20 Gràfic de pastís

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfic de pastís als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Gràfic de pastís, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de Gràfic de pastís.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.

Conjunt de dades

Els paràmetres següents són compatibles per configurar un conjunt de dades.

El primer nombre del nom de la propietat (p. ex., ds.0.hosts.0, ds.0.items.0) representa el conjunt de dades concret, mentre que el segon nombre, si és present, representa l'equip o l'element configurat.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Tipus de conjunt de dades|<|0|ds.0.dataset_type|0 - Llista d'elements;
1 - (per defecte) Patrons d'elements.| |<|Elements|4|ds.0.itemids.0|ID de l'element.
Quan es configura el giny a un tauler de control de plantilla, només s'han d'establir els elements configurats a la plantilla.

Nota: per configurar diversos elements, creeu un objecte de camp de giny del tauler per a cada element amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si Tipus de conjunt de dades s'estableix a "Llista d'elements"| |^|Elements (Giny)|1|ds.0.itemids.0._reference|En lloc d'Elements ID:
ABCDE._itemid - estableix un giny compatible (amb el seu paràmetre Reference definit en "ABCDE") com a font de dades per als elements.
<br >Nota: per configurar diversos ginys, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada giny amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre s'admet des de Zabbix 7.0.1.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si Tipus de conjunt de dades és establert a "Llistat d'elements" i Elements no és pas definit | |^|Color|1|ds.0.color.0|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Comportament del paràmetre:
- admès si el Tipus de conjunt de dades és definit a "Llista d'elements"| |^|Tipus d'element|0|ds.0.type.0|0 - (per defecte) Normal;
1 - Total.

El valor "Total" només es pot establir per a un element de tot el gràfic.

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus de conjunt de dades s'estableix a "Llista d'elements" | |^|Patrons d'equips|1|ds.0.hosts.0|Equip nom o patró (p. ex., "Zabbix*").
< br>Comportament del paràmetre:
- obligatori si Tipus de conjunt de dades s'estableix a "Patrons d'elements"

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |^|Patrons d'element|1|ds.0.items.0|Element nom o patró (p. ex., "*: Nombre de *valors processats per segon").

Quan es configura el giny en un tauler de control de plantilla, només s'han d'establir els patrons dels elements configurats a la plantilla.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si Tipus de conjunt de dades s'estableix a "Patrons d'elements"| |^|Color|1|ds.0.color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Comportament del paràmetre:<br >- admès si el Tipus de conjunt de dades s'estableix en "Patrons d'elements"| |Funció d'agregació|<|0|ds.0.aggregate_function|1 - mín;
2 - màxim;
3 - mitjana;
4 - recompte;
5 - suma;<br >6 - primer;
7 - (per defecte) darrer.| |Agregació del conjunt de dades|<|0|ds.0.dataset_aggregation|0 - (per defecte) cap;
1 - mín;
2 - màx;
3 - mitjana;
4 - recompte;
5 - suma.

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus d'element s'estableix a " Total"| |Etiqueta del conjunt de dades|<|1|ds.0.data_set_label|Qualsevol valor de cadena.

Per defecte: "" (buida).|

Opcions de visualització

Els paràmetres següents són compatibles per configurar les Opcions de visualització.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Tria de dades de l'historial|<|0|source|0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Historial;
2 - Tendències.| |Dibuix|<|0|draw_type|0 - (per defecte) Pastís;
1 - Donut.| |<|Amplada|0|width|20 - 20% del radi;
30 - 30% del radi;
40 - 40% del radi;
50 - (per defecte) 50% del radi.

Comportament del paràmetre:
- admès si Dibuix s'estableix a "Donut"| |^|Amplada del traç|0|stroke|Rang de valors possibles: 0-10.

Per defecte: 0.

Aquest paràmetre s'admet des de Zabbix 7.0.1.

Comportament del paràmetre:
- admès si Dibuix és definit a "Dònut"| |^|Veure el valor total|0|total_show|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:
- admès si Dibuix s'estableix a "Donut"| |^|Mida|0|value_size_type|0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Personalitzat.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total s'estableix a "Activat"| |^|Mida (valor per a la mida personalitzada)|0|value_size|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total s'estableix a "Activat"| |^|Llocs decimals|0|decimal_places|Els valors possibles oscil·len entre 0 i 6.

