27 Triggers principals

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Triggers principals als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Triggers principals, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Triggers principals.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - (per defecte) Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un giny de tauler objecte de camp per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |Equips|<|3|hostids.0|ID d'Equip.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|severities.0|Severitat del desencadenant.

0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;<br >4 - Alta;
5 - Desastre.

Valor predeterminat: buit (tot activat).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat.| |Etiquetes de problemes|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes de problemes| |^|Operador|0|tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes de problemes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes de problemes| |Període de temps|<|1|time_period._reference|DASHBOARD._timeperiod - estableix el selector de Període de temps com a font de dades.
ABCDE._timeperiod - establiu un giny compatible (Gràfic, Gràfic (clàssic) o Prototipus de gràfic amb el seu paràmetre Referència definit en "ABCDE") com a font de dades.

Per defecte: DASHBOARD._timeperiod

Alternativament, podeu establir el període de temps només als paràmetres Des de i Fins a.| |<|Des de|1|time_period.from|Cadena de temps vàlida a la sintaxi temporal absoluta (AAAA-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now), now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament del paràmetre:
- admès si El període de temps no és pas definit| |^|Fins a|1|time_period.to|Cadena de temps vàlida en la sintaxi de temps absoluta (AAAA-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now), now/d, now/w-1w, etc.).

Comportament del paràmetre:
- admès si El període de temps no és pas definit| |Límit d'activació|<|0|show_lines|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 10.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Triggers principals. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Triggers principals

Configureu un giny Triggers principals que ensenyi els 5 triggers principals per al grup d'equips "4" amb el recompte de tots els problemes de cada trigger. El giny només ensenya els triggers que tenen la gravetat "Avís", "Mitjana", "Alta" o "Desastre", i problemes que tenen una etiqueta amb el nom "abast" que conté valors "rendiment" o "disponibilitat" o "capacitat".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "toptriggers",
                "name": "Top triggers",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids.0",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities.0",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities.2",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities.3",
                    "value": 5
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.tag",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.0.operator",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.value",
                    "value": "performance"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.1.tag",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.1.operator",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.1.value",
                    "value": "availability"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.2.tag",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.2.operator",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.2.value",
                    "value": "capacity"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_lines",
                    "value": 5
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també