14 Navegador d'equips

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Navegador d'equips als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Navegador d'equips, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Navegador d'equips.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un giny de tauler objecte de camp per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |<|Grups d'equips (Giny)|1|groupids._reference|En lloc de l'ID del Grup d'equips ID:
ABCDE._hostgroupids - establiu un giny compatible (amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades per als grups d'equips.

Aquest paràmetre no és compatible si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |Patrons d'equips|<|1|hosts.0|Nom o patró de l'Equip.

Nota: per configurar diversos patrons d'equips, creeu un tauler de control objecte camp de giny per a cada patró d'equip amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per a diversos patrons d'equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips que coincideixen amb els patrons d'equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de control de plantilla.| |Estat de l'equip|<|0|status|-1 - (per defecte) Qualsevol;
0 - Activat;
1 - Desactivat.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de control de plantilla.| |Etiquetes d'equips|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|host_tags_evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de control de plantilla.| |^|Nom de l'etiqueta|1|host_tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |^|Operador|0|host_tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |^|Valor de l'etiqueta|1|host_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |Gravetat|<|0|severities.0|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Valor per defecte: buit (tot activat).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat.| |Veure equips en manteniment|<|0|maintenance|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Veure problemes|<|0|show_problems|0 - Tots;
1 - (per defecte) No suprimit;
2 - Cap.| |Agrupar per|<|<|<|<| |<|Atribut|0|group_by.0.attribute|0 - Grup d'equips;
1 - Valor de l'etiqueta;
2 - Gravetat.

Nota: el nombre a les referències del nom de la propietat ordre dels atributs a la llista d'atributs d'agrupació.

Comportament dels paràmetres:
- obligatori si s'està configurant Agrupar per| |^|Valor|1|group_by.0.tag_name|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'atribut d'agrupació establert al paràmetre Atribut.
<br >Comportament dels paràmetres:
- obligatori si es configura Agrupa per i Atribut s'estableix a "Valor de l'etiqueta"| |Límit de l'equip|<|0|show_lines|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 9999.

Per defecte: 100.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Referència|<|1|reference|Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., ABCDE o JBPNL). Aquest valor ha d'ésser únic dins del tauler de control al qual pertany el giny.

Comportament del paràmetre:
- obligatori|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Navegador d'equips. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny Navegador d'equips

Configurar un giny Navegador d'equips que ensenyi els equips agrupats per el seu grup d'equips i, després, per el valor d'etiqueta "Ciutat".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "hostnavigator",
                "name": "Host navigator",
                "x": "0",
                "y": "0",
                "width": "4",
                "height": "5",
                "view_mode": "0",
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids.0",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids.1",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "group_by.0.attribute",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "group_by.1.attribute",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "group_by.1.tag_name",
                    "value": "Ciutat"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "SWKLB"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també