1 Red Hat Enterprise Linux i derivats

Vista general

Els paquets oficials de Zabbix 7.0 per a les versions 6, 7, 8 i 9 de Red Hat Enterprise Linux i les versions 8 i 9 d'AlmaLinux, CentOS Stream, Oracle Linux i Rocky Linux són disponibles per descarregar.

Els paquets Zabbix per a sistemes Red Hat Enterprise Linux només serveixen per a sistemes RHEL. Els entorns alternatius, com ara la Imatge base universal de Red Hat, poden no tenir les dependències necessàries i els requisits d'accés al repositori per a una instal·lació correcta. Per corregir aquests problemes, verifiqueu la compatibilitat amb l'entorn de destinació i assegureu-vos l'accés als repositoris i dependències necessaris abans de continuar amb la instal·lació de Zabbix des dels paquets. Per obtindre més informació, veieu els Problemes coneguts.

Els paquets són disponibles amb:

 • Base de dades MySQL o PostgreSQL
 • Suport del servidor web Apache o Nginx

Els paquets Zabbix agent, així com les utilitats Zabbix get i Zabbix sender també són disponibles al repositori oficial de Zabbix per als següents sistemes operatius:

 • RHEL 6, 7, 8, i 9
 • AlmaLinux 8 i 9
 • CentOS Stream 8 i 9
 • Oracle Linux 8 i 9
 • Rocky Linux 8 i 9

El repositori oficial de Zabbix també proporciona paquets fping, iksemel i libssh2. Aquests paquets es troben al directori no compatible.

El repositori EPEL per a EL9 també proporciona paquets Zabbix. Si s'instal·len tant el dipòsit oficial de Zabbix com els repositoris EPEL, aleshores els paquets Zabbix a EPEL s'han d'excloure afegint la clàusula següent al fitxer de configuració del repo d'EPEL a /etc/yum.repos.d/:

[epel]
    ...
    excludepkgs=zabbix*

Veieu també: Instal·lació accidental dels paquets EPEL Zabbix

Notes sobre la instal·lació

Consulteu les [instruccions d'instal·lació(https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version=9&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache) per plataforma a la pàgina de descàrrega per a:

 • Instal·lació de dipòsits
 • instal·lació de servidor/agent/interfície
 • creació de la base de dades inicial, importació de les dades inicials
 • Configuració de la base de dades per al servidor Zabbix
 • Configuració PHP per a la interfície Zabbix
 • inici dels processos servidor/agent
 • Configuració de la interfície Zabbix

Si voleu executar l'agent Zabbix com a root, consulteu la pàgina Executar l'agent com a root.

El procés del servei web de Zabbix, que s'empra per a la generació d'informes programats, requereix el navegador Google Chrome. El navegador no és pas inclòs als paquets i s'ha d'instal·lar a banda.

Importació de dades amb Timescale DB

Amb TimescaleDB afegida a la comanda d'importació per a PostgreSQL, executeu també:

cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb/schema.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

TimescaleDB s'admet només amb el servidor Zabbix.

Configuració d'SELinux

Zabbix empra comunicació entre processos basada en sòcols. Als sistemes on SELinux és habilitat, pot caldre afegir regles SELinux per permetre a Zabbix crear/emprar sòcols de domini UNIX al directori SocketDir. Actualment, el servidor (alerta, preprocessador, IPMI) i el proxy (IPMI) empren els fitxers de socket. Els fitxers de socket són persistents, el que vol dir que són presents mentre s'executa el procés.

Quan l'estat de SELinux és habilitat en mode d'aplicació, heu d'executar les ordres següents per engegar la comunicació entre la interfície Zabbix i el servidor:

RHEL versió 7 i posteriors o AlmaLinux, CentOS Stream, Oracle Linux, Rocky Linux 8 i posteriors:

 setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
    Si la base de dades és accessible a través de la xarxa (incloent 'localhost' en el cas de PostgreSQL), també heu de permetre que la interfície Zabbix es connecti a la base de dades:
    setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

RHEL abans de la versió 7:

 setsebool -P httpd_can_network_connect on
    setsebool -P zabbix_can_network on

Un cop completada la interfície i la configuració de SELinux, reinicieu el servidor web Apache:

 service httpd restart

A més, Zabbix proporciona el paquet zabbix-selinux-policy com a part dels paquets RPM font per als següents sistemes operatius:

 • RHEL 7, 8, i 9
 • AlmaLinux 8 i 9
 • CentOS Stream 8 i 9
 • Oracle Linux 8 i 9
 • Rocky Linux 8 i 9

Aquest paquet proporciona una política bàsica per defecte per a SELinux i fa que els components de zabbix funcionin de manera immediata, permetent a Zabbix crear i emprar sòcols i habilitar la connexió httpd a PostgreSQL (emprada per la interfície).

