corresponent a sota dels equips que es mostren (per exemple, "es mostren 100 de més de 100 equips").
Tingueu en compte que el límit d'equips configurat també afecta la visualització dels grups configurats; per exemple, si el límit d'equips s'estableix en 100 i els equips s'agrupen per valors d'etiquetes (més de 200), només es veuran al giny els primers 100 valors d'etiquetes amb els equips corresponents.

Aquest paràmetre no és afectat pel paràmetre Límit per als resultats de cerca i filtres a AdministracióGeneralGUI.

Aquest paràmetre no és pas disponible quan es configura el giny en un tauler de control de plantilla.