2 Balanceig de càrrega i alta disponibilitat del proxy

Vista general

L'equilibri de càrrega del proxy permet monitorar els equips per part d'un grup de proxys amb una distribució automatitzada d'equips entre proxys i una alta disponibilitat de proxys.

Si un proxy del grup de proxys es desconnecta, els seus equips es distribuiran de seguida entre altres proxys que tinguin els hosts menys assignats del grup. O bé, si un proxy té massa o massa pocs equips comparat amb la mitjana del grup, el grups s'equilibra movent equips de manaera uniforme.

La redistribució de l'equip només es farà als grups de proxys en línia. Un grup de proxys és "en línia" si el nombre mínim configurat dels seus proxys és en línia (no fora de línia o desconegut).

El nombre mínim de proxys en línia ha d'ésser inferior al total de proxys del grup. En un grup de 10 proxys, establir el nombre mínim de proxys en línia a 10 crea una situació en què tot el grup es desconnectarà si només falla un proxy. És millor tindre 6 proxys en línia necessaris. Això admetrà 4 proxys fora de línia.

L'estat del proxy és:

 • en línia - si hi ha hagut comunicació amb ell durant el període delay de failover (el proxy passiu va respondre a les peticions del servidor i el proxy actiu va enviar una sol·licitud al servidor);
 • ** fora de línia ** - si no hi ha hagut cap comunicació amb ell durant el període de retard de la migració per error;
 • desconegut - després de la creació del proxy o l'inici del servidor.

Podeu monitorar l'estat del grup de proxys amb l'element intern zabbix[grup de proxys,<nom>,estat].

L'equilibri de càrrega del proxy i l'alta disponibilitat són gestionades pel gestor del grup de proxys que sempre sap quins altres proxys funcionen o no.

Compatibilitat de versions

 • Només els agents Zabbix 7.0 i posteriors són compatibles per treballar amb grups de proxy en mode actiu;
 • Els proxys de Zabbix anteriors a la versió 7.0 i els equips monitorats per aquests proxys són exclosos de les operacions de reequilibri fins que s'actualitzen.

Reassignació d'equip

El servidor Zabbix comprova l'equilibri entre les assignacions d'equip als proxys. El grup es considera "desequilibri" si hi ha:

 • excés d'equips - un proxy té molts més equips que la mitjana del grup;
 • dèficit d'equip - un proxy té molts menys equips que la mitjana del grup.

El grup es considera "desequilibrat" si el nombre d'equips assignats al proxy és per sobre/per sota de la mitjana del grup en més de 10 i un factor de 2. En aquest cas, el servidor marca el grup per a la reassignació de l'equip després del període de gràcia (10 vegades el retard de la migració per error), si no es restaura el saldo.

La taula següent il·lustra amb números d'exemple quan s'activa (o no) la reassignació de l'equip:

Nombre d'equips al proxy Mitjana del grup Reassignació de l'equip
>100 50
60 50 No
40 50 No
<25 50
>15 5
10 5 No

El gestor de grups de proxys redistribuirà els equips als grups de proxys de la manera següent:

 • calcular el nombre mitjà de proxys per equip;
 • per als proxys amb excés d'equip: moure l'excés d'equips a equips no assignats;
 • per als proxys amb dèficit d'equip: calculeu el nombre d'equips necessaris per equilibrar els proxys;
 • eliminar el nombre d'equips que falten dels proxys amb la majoria d'equips;
 • Distribuïu els equips no assignats entre els proxys amb menys equips.

Configurant l'equilibri de càrrega del proxy

Per configurar l'equilibri de càrrega del proxy per a la monitoratge d'equips:

 1. Creeu un grup de proxys (vegeu "Configuració d'un grup de proxys" a continuació).

Per a les comprovacions passives, tots els proxys del grup han d'ésser llistats al paràmetre Servidor dels agents.