Per defecte: 2.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total és establert a "Habilitat"| |^|Unitats (casella de selecció)|0|show_units|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total és establert com a "Activat"| |^|Unitats (valor)|1|units|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- admès si * Unitats* (casella de selecció) és establert a "Habilitat"| |^|Negreta|0|value_bold|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total s'estableix a "Habilitat"| |^|Color|1|value_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure el valor total s'estableix a "Activat"| |Espai entre sectors|<|0|space|Els valors possibles oscil·len entre 0 i 10.

Per defecte: 1.| |Combina sectors més petits que N% (casella de selecció)|<|0|merge|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Combina sectors inferiors a N% (valor)|<|0|merge_percent|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 10.

Per defecte: 1.

Comportament del paràmetre:
- admès si Combina sectors més petits que N% (casella de verificació) és establert a "Habilitat"| |Combina sectors més petits que N% (color)|<|1|merge_color|Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Comportament del paràmetre:
- admès si Combina sectors més petits que N% (casella de selecció) és configurat a "Habilitat"|

Període de temps

Els paràmetres següents són compatibles per configurar Període de temps.

Paràmetre tipus
Període de temps 1
Des de 1
Fins a 1

Llegenda

Els paràmetres següents són compatibles per configurar Llegenda.

Paràmetre tipus nom valor
Veure la llegenda 0 legend 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Veure el valor 0 legend_value 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:< br>- admès si Veure la llegenda és establert a "Habilitat"
Veure la funció d'agregació 0 legend_aggregation 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure la llegenda és establert a "Habilitat"
Fileres 0 legend_lines_mode 0 - (per defecte) Corregit;
1 - Variable.

Comportament del paràmetre:<br >- admesa si Veure la llegenda és establert a "Activat"
Nombre de fileres/
Nombre màxim de fileres
0 legend_lines Els valors possibles oscil·len entre 1 i 10.

Per defecte: 1.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure la llegenda és establert a "Habilitat"
Nombre de columnes 0 legend_columns Els valors possibles oscil·len entre 1 i 4.

Per defecte: 4.

Comportament del paràmetre:
- admès si Veure la llegenda és establert a "Activat" i Veure el valor és establert a "Desactivat"

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfic de pastís. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny diagrama circular

Configureu un giny diagrama circular de la manera següent:

 • 2 conjunts de dades per a un total de 9 elements en 1 equip.
 • El primer conjunt de dades és de tipus "Llista d'elements" i consta de 3 elements que són tots de tipus "Normal" i representats amb un color diferent.
 • El segon conjunt de dades és de tipus "Patrons d'elements", consta de 6 elements, té una agregació configurada per a cada element i es representa amb un color personalitzat.
 • El segon conjunt de dades també té una etiqueta de conjunt de dades personalitzada.
 • Les dades del gràfic de sectors es mostren com un gràfic amb una amplada personalitzada i un valor total amb unitats al centre.
 • Les dades del gràfic circular es mostren i s'afegeixen per a un període de temps personalitzat de les darreres 3 hores.
 • La llegenda del gràfic circular ensenya els elements configurats en 4 fileres.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "piechart",
                "name": "Pie chart",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 8,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.0.dataset_type",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.0.itemids.1",
                    "value": 23264
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.0.color.1",
                    "value": "FF0000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.0.type.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.0.itemids.2",
                    "value": 23269
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.0.color.2",
                    "value": "BF00FF"
                  },
                  {
                   "type": 0,
                   "name": "ds.0.type.2",
                   "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.0.itemids.3",
                    "value": 23257
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.0.color.3",
                    "value": "0040FF"
                  },
                  {
                   "type": 0,
                   "name": "ds.0.type.3",
                   "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.1.hosts.0",
                    "value": "Zabbix server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.1.items.0",
                    "value": "*: Number of processed *values per second"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.1.color",
                    "value": "000000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.1.aggregate_function",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.1.data_set_label",
                    "value": "Number of processed values per second"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "draw_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "width",
                    "value": 30
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "total_show",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "units_show",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "graph_time",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "time_period.from",
                    "value": "now-3h"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "legend_lines",
                    "value": 4
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també