Objecte rol

Els següents objectes són relacionats amb l'API role.

Rol

L'objecte rol té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
roleid ID ID del rol.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom de la funció.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
type integer Tipus d'usuari.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Usuari;
2 - Administrador;< br>3 - Super administrador.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
readonly integer (només lectura) Indica si la funció és només de lectura.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No;
1 - Sí.

Comportament de la propietat:
- *només lectura

Regles de rols

L'objecte de regles de rol té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
ui array Matriu d'objectes element UI.
ui.default_access integer Indica si l'accés als nous elements de la IU és activat.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte ) Activat.
services.read.mode integer Accés de només lectura als serveis.

Valors possibles:

0 - Accés només de lectura als serveis, especificat per la propietat services.read.list o coincident amb la propietat services.read.tag.
1 - (per defecte) Accés només de lectura a tots els serveis.
services.read.list array Matriu d'objectes servei.

Els serveis especificats, inclosos els serveis secundaris, tindran accés de només lectura a la funció d'usuari. L'accés de només lectura no anul·larà pas l'accés de lectura i escriptura als serveis.

Comportament de la propietat:
- admès si services.read.mode és "0"
services.read.tag object Matriu d'objectes etiqueta de servei.

Els serveis que coincideixin amb les etiquetes, inclosos els serveis secundaris, tindran accés només de lectura al rol d'usuari. L'accés de només lectura no anul·larà l'accés de lectura i escriptura als serveis.

Comportament de la propietat:
- admès si services.read.mode és "0"
services.write.mode integer Accés de lectura i escriptura als serveis.

Valors possibles:

0 - (per defecte) Accés de lectura i escriptura als serveis, especificat per la propietat services.write .list o corresponent a la propietat services.write.tag.
1 - Accés de lectura i escriptura a tots els serveis.
services.write.list array Matriu d'objectes servei.

Els serveis especificats, inclosos els serveis secundaris, tindran accés de lectura i escriptura a la funció d'usuari. L'accés de lectura i escriptura substituirà l'accés de només lectura als serveis.

Comportament de la propietat:
- admès si services.write.mode és "0"
services.write.tag object Matriu d'objectes etiqueta de servei.

Els serveis que coincideixin amb les etiquetes, inclosos els serveis secundaris, tindran accés de lectura i escriptura al rol d'usuari. L'accés de lectura i escriptura substituirà l'accés de només lectura als serveis.

Comportament de la propietat:
- admès si services.write.mode és "0"
mòduls array Matriu d'objectes mòdul.
modules.default_access integer Indica si l'accés als mòduls nous és activat.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
api.access integer Indica si l'accés a l'API és actiu.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
api.mode integer Mode de processament dels mètodes de l'API enumerats a la propietat api.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Llista denegada;
1 - Llista d'autoritzacions.
api array Matriu de mètodes API.
actions array Matriu d'objectes acció.
actions.default_access integer Indica si l'accés a noves accions és activat.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.

Element UI

L'objecte d'element d'UI té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
name string Nom de l'element de la UI.

Valors possibles si type de l'objecte Rol és definit a "User", "Admin" o "Super admin":
monitoring.dashboard - Taulers;
monitoring.problems - Monitoratge → Problemes;
monitoring.hosts - Monitoratge → Equips;
monitoring.latest_data - Monitoratge → Dades més recents; < br>monitoring.maps - Monitoratge → Mapes;
services.services - Serveis → Serveis;
services.sla_report - Serveis → Informe SLA;
inventory.overview - Inventari → Visió general;
inventory.hosts - Inventari → Equips;
reports.availability_report - Informes → Informe de disponibilitat;
reports.top_triggers - Informes → 100 triggers principals.

Valors possibles si type de l'objecte Rol és definit a "Admin" o "Super admin":
monitoring.discovery - Monitoratge → Descoberta;
services.sla - Serveis → SLA;
reports. scheduled_reports - Informes → Informes programats;
reports.notifications - Informes → Notificacions;
configuration.template_groups - Recull de dades → Grups de plantilles;
configuration.host_groups - Recull de dades → Grups d'equips;
configuration.templates - Recull de dades → Plantilles;
configuration.hosts - Recull de dades → Equips;
configuration.maintenance - Recull de dades → Manteniment;
configuration.discovery - Recull de dades → Descoberta;
configuration.trigger_actions - Alertes → Accions → Accions de trigger;
configuration.service_actions - Alertes → Accions → Accions de servei;
configuration.discovery_actions - Alertes → Accions → Accions de descoberta;
configuration.autoregistration_actions - Alertes → Accions → Accions d'autoregistre;
configuration.internal_actions - Alertes → Accions → Accions internes.

Valors possibles si type de l'objecte Rol és definit a "Super admin":
reports.system_info - Informes → Informació del sistema;
reports.audit - Informes → Auditoria;
reports.action_log - Informes → Registre d'accions;
configuration.event_correlation - REcull de dades → Correlació d'esdeveniments;
administration.media_types - Alerts → Tipus de suport;
administration.scripts - Alerts → Scripts;
administration.user_groups - Users → Grups d'usuaris;
administration.user_roles - Usuaris → Rols d'usuari;
administration.users - Usuaris → Usuaris;
administration.api_tokens - Usuaris → API tokens;
administration.authentication - Usuaris → Autenticació;
administration.general - Administració → General;
administration.audit_log - Administració → Registre d'auditoria;
administration.housekeeping - Administració → Neteja;
administration.proxies - Administració → Proxys;
administration.macros - Administració → Macros
administration.queue - Administració → Cua.

Comportament de la propietat:
- obligatori
status integer Indica si l'accés a l'element de la IU és permès.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat .

Servei

Propietat Tipus Descripció
serviceid ID ID del servei.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Etiqueta de servei

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta.

Si s'especifica una cadena buida, l'etiqueta de servei no s'emprarà per fer coincidir el servei.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta.

Si no s'especifica cap valor o una cadena buida, només s'emprarà el nom de l'etiqueta per a la concordança del servei.

Mòdul

L'objecte mòdul té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
moduleid ID ID del mòdul.

Comportament de la propietat:
- obligatori
status integer Diu si l'accés al mòdul és habilitat.

Valors possibles:
0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Habilitat.

Acció

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
name string Nom de l'acció.

Valors possibles si type és "Usuari", "Admin" o "Super admin":
edit_dashboards - Crear i editar taulers de control;
edit_maps - Crear i editar mapes;
add_problem_comments - Afegeix comentaris de problemes;
change_severity - Canvia la gravetat del problema;
acknowledge_problems - Reconeix els problemes dels problemes;
suppress_problems - Esborrar problemes;
close_problems - Tanca problemes;
execute_scripts - executa scripts;
manage_api_tokens - gestiona els APIs de tokens.

Valors possibles si type és "Admin" o "Super admin":
edit_maintenance - Crear i editar manteniments;
manage_scheduled_reports - Gestionar informes programats,
manage_sla - Gestionar SLA.

Valors possibles si type de l'objecte Rol és "User" o "Admin":
invoke_execute_now - permet executar els elements marcats per usuaris que tenen només permisos de lectura a l'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
status integer Indica si l'accés per dur a terme l'acció és habilitat.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.