4 Preparant la taula d'auditoria per a la partició

Visió general

Algunes bases de dades (per exemple, MySQL) requereixen que la columna de particions formi part de la restricció única de la taula. Per tant, per particionar la taula auditlog per temps, la clau primària s'ha de canviar de auditid a una clau composta auditid + clock.

Aquesta secció proporciona instruccions per alterar la clau primària de la taula auditlog.

Les instruccions proporcionades en aquesta pàgina són dissenyades per a usuaris avançats. Tingueu en compte que és possible que s'hagin d'ajustar aquestes instruccions per a la vostra configuració específica. L'alteració de la clau primària també pot ser incompatible amb futurs pedaços d'actualització, de manera que pot ser necessari gestionar manualment les actualitzacions futures.

L'alteració de la clau primària pot ser una operació intensiva en recursos que requereix molt de temps depenent de la mida de la taula auditlog. Es recomana aturar el servidor Zabbix i canviar la interfície Zabbix a mode de manteniment durant el temps de l'alteració. Tanmateix, si és absolutament necessari, hi ha una manera d'alterar la clau primària sense temps d'inactivitat (veieu més avall).

Particionar la taula auditlog pot millorar, per exemple, la neteja en configuracions grans. Tot i que la neteja a Zabbix actualment no pot aprofitar les taules particionades (excepte TimescaleDB), podeu desactivar la neteja Zabbix i esborrar particions mitjançant scripts.

Des de Zabbix 7.0, la taula auditlog de TimescaleDB s'ha convertit en una hipertaula, que permet que la neteja esborri dades per trossos. Per actualitzar la taula auditlog existent a una hipertaula, torneu a executar l'script postgresql/timescaledb/schema.sql abans d'engegar el servidor Zabbix. El servidor Zabbix registrarà un avís si s'engega sense executar aquest script abans. Veieu també: Configuració de TimescaleDB.

MySQL

Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs

MySQL reconstrueix automàticament els índexs per a la clau primària durant l'operació ALTER TABLE. Tanmateix, és molt recomanable també reconstruir manualment els índexs amb la instrucció OPTIMIZE TABLE per garantir un rendiment òptim de la base de dades.

La reconstrucció d'índexs pot requerir temporalment tant d'espai de disc addicional com la mateixa taula empra. Per obtindre la mida actual de dades i índexs, podeu executar les instruccions següents:

ANALYZE TABLE auditlog;
    SHOW TABLE STATUS LIKE 'auditlog';

Si l'espai disponible en disc és un problema, seguiu les instruccions Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat. També hi ha altres opcions disponibles:

 • Augmentar el paràmetre sort_buffer_size MySQL pot ajudar a reduir l'ús d'espai en disc quan es reconstrueixen manualment índexs. Tanmateix, modificar aquesta variable pot afectar l'ús general de la memòria de la base de dades.
 • Penseu en alliberar espai esborrant dades potencialment innecessàries.
 • Considereu la possibilitat de reduir el paràmetre neteja del Període d'emmagatzematge de dades abans d'executar la neteja.
Alteració de la clau primària amb temps d'inactivitat

1. Deixeu anar la clau primària de la taula auditlog actual i afegiu la nova clau primària.

ALTER TABLE auditlog DROP PRIMARY KEY, ADD PRIMARY KEY (auditid, clock);

2. Reconstruïu índexs (opcional però molt recomanable, vegeu Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs).

OPTIMIZE TABLE auditlog;
Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat

Aquí es descriu el mètode manual per alterar la clau primària. Alternativament, podeu emprar el conjunt d'eines pt-online-schema-change de Percona. Aquest conjunt d'eines realitza les accions següents automàticament, alhora que minimitza l'espai emprat per alterar la taula auditlog.

