5 Mapes de xarxa

Vista general

La Exportació de mapes de xarxa conté:

 • Totes les imatges enllaçades
 • Estructura del mapa (tota la configuració del mapa, tots els elements continguts amb la seva configuració, enllaços del mapa i indicadors d'estat dels enllaços del mapa)

Els grups d'equips, els equips, els triggers, altres mapes o qualsevol altra cosa que pugui estar relacionada amb el mapa exportat no s'exporten. Així, si falta almenys un dels elements esmentats al mapa, la seva importació fallarà.

Exportació

Per exportar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a: MonitoratgeMapes.
 2. Marqueu les caselles dels mapes de xarxa que voleu exportar.
 3. Cliqueu Exportar sota la llista.

Segons el format triat, els mapes s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix\_export\_maps.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix\_export\_maps.xml - en format XML;
 • zabbix\_export\_maps.json - en format JSON.

Importació

Per importar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a Monitoratgemapes.
 2. Feu clic a Importar a la cantonada de dalt a la dreta.
 3. Trieu el fitxer a importar.
 4. Comproveu les opcions requerides a les regles d'importació.
 5. Cliqueu Importar al botó de la cantonada d'abaix dreta al formulari de configuració.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb dades del fitxer d'importació. En cas contrari,no s'actualitzaran.
Crear nou Es crearan nous mapes emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no es crearan pas.

Si desmarqueu les dues opcions del mapa i marqueu les opcions respectives per a les imatges, només s'importaran les imatges. La importació d'imatges només és disponible per als usuaris superadministradors.

A la interfície es veurà un missatge d'èxit o error d'importació.

Si sobreescriu una imatge existent, afectarà totes les targes que empren aquesta imatge.

Format d'exportació

Exportar a YAML:

zabbix_export:
     version: '7.0'
     images:
      - name: Zabbix_server_3D_(128)
       imagetype: '1'
       encodedImage: iVBOR...5CYII=
     maps:
      - name: 'Local network'
       width: '680'
       height: '200'
       label_type: '0'
       label_location: '0'
       highlight: '1'
       expandproblem: '1'
       markelements: '1'
       show_unack: '0'
       severity_min: '0'
       show_suppressed: '0'
       grid_size: '50'
       grid_show: '1'
       grid_align: '1'
       label_format: '0'
       label_type_host: '2'
       label_type_hostgroup: '2'
       label_type_trigger: '2'
       label_type_map: '2'
       label_type_image: '2'
       label_string_host: ''
       label_string_hostgroup: ''
       label_string_trigger: ''
       label_string_map: ''
       label_string_image: ''
       expand_macros: '1'
       background: { }
       iconmap: { }
       urls: { }
       selements:
        - elementtype: '0'
         elements:
          - host: 'Zabbix server'
         label: |
          {HOST.NAME}
          {HOST.CONN}
         label_location: '0'
         x: '111'
         'y': '61'
         elementsubtype: '0'
         areatype: '0'
         width: '200'
         height: '200'
         viewtype: '0'
         use_iconmap: '0'
         selementid: '1'
         icon_off:
          name: Zabbix_server_3D_(128)
         icon_on: { }
         icon_disabled: { }
         icon_maintenance: { }
         urls: { }
         evaltype: '0'
       shapes:
        - type: '0'
         x: '0'
         'y': '0'
         width: '680'
         height: '15'
         text: '{MAP.NAME}'
         font: '9'
         font_size: '11'
         font_color: '000000'
         text_halign: '0'
         text_valign: '0'
         border_type: '0'
         border_width: '0'
         border_color: '000000'
         background_color: ''
         zindex: '0'
       lines: { }
       links: { }

Elements exportats

Els elements exportats s'expliquen a la taula següent.

Element Tipus Descripció
imatges Element arrel per a imatges.
nom string Nom únic de la imatge.
typetype integer Tipus d'imatge.
Valors possibles:
1 - Imatge;
2 - Fons.
Imatge codificada string Imatge codificada en Base64.
mapes Element arrel per a mapes.

Mapes

Element Tipus Descripció
nom string Nom únic del mapa.
amplada integer amplada del mapa, en píxels.
alçada integer alçada del mapa, en píxels.
label_type integer Tipus d'etiqueta d'element del mapa.
Valors possibles:
0 - Etiqueta;
1 - Adreça IP de l'equip;
2 - Nom de l'element;
3 - Només estat;
4 - Res.
label_location integer Ubicació de l'etiqueta de l'element del mapa per defecte.
Valors possibles:
0 - inferior;
1 - esquerre;
2 - dreta;
3 - superior.
highlight integer Activa el ressaltat d'icones per als triggers actius i els estats de l'equip.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
expandproblem integer Mostra el trigger del problema per als elements amb un sol problema.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
markelements integer Resalta els elements del mapa que han canviat d'estat recentment.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
show_unack integer Vista del problema.
Valors possibles:
0 - Recompte de tots els problemes;
1 - Recompte de problemes no reconeguts;
2 - Recompte de problemes reconeguts i no reconeguts per separat.
severity_min integer Gravetat mínima del trigger que es veurà al mapa de manera predeterminada.
Valors possibles:
0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;<br >3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.
show_suppressed integer Problemes de visualització, que d'altra manera s'esborrarien (no es veurien pas) degut al manteniment de l'equip.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
grid_size integer Mida de la cel·la d'una quadrícula del mapa en píxels.
S'admet si grid_show s'estableix en 0.
Valors possibles: 20, 40, 50, 75 o 100.
grid_show integer Mostra una graella a la configuració del mapa.
Valors possibles:
0 - Sí;
1 - No.
grid_align integer Alinea automàticament les icones a la configuració del mapa.
Valors possibles:
0 - Sí;
1 - No.
label_format integer Empra la configuració avançada d'etiquetes.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
label_type_host integer Mostra l'etiqueta com a etiqueta d'equip.
S'admet si label_format s'estableix a 1.
Valors possibles:
0 - Etiqueta;
1 - Adreça IP de l'equip;
2 - Nom de l'element;
3 - Només estat;
4 - Res;
5 - Etiqueta personalitzada.
label_type_hostgroup integer Mostra l'etiqueta com a etiqueta del grup d'equip.
S'admet si label_format és establert a 1.
Valors possibles:
0 - Label;
2 - Nom de l'element;
3 - Només estat;
4 - Res;
5 - Etiqueta personalitzada.
label_type_trigger integer Mostra l'etiqueta com a etiqueta del trigger.
S'admet si label_format s'estableix en 1.
Valors possibles:
0 - Etiqueta;
2 - Nom de l'element;
3 - Només estat;
4 - Res;
5 - Etiqueta personalitzada.
label_type_map integer Mostra l'etiqueta com a etiqueta del mapa.
S'admet si label_format s'estableix en 1.
Valors possibles:
0 - Etiqueta;
2 - Nom de l'element;
3 - Només estat;
4 - Res;
5 - Etiqueta personalitzada.
label_type_image integer Mostra l'etiqueta com a etiqueta d'imatge.
S'admet si label_format és establert en 1.
Valors possibles:
0 - Etiqueta;
2 - Nom de l'element;
4 - Res;
5 - Etiqueta personalitzada.
label_string_host string Etiqueta personalitzada per als elements de l'equip.
S'admet si label_type_host és establert en 5.
label_string_hostgroup string Etiqueta personalitzada per als elements del grup d'equips.
S'admet si label_type_hostgroup s'estableix en 5.
label_string_trigger string Etiqueta personalitzada per als elements triggers.
S'admet si label_type_trigger s'estableix en 5.
label_string_map string Etiqueta personalitzada per als elements del mapa.
S'admet si label_type_map és establert en 5.
label_string_image string Etiqueta personalitzada per als elements d'imatge.
S'admet si label_type_image s'estableix en 5.
expand_macros integer Amplieu les macros a les etiquetes de la configuració del mapa.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
fons Element arrel per a la imatge de fons (si n'hi ha).
S'admet si imagetype s'estableix en 2.
nom string Nom de la imatge de fons.
mapa d'icones Element arrel per a l'assignació d'icones (si n'hi ha).
nom string Nom d'assignació d'icones.
urls Element arrel dels URL emprades pels mapes o per cada element del mapa.
nom string Nom de l'enllaç.
url string URL de l'enllaç.
elementtype integer Tipus d'element del mapa al qual pertany l'enllaç.
Valors possibles:
0 - Equip;
1 - Mapa;
2 - Trigger;
3 - Grup d'equips;
4 - Imatge.
selements Element arrel per a elements del mapa.
formes Element arrel per a les formes del mapa.
tipus entier Tipus de forma.
Valors possibles:
0 - Rectangle;
1 - El·lipse.
x integer X coordenades de la forma en píxels.
y integer Coordenades Y de la forma en píxels.
amplada enter Amplada de la forma.
altura nèr Alçada de la forma.
text string Text dins de la forma.
font integer Estil de lletra del text.
Valors possibles:
0 - Geòrgia, serif;
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif;
2 - "Times New Roman", Times, serif;
3 - Arial, Helvetica, sans-serif;
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif;
5 - "Comic Sans MS", cursiva, sans serif;
6 - Impacte, carbó, sans serif;
7 - "Lucida Sans Unicode","Lucida Grande", sans-serif;
8 - Tahoma, Ginebra, sans-serif;
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
10 - Verdana, Ginebra, sans-serif; ;
11 - "Courier New", Courier, monoespai;
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace.
font_size integer Mida del tipus de lletra en píxels.
font_color string Color de la lletra representat en codi hexadecimal.
text_halign integer Alineació horitzontal del text.
Valors possibles:
0 - Centre;
1 - Esquerra;
2 - Dreta.
text_valign integer Alineació vertical del text.
Valors possibles:
0 - Mitjà;
1 - Amunt;
2 - Baix.
border_type integer Tipus de la vora de la forma.
Valors possibles:
0 - Cap;
1 - Línia en negreta;
2 - Línia de punts;
3 - Línia discontínua.
border_width integer Amplada de la vora en píxels.
border_color string Color de la vora representat en codi hexadecimal.
fons_color string Color de fons (emplenament) representat en codi hexadecimal.
zindex integer Valor per ordenar totes les formes i línies (índex z).
línies Element arrel per a les línies del mapa.
x1 integer X coordenades del punt de línia 1 en píxels.
y1 integer Coordenades Y del punt de línia 1 en píxels.
x2 nter X coordenades del punt de línia 2 en píxels.
y2 integer Coordenades Y del punt de línia 2 en píxels.
line_type integer Tipus de línia.
Valors possibles:
0 - Cap;
1 - Línia en negreta;
2 - Línia de punts;
3 - Línia discontínua.
line_width integer Ample de línia en píxels.
line_color string Color de línia representat en codi hexadecimal.
zindex integer Valor per ordenar totes les formes i línies (índex z).
enllaços Element arrel per a enllaços entre elements del mapa.
drawtype integer Estil d'enllaç.
Valors possibles:
0 - Línia;
2 - Línia en negreta;
3 - Línia de punts;
4 - Línia discontínua.
color string Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal).
etiqueta string Etiqueta d'enllaç.
selementid1 id ID d'un element per connectar.
selementid2 id ID de l'altre element a connectar.
linktriggers Element arrel per a