Afegir tots els proxys del grup al paràmetre de l'agent ServerActive (separats per un punt i coma) dels equips monitorats és beneficiós, però no obligatori. Un agent actiu pot tindre un únic proxy al camp ServerActive i l'equilibri de càrrega del proxy funcionarà. Quan s'iniciï el servei d'agent, l'agent rebrà una llista completa de totes les adreces IP de tots els proxys Zabbix, carregarà i conservarà a la memòria. Les comprovacions actives (i les peticions de dades del remitent de Zabbix) es redirigiran al proxy en línia correcte per a l'equip, en funció de l'assignació actual de proxy.

Tindre només un proxy únic al camp ServerActive pot provocar la pèrdua del monitoratge si l'agent s'inicia/reinicia mentre aquest proxy en concret és fora de línia.

 1. Assegureu-vos que el grup de proxy sigui en línia.

 2. Configureu que els hosts siguin monitorats per un grup de proxys (no per proxys individuals). Podeu emprar l'equip actualització massiva per moure els equips del proxy al grup de proxys.

Els equips que són monitorats per un únic proxy (encara que el proxy formi part del grup de proxys) no participen pas en l'equilibri de càrrega/alta disponibilitat.

 1. Espereu uns segons per actualitzar la configuració i per a la distribució de l'equip entre els proxys del grup de proxys. Observeu el canvi actualitzant la llista d'equips a Monitoratge -> Equips.

Quan es crea un equip basant-se en dades de registre automàtic/descoberta de xarxa d'un proxy que pertany a un grup de proxys, aquest equip és configurat per ser monitorat per aquest grup de proxys.

Limitacions
 • Els traps SNMP no són pas compatibles amb els proxys del grup de proxys.
 • Les comprovacions en funció de la configuració externa han de tindre la mateixa configuració en tots els proxys del grup de proxys. Això inclou:
  • comprovacions externes - scripts;
  • comprovacions de bases de dades - Configuració ODBC.
 • Quan s'empra l'element "Monitoratge de bases de dades", l'objecte/servidor de base de dades ha de tindre permisos ampliats.
 • Quan es monitoren al grup de proxys, els equips de VMware es repartiran aleatòriament entre els proxys del grup i farà que cada proxy emmagatzemi a la memòria cau totes les dades de VMware, causant una càrrega addicional a vCenter.
Possibles problemes del tallafocs

Sempre s'ha de permetre que els agents arribin a tots els proxys al nivell del tallafocs. Considereu els escenaris següents:

 • A les comprovacions actives de l'agent Zabbix, a l'inici de l'agent, el primer proxy respon i es redirigeix a un altre proxy. No es pot accedir a l'altre proxy a causa d'un problema del tallafocs i la comunicació s'atura en un estat d'espera que l'altre proxy respongui. La causa principal d'aquesta situació és que el primer proxy sabia que l'altre proxy era segur. Això no és un problema si el primer proxy falla; llavors provarà diferents adreces configurades al paràmetre "ServerActive".
 • La configuració d'HA ha estat estable durant diversos mesos. El reequilibri de l'equip no passa mai; no cal. L'agent no necessita validar el canal de "còpia de seguretat" a cap altre proxy. En un escenari de failover, pot fallar si un tallafocs es va modificar fa mig any.

Configuració d'un grup de proxys

Per configurar un grup de proxys a la interfície Zabbix:

 • Aneu a: Administració → Grups de proxys
 • Feu clic a Crea un grup de proxys

Paràmetre Descripció
Nom Introduïu el nom del grup de proxys.
Període de migració per error Introduïu el període en segons abans que s'executi la migració per error (1m de manera predeterminada; interval permès de 10s a 15m).
S'admeten sufixos de temps (p. ex., 30 segons, 1 min).
S'admeten macros d'usuari.
Nombre mínim de proxys Introduïu el nombre mínim de proxys en línia necessaris perquè el grup sigui en línia (1 per defecte; interval permès 1-1000).
S'admeten macros d'usuari.
Descripció Introduïu la descripció del grup de proxys.
Proxys Llistat de proxys del grup. Es poden veure fins a cinc proxys (com a enllaços o en text sense format, depenent dels permisos del proxy).
Aquesta llista es mostra quan s'edita un grup de proys existent, si hi ha almenys un proxy al grup.