16 Equips amb problemes

Vista general

Al giny de l'equip del problema, podeu mostrar el recompte de problemes per grup d'equips i la gravetat del problema més alta dins d'un grup.

El recompte de problemes només es mostra per causa de problemes.

Configuració

Per configurar, trieu Equips amb problemes com a tipus:

A més dels paràmetres comuns a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Introduïu els grups d'equips per veur-los al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Especificar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Es veuran les dades de l'equip d'aquests grups d'equips al giny. Si no s'introdueix cap grup d'equips, es veuran tots els grups d'equips.
Exclou grups d'equips Introduïu els grups d'equips per amagar-los del giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Si especifiqueu un grup d'equips principal, es triaran implícitament tots els grups d'equips heretats.
Les dades d'equip d'aquests grups d'equips no seran es veu al giny. Per exemple, els equips 001, 002, 003 poden estar al grup A i els equips 002, 003 també al grup B. Si seleccionem veur el grup A i excloure el grup B al mateix temps, només es veuran les dades de l'equip 001 al tauler.
Equips Introduïu els equips per veur-los al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un equip oferirà un menú desplegable d'equips coincidents.
Si no s'introdueix cap equip, es veuran tots els equips.
Problema Podeu limitar el nombre d'equips amb problemes que es mostren pel nom del problema. Si introduïu una cadena aquí, només es veuran aquells equips amb problemes el nom dels quals conté la cadena introduïda. Les macros no s'amplien.
Gravetat Marqueu la gravetat del problema que es veurà al giny.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes de problemes per limitar el nombre de problemes que es mostren al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Exista - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - prou si es compleix una condició
Mostra els problemes suprimits Marqueu la casella de selecció per veure problemes que d'altra manera s'esborrarien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Amaga grups sense problemes Marqueu l'opció Amaga grups sense problemes per amagar les dades dels grups d'equips sense problemes al giny.
Vista de problemes Mostra el recompte de problemes com a:
Tots - es veurà el recompte complet de problemes
Separat - el recompte de problemes no reconeguts es veurà separat com a nombre del recompte total de problemes
Només no reconegut - només es veurà el nombre de problemes no reconeguts.