1. Creeu una taula nova amb la nova clau primària i creeu índexs.

CREATE TABLE `auditlog_new` (
     `auditid`      varchar(25)                NOT NULL,
     `userid`       bigint unsigned              NULL,
     `username`      varchar(100)  DEFAULT ''        NOT NULL,
     `clock`       integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     `ip`         varchar(39)   DEFAULT ''        NOT NULL,
     `action`       integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     `resourcetype`    integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     `resourceid`     bigint unsigned              NULL,
     `resource_cuid`   varchar(25)                NULL,
     `resourcename`    varchar(255)  DEFAULT ''        NOT NULL,
     `recordsetid`    varchar(25)                NOT NULL,
     `details`      longtext                 NOT NULL,
     PRIMARY KEY (auditid,clock)
    ) ENGINE=InnoDB;
    CREATE INDEX `auditlog_1` ON `auditlog_new` (`userid`,`clock`);
    CREATE INDEX `auditlog_2` ON `auditlog_new` (`clock`);
    CREATE INDEX `auditlog_3` ON `auditlog_new` (`resourcetype`,`resourceid`);

2. Intercanvieu les taules.

RENAME TABLE auditlog TO auditlog_old, auditlog_new TO auditlog;

3. Copieu les dades de la taula antiga a la nova.

INSERT INTO auditlog SELECT * FROM auditlog_old;

Això es pot fer en fragments (múltiples sentències INSERT INTO amb clàusules WHERE clock segons sigui necessari) per evitar un ús excessiu de recursos.

4. Dropeu la taula antiga.

DROP TABLE auditlog_old;

PostgreSQL

Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs

PostgreSQL reconstrueix automàticament els índexs per a la clau primària durant l'operació ALTER TABLE. Tanmateix, és molt recomanable també reconstruir manualment els índexs amb la sentència REINDEX TABLE CONCURRENTLY per garantir un rendiment òptim de la base de dades.

La reconstrucció d'índexs pot requerir temporalment fins a tres vegades l'espai de disc emprat actualment pels índexs. Per obtenir la mida actual dels índexs, podeu executar la consulta següent:

SELECT pg_size_pretty(pg_indexes_size('auditlog'));

Si l'espai disponible en disc és un problema, seguiu les instruccions Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat. També hi ha altres opcions disponibles:

 • Augmentar el paràmetre PostgreSQL maintenance_work_mem pot ajudar a reduir l'ús d'espai en disc quan es fa manualment reconstruint índexs. Tanmateix, modificar aquesta variable pot afectar l'ús general de la memòria de la base de dades.
 • Si teniu un altre disc o espai de taula amb més espai disponible, podeu considerar canviar la ubicació d'emmagatzematge temporal per a la reconstrucció de l'índex. Podeu establir el paràmetre PostgreSQL temp_tablespaces per especificar un espai de taula diferent per als objectes temporals.
 • Penseu en alliberar espai esborrant dades potencialment innecessàries.
 • Considereu la possibilitat de reduir el paràmetre neteja del Període d'emmagatzematge de dades abans d'executar la neteja.
Alteració de la clau primària amb temps d'inactivitat

1. Deixeu anar la clau primària de la taula auditlog actual i afegiu la nova clau primària.

ALTER TABLE auditlog DROP CONSTRAINT auditlog_pkey;
    ALTER TABLE auditlog ADD PRIMARY KEY (auditid,clock);

2. Reconstruïu índexs (opcional però molt recomanable, vegeu Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs).

REINDEX TABLE CONCURRENTLY auditlog;
Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat

Aquí es descriu el mètode manual per alterar la clau primària. Alternativament, l'extensió pg_repack es pot considerar per crear una taula nova, copiar dades i intercanviar taules.

1. Creeu una taula nova amb la nova clau primària i creeu índexs.

CREATE TABLE auditlog_new (
     auditid       varchar(25)                NOT NULL,
     userid        bigint                  NULL,
     username       varchar(100)  DEFAULT ''        NOT NULL,
     clock        integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     ip          varchar(39)   DEFAULT ''        NOT NULL,
     action        integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     resourcetype     integer     DEFAULT '0'        NOT NULL,
     resourceid      bigint                  NULL,
     resource_cuid    varchar(25)                NULL,
     resourcename     varchar(255)  DEFAULT ''        NOT NULL,
     recordsetid     varchar(25)                NOT NULL,
     details       text      DEFAULT ''        NOT NULL,
     PRIMARY KEY (auditid,clock)
    );
    CREATE INDEX auditlog_new_1 ON auditlog_new (userid,clock);
    CREATE INDEX auditlog_new_2 ON auditlog_new (clock);
    CREATE INDEX auditlog_new_3 ON auditlog_new (resourcetype,resourceid);

2. Intercanvieu les taules.

ALTER TABLE auditlog RENAME TO auditlog_old;
    ALTER TABLE auditlog_new RENAME TO auditlog;

3. Copieu les dades de la taula antiga a la taula nova.

INSERT INTO auditlog SELECT * FROM auditlog_old;

Això es pot fer en fragments (múltiples sentències INSERT INTO amb clàusules WHERE clock segons sigui necessari) per evitar un ús excessiu de recursos.