El fitxer d'origen zabbix_policy.te conté les regles següents:

module zabbix_policy 1.2;
    
    require {
     type zabbix_t;
     type zabbix_port_t;
     type zabbix_var_run_t;
     type postgresql_port_t;
     type httpd_t;
     class tcp_socket name_connect;
     class sock_file { create unlink };
     class unix_stream_socket connectto;
    }
    
    #============= zabbix_t ==============
    allow zabbix_t self:unix_stream_socket connectto;
    allow zabbix_t zabbix_port_t:tcp_socket name_connect;
    allow zabbix_t zabbix_var_run_t:sock_file create;
    allow zabbix_t zabbix_var_run_t:sock_file unlink;
    allow httpd_t zabbix_port_t:tcp_socket name_connect;
    
    #============= httpd_t ==============
    allow httpd_t postgresql_port_t:tcp_socket name_connect;

Aquest paquet s'ha creat per evitar que els usuaris apaguin SELinux a causa de la complexitat de la configuració. Conté la política predeterminada que és suficient per accelerar el desplegament i la configuració de Zabbix. Per obtindre el màxim nivell de seguretat, es recomana la configuració personalitzada de SELinux.

Instal·lació del proxy

Un cop afegit el repositori necessari, podeu instal·lar el proxy Zabbix executant:

 dnf install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts

Substituïu "mysql" a les comandes amb "pgsql" per emprar PostgreSQL, o per "sqlite3" per emprar SQLite3 (només el proxy).

El paquet 'zabbix-sql-scripts' conté esquemes de bases de dades per a tots els sistemes de gestió de bases de dades compatibles amb el servidor Zabbix i el proxy Zabbix i s'emprarà per a la importació de dades.

Creació de bases de dades

Creeu una base de dades diferent per al proxy Zabbix.

El servidor Zabbix i el proxy Zabbix no poden emprar la mateixa base de dades. Si són instal·lats al mateix equip, la base de dades proxy ha de tindre un nom diferent.

Importació de dades

Importeu l'esquema inicial:

cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/proxy.sql | mysql -uzabbix -p zabbix

Per un proxy amb PostgreSQL (o SQLite) :

cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/proxy.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/sqlite3/proxy.sql | sqlite3 zabbix.db
Configurar la base de dades per al proxy Zabbix

Modifiqueu l'arxiu zabbix_proxy.conf :

vi /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

A DBName per al proxy Zabbix, empreu una base de dades independent del servidor Zabbix.

A DBPassword, utilitzeu el mot de pas de la base de dades Zabbix per a MySQL; mot de pas d'usuari de PosgreSQL per a PosgreSQL.

Empreu DBHost= amb PostgreSQL. És possible que vulgueu mantindre el DBHost=localhost per defecte (o una adreça IP), però això obligaria a PostgreSQL a emprar un sòcol de xarxa per connectar-se a Zabbix. Consulteu la configuració d'SELinux per obtindre instruccions per a RHEL.

Engegar els processos del proxy Zabbix

Per engegar el procés proxy Zabbix i fer que s'engegui a l'inici del sistema:

service zabbix-proxy start
    systemctl enable zabbix-proxy
Configuració de la interfície

El proxy Zabbix no té pas interfície; comunica només amb el servidor Zabbix.

###Instal·lació de la passarel·la Java

Cal instal·lar la passarel·la de Java només si voleu monitorar les aplicacions JMX. La passarel·la de Java és lleugera i no li cal una base de dades.

Un cop afegit el dipòsit necessari, podeu instal·lar Zabbix Java Gateway executant:

 dnf install zabbix-java-gateway

Aneu a configuració per obtindre detalls sobre la configuració i l'execució de la passarel·la Java.

Instal·lació dels paquets debuginfo

Els paquets Debuginfo són disponibles actualment per a les versions 7 i 6 d'RHEL.

Per habilitar el repositori debuginfo, editeu el fitxer /etc/yum.repos.d/zabbix.repo. Substituïu enabled=0 per enabled=1 per al repositori zabbix-debuginfo.

[zabbix-debuginfo]
    name=Zabbix Official Repository debuginfo - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rhel/7/$basearch/debuginfo/
    enabled=0
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
    gpgcheck=1

Això us permetrà instal·lar el paquet zabbix-debuginfo.

dnf install zabbix-debuginfo

Aquest paquet conté informació de depuració de tots els components binaris de Zabbix.