16 Navegador d'elements

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Navegador d'elements als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Navegador d'elements, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Navegador d'elements.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un giny de tauler objecte de camp per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |<|Grups d'equips (Giny)|1|groupids._reference|En lloc de l'ID del Grup d'equips ID:
ABCDE._hostgroupids - establiu un giny compatible (amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades per als grups d'equips.

Aquest paràmetre no és compatible si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |Equips|<|2|hostids.0|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |<|Equips (Giny/Tauler)|1|hostids._reference|En lloc d'ID d'Equip:
DASHBOARD.hostids - establiu la Tria d'Equip com a font de dades per als equips;
ABCDE._hostids - establiu un giny compatible (amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades per als equips.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a una plantilla tauler de control.| |Etiquetes d'equips|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|host_tags_evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de control de plantilla.| |^|Nom de l'etiqueta|1|host_tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |^|Operador|0|host_tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |^|Valor de l'etiqueta|1|host_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |Patrons d'element|<|1|items.0|Element nom o patró.

Nota: per configurar diversos patrons d'element, creeu un tauler objecte camp de giny per a cada patró d'element amb un nombre incrementat al nom de la propietat.| |Etiquetes d'element|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|item_tags_evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|item_tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'està configurant Etiquetes d'element| |^|Operador|0|item_tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'element| |^|Valor de l'etiqueta|1|item_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'està configurant Etiquetes d'element| |Estat|<|0|state|-1 - (per defecte) Tots;
0 - Normal;
1 - No s'admet.| |Veure problemes|<|0|show_problems|0 - Tots;
1 - (per defecte) No esborrat;
2 - Cap.| |Agrupa per|<|<|<|<| |<|Atribut|0|group_by.0.attribute|0 - Grup d'equips;
1 - Nom de l'equip;
2 - Valor de l'etiqueta de l'equip;
3 - Valor de l'etiqueta de l'element.
< br>Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre dels atributs a la llista d'atributs d'agrupació.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si configurant Agrupa per| |^|Value|1|group_by.0.tag_name|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'atribut d'agrupació establert al paràmetre Atribut.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura Agrupar per i Atribut defineix com a "Valor de l'etiqueta de l'equip" o "Valor de l'etiqueta de l'element"| |Límit d'elements|<|0|show_lines|Els valors possibles oscil·len entre 1 i 9999.

Per defecte: 100.| |Referència|<|1|reference|Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., ABCDE o JBPNL). Aquest valor ha de ser únic dins del tauler de control al qual pertany el giny.

Comportament del paràmetre:
- obligatori|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Navegador d'elements. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny Navegador d'elements

Configura un giny Navegador d'elements que ensenya fins a 1000 elements agrupats per el seu equip i, després, per el valor de l'etiqueta d'element "component".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "itemnavigator",
                "name": "Item navigator",
                "x": "0",
                "y": "0",
                "width": "4",
                "height": "5",
                "view_mode": "0",
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "group_by.0.attribute",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "group_by.1.attribute",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "group_by.1.tag_name",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_lines",
                    "value": 1000
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "DFNLK"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també