4. Dropeu caure la taula antiga.

DROP TABLE auditlog_old;

Oracle

Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs

Oracle reconstrueix automàticament els índexs per a la clau primària durant l'operació ALTER TABLE. Tanmateix, és molt recomanable també reconstruir manualment els índexs amb les instruccions ALTER INDEX <index> REBUILD PARALLEL per garantir un rendiment òptim de la base de dades.

La reconstrucció dels índexs pot requerir temporalment un espai de disc important.

Si l'espai disponible en disc és un problema, seguiu les instruccions Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat. També hi ha altres opcions disponibles:

 • Augmentar el paràmetre SORT_AREA_SIZE Oracle pot ajudar a reduir l'ús d'espai en disc quan es reconstrueixen manualment índexs . Tanmateix, modificar aquesta variable afectarà l'ús general de la memòria de la base de dades.
 • Podeu establir el grau paral·lel mitjançant la clàusula PARALLEL, per exemple: ALTER INDEX auditlog_1 REBUILD PARALLEL 4
 • Penseu en alliberar espai esborrant dades potencialment innecessàries.
 • Considereu la possibilitat de reduir el paràmetre domèstic del Període d'emmagatzematge de dades abans d'executar la neteja.
Alteració de la clau primària amb temps d'inactivitat

1. Recuperar el nom de la restricció.

SELECT CONSTRAINT_NAME FROM all_constraints WHERE TABLE_NAME = 'AUDITLOG' AND CONSTRAINT_TYPE = 'P';

2. Ignorar anar la clau primària de la taula auditlog actual i afegiu la nova clau primària.

ALTER TABLE auditlog DROP CONSTRAINT <constraint_name>;
    ALTER TABLE auditlog ADD CONSTRAINT auditlog_pk PRIMARY KEY (auditid, clock);

3. Reconstruïr índexs (opcional però molt recomanable, veieu Notes importants sobre la reconstrucció d'índexs).

3.1. Recuperar noms d'índex.

SELECT index_name FROM user_indexes WHERE table_name='AUDITLOG';

3.2. Reconstruir cada índex.

ALTER INDEX auditlog_pk REBUILD PARALLEL;
    ALTER INDEX auditlog_1 REBUILD PARALLEL;
    ALTER INDEX auditlog_2 REBUILD PARALLEL;
    ALTER INDEX auditlog_3 REBUILD PARALLEL;
Alteració de la clau primària sense temps d'inactivitat

1. Creeu una taula nova amb la nova clau primària i creeu els índexs.

CREATE TABLE auditlog_new (
     auditid       nvarchar2(25)               ,
     userid        number(20)                NULL,
     username       nvarchar2(100) DEFAULT ''        ,
     clock        number(10)   DEFAULT '0'        NOT NULL,
     ip          nvarchar2(39)  DEFAULT ''        ,
     action        number(10)   DEFAULT '0'        NOT NULL,
     resourcetype     number(10)   DEFAULT '0'        NOT NULL,
     resourceid      number(20)                NULL,
     resource_cuid    nvarchar2(25)               ,
     resourcename     nvarchar2(255) DEFAULT ''        ,
     recordsetid     nvarchar2(25)               ,
     details       nclob      DEFAULT ''        ,
     PRIMARY KEY (auditid,clock)
    );
    CREATE INDEX auditlog_new_1 ON auditlog_new (userid,clock);
    CREATE INDEX auditlog_new_2 ON auditlog_new (clock);
    CREATE INDEX auditlog_new_3 ON auditlog_new (resourcetype,resourceid);

2. Intercanvieu de taules.

ALTER TABLE auditlog RENAME TO auditlog_old;
    ALTER TABLE auditlog_new RENAME TO auditlog;

3. Copieu les dades de la taula antiga a la taula nova.

INSERT INTO auditlog SELECT * FROM auditlog_old;

Això es pot fer en fragments (múltiples sentències INSERT INTO amb clàusules WHERE clock segons sigui necessari) per evitar un ús excessiu de recursos.

4. Dropeu caure la taula antiga.

DROP TABLE auditlog_old;

Veieu també