17 Valors de retorn per a net.dns.get

Vista general

Aquesta secció ensenya els detalls dels valors retornats per l'element net.dns.get de l'agent 2 de Zabbix.

Detalls

La sortida d'aquest element és un objecte que conté informació de registre DNS basada en els paràmetres proporcionats a la clau de l'element.

Per exemple, l'element net.dns.get[,example.com] pot retornar el següent JSON d'una consulta rebutjada:

{
      "flags": [
        "RA"
      ],
      "query_time": "0.00",
      "question_section": [
        {
          "qclass": "IN",
          "qname": "example.com.",
          "qtype": "SOA"
        }
      ],
      "response_code": "REFUSED",
      "zbx_error_code": 0
    }

Especificant l'adreça IP del servidor DNS, l'element net.dns.get[192.0.2.0,example.com] pot retornar el següent JSON:

{
      "answer_section": [
        {
          "class": "IN",
          "name": "example.com.",
          "rdata": {
            "expire": 1209600,
            "mbox": "noc.dns.example.org.",
            "minttl": 3600,
            "ns": "ns.example.org.",
            "refresh": 7200,
            "retry": 3600,
            "serial": 2022091378
          },
          "rdlength": 44,
          "ttl": 1205,
          "type": "SOA"
        }
      ],
      "flags": [
        "RA"
      ],
      "query_time": "0.02",
      "question_section": [
        {
          "qclass": "IN",
          "qname": "example.com.",
          "qtype": "SOA"
        }
      ],
      "response_code": "NOERROR",
      "zbx_error_code": 0
    }

Si hi ha un problema de connexió, l'element net.dns.get[192.0.2.0,example.com] pot donar un error:

{
      "zbx_error_code": -1,
      "zbx_error_msg": "Communication error: read udp 192.0.2.0:12345->192.0.2.0:53: i/o timeout"
    }

Són possibles els següents tipus de codis d'error:

Escenari "zbx_error_code" "zbx_error_msg"
No hi ha errors i s'ha rebut i analitzat la resposta DNS. 0
DNS no funciona. -1 "Error de comunicació"
S'ha produït un error durant l'anàlisi JSON -2 "S'ha rebut una resposta inesperada"

Amb paràmetres addicionals, l'element net.dns.get[192.0.2.0,example.com,ANY,5,5,tcp,"cdflag,rdflag,dnssec,nsid,edns0,aaflag,adflag"] pot retornar el següent JSON:

{
      "additional_section": [
        {
          "extended_rcode": 32768,
          "name": ".",
          "rdata": {
            "options": [
            {
              "code": 0,
              "nsid": "67 70 64 6e 73 2d 6c 70 70"
            }
          ]
        },
          "rdlength": 13,
          "type": "OPT",
          "udp_payload": 512
        }
      ],
      "answer_section": [
        {
          "class": "IN",
          "name": "example.com.",
          "rdata": {
            "a": "192.0.2.0"
          },
          "rdlength": 4,
          "ttl": 19308,
          "type": "A"
        },
        {
          "class": "IN",
          "name": "example.com.",
          "rdata": {
            "algorithm": 13,
            "expiration": 1704715951,
            "inception": 1702910624,
            "key_tag": 21021,
            "labels": 2,
            "orig_ttl": 86400,
            "signature": "HVBOBcJJQy0S08J3f8kviPj8UkEUj7wmyiMyQqPSWgQIY9SCEJ5plq6KuxJmtAek1txZWXDo+6tpIC6DIVBnuw==",
            "signer_name": "example.com.",
            "type_covered": "A"
          },
          "rdlength": 95,
          "ttl": 19308,
          "type": "RRSIG"
        }
      ],
      "flags": [
        "RD",
        "RA",
        "AD",
        "CD"
      ],
      "query_time": "0.05",
      "question_section": [
        {
          "qclass": "IN",
          "qname": "example.com.",
          "qtype": "ANY"
        }
      ],
      "response_code": "NOERROR",
      "zbx_error_code": 0
    }

Veieu també

Per tindre més informació sobre els registres DNS, veieu: