httptest.get

Descripció

integer/array httptest.get(object parameters)

El mètode permet recuperar escenaris web segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groupids ID/array Retorna només escenaris web que pertanyen als grups d'equips donats.
hostids ID/array Retorna només escenaris web que pertanyen als equips donats.
httptestids ID/array Retorna només escenaris web amb identificadors donats.
inherited boolean Si es defineix com a true, només retorna escenaris web heretats d'una plantilla.
monitored boolean Si s'estableix en true, només retorna els escenaris web activats que pertanyen als equips monitorats.
templated boolean Si s'estableix en true, només retorna escenaris web pertanyents a plantilles.
templateids ID/array Retorna només escenaris web que pertanyen a les plantilles donades.
expandName flag Amplia les macros al nom de l'escenari web.
expandStepName flag Amplia les macros als noms de les passes dels escenaris.
evaltype integer Regles de cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.
tags array of objects Retorna només escenaris web amb les etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca entre majúscules i minúscules o no per valor de l'etiqueta en funció del valor de l'operador.
Format: [{"tag": "<etiqueta>", "value": "< valor>", " operator": "<operador>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els escenaris web.

Possibles tipus d'operadors:
0 - (per defecte) És com;
1 - Igual;
2 - No és com;
3 - No és igual
4 - Existeix;
5 - No existeix.
selectHosts query Retorna els equips als quals pertany l'escenari web com a matriu a la propietat hosts.
selectSteps query Retorna les passes de l'escenari web a la propietat steps.

Admet count.
selectTags query Retorna etiquetes d'escenari web a la propietat tags.
sortfield string/array Ordena el resultat per propietats donades.

Els valors possibles són: httptestid i name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar un escenari Web

Recupera tota la informació de l'escenari Web "4".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSteps": "extend",
        "httptestids": "9"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "httptestid": "9",
          "name": "Homepage check",
          "nextcheck": "0",
          "delay": "1m",
          "status": "0",
          "variables": [],
          "agent": "Zabbix",
          "authentication": "0",
          "http_user": "",
          "http_password": "",
          "hostid": "10084",
          "templateid": "0",
          "http_proxy": "",
          "retries": "1",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "headers": [],
          "steps": [
            {
              "httpstepid": "36",
              "httptestid": "9",
              "name": "Homepage",
              "no": "1",
              "url": "http://example.com",
              "timeout": "15s",
              "posts": "",
              "required": "",
              "status_codes": "200",
              "variables": [ 
                { 
                  "name":"{var}",
                  "value":"12"
                }
              ],
              "follow_redirects": "1",
              "retrieve_mode": "0",
              "headers": [],
              "query_fields": []
            },
            {
              "httpstepid": "37",
              "httptestid": "9",
              "name": "Homepage / About",
              "no": "2",
              "url": "http://example.com/about",
              "timeout": "15s",
              "posts": "",
              "required": "",
              "status_codes": "200",
              "variables": [],
              "follow_redirects": "1",
              "retrieve_mode": "0",
              "headers": [],
              "query_fields": []
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHttpTest::get() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.