12 Bresca

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Bresca als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Bresca, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Bresca.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|ID del Grup d'equips.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un giny de tauler objecte de camp per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |<|Grups d'equips (Giny)|1|groupids._reference|En lloc de l'ID del Grup d'equips ID:
ABCDE._hostgroupids - establiu un giny compatible (amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades per als grups d'equips.

Aquest paràmetre no és compatible si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |Equips|<|3|hostids.0|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip amb un nombre incrementat al nom de la propietat. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas, o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |<|Equips (Giny/Tauler)|1|hostids._reference|En lloc d'ID d'Equip:
DASHBOARD.hostids - establiu la Tria d'Equip com a font de dades per als equips;
ABCDE._hostids - establiu un giny compatible (amb el seu paràmetre Referència establert a "ABCDE") com a font de dades per als equips.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a una plantilla tauler de control.| |Etiquetes d'equips|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype_host|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de control de plantilla.| |^|Nom de l'etiqueta|1|host_tags.0.tag|Qualsevol valor de tipus cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |^|Operador|0|host_tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.| |^|Valor de l'etiqueta|1|host_tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'equips

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny en un [tauler de plantilla] (/manual/api/reference/templatedashboard/object).| |Patrons d'element|<|1|items.0|Item nom o patró.

Nota: per configurar diversos patrons d'element, creeu un tauler de control objecte camp de giny per a cada patró d'element amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Comportament del paràmetre:
- obligatori| |Etiquetes d'element|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype_item|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|item_tags.0.tag|Qualsevol valor de tipus cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'està configurant Etiquetes d'element| |^|Operador|0|item_tags.0.operator|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació de l'etiqueta.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es configura etiquetes d'element| |^|Valor de l'etiqueta|1|item_tags.0.value|Qualsevol valor de tipus cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'està configurant Etiquetes d'element| |Mostra els equips en manteniment|<|0|manteniment|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Vista|<|0|show.0|1 - Etiqueta principal;
2 - Etiqueta secundària.

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Per defecte: 1, 2.| |Referència|<|1|referència|Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., ABCDE o JBPNL). Aquest valor ha de ser únic dins del tauler de control al qual pertany el giny.

Comportament del paràmetre:
- obligatori|

Configuració avançada

Els següents paràmetres de configuració avançada són compatibles amb el giny Bresca.

El nombre del nom de propietat Llindars (p. ex. thresholds.0.color) fa referència al lloc del llindar en una llista, en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix (com ara "thresholds.0.threshold":"5""thresholds.0.threshold":"1"; "thresholds.1.threshold":"1""thresholds.1.threshold": "5").

Paràmetre tipus nom valor
Etiqueta principal
Tipus 0 primary_label_type 0 - (per defecte) Text;
1 - Valor.
Text 1 primary_label Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari.

Valor predeterminat: {HOST.NAME}

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus s'estableix a "Text"
Nombre de decimals 0 primary_label_decimal_places Els valors possibles oscil·len entre 0 i 6.

Per defecte: 2.

Comportament dels paràmetres :
- admès si Tipus s'estableix a "Valor"
Mida (tipus) 0 tipus_mida_etiqueta_primària 0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Personalitzat.
Size 0 primary_label_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.

Comportament del paràmetre:
- admès si Mida (tipus) és establert a "Personalitzat"
Negreta 0 primary_label_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Color 1 primary_label_color Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Per defecte: basat en el tema d'Objecte de configuració i Objecte d'usuari:
1F2C33 per a "tema blau" o "hc-light";
EEEEEE per a "fosc tema" o "hc-fosc".
Unitats (casella de selecció) 0 primary_label_units_show 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.

Comportament del paràmetre :
- admès si Tipus s'estableix a "Valor"
Unitats (valor) 1 primary_label_units Qualsevol valor de cadena.

"" (buida)

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus s'estableix a "Valor" i Unitats (casella de selecció) s'estableix a "Activat"
Posició 0 primary_label_units_pos 0 - Abans del valor;
1 - (per defecte) Després del valor.

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus s'estableix a "Valor" i Unitats (casella de selecció) s'estableix a "Actiu"

Aquest paràmetre s'ignora si s'estableix a una de les següents unitats de temps relatiu: unixtime, uptime, s.
Etiqueta secundària
Tipus 0 secondary_label_type 0 - Text;
1 - (per defecte) Valor.
Text 1 secondary_label Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari.

Valor per defecte: {{ITEM.LASTVALUE}.fmtnum(2)}

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus és establert a "Text"
Llocs decimals 0 secondary_label_decimal_places Els valors possibles oscil·len entre 0 i 6.

Per defecte: 2.

Comportament del paràmetre :
- admès si Tipus s'estableix a "Valor"
Mida (tipus) 0 secondary_label_size_type 0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Personalitzat.
Size 0 secondary_label_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 30.

Comportament del paràmetre:
- admès si Mida (tipus) és establerta a "Personalitzat"
Negreta 0 secondary_label_bold 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Color 1 secondary_label_color Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Per defecte: basat en el tema d'objecte de configuració i Objecte d'usuari:
1F2C33 per a "tema blau" o "hc-light";
EEEEEE per a "fosc tema" o "hc-fosc".
Unitats (casella de selecció) 0 secondary_label_units_show 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.

Comportament del paràmetre :
- admès si Tipus s'estableix a "Valor"
Unitats (valor) 1 secondary_label_units Qualsevol valor de cadena.

"" (buida)

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus s'estableix a "Valor" i Unitats (casella de selecció) s'estableix a "Activat"
Posició 0 secondary_label_position 0 - Abans del valor;
1 - (per defecte) Després del valor.

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus s'estableix a "Valor" i Unitats (casella de selecció) s'estableix a "Actiu"

Aquest paràmetre s'ignora si s'estableix a una de les següents unitats relacionades amb el temps: unixtime, uptime, s.
Color de fons
Color de fons 1 bg_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: basat en el tema d'Objecte de configuració i Objecte d'usuari:
D9E7ED per a "tema blau";
3D5059 per a "tema fosc";<br >AAD7E9 per a "hc-light";
335463 per a "hc-dark".
Llindars
Interpolació de colors 0 interpolation 0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.
Color 1 thresholds.0.color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).
Llindar 1 thresholds.0.threshold Qualsevol valor numèric. Els sufixos (p. ex., "1d", "2w", "4K", "8G") són compatibles.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Bresca. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Bresca

Configureu un giny Bresca que ensenyi l'ús dels processos del servidor Zabbix. A més, canvieu l'etiqueta principal de les cel·les de bresca i ajusteu visualment el giny amb llindars.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": "30",
        "auto_start": "1",
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "honeycomb",
                "name": "Honeycomb",
                "x": "0",
                "y": "0",
                "width": "8",
                "height": "5",
                "view_mode": "0",
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids.0",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 3,
                    "name": "hostids.0",
                    "value": 10084
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "items.0",
                    "value": "Zabbix server: Utilization*"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "primary_label",
                    "value": "{ITEM.NAME}"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.0.color",
                    "value": "0EC9AC"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.0.threshold",
                    "value": "0"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.1.color",
                    "value": "FFD54F"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.1.threshold",
                    "value": "70"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.2.color",
                    "value": "FF465C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.2.threshold",
                    "value": "90"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "KSTMQ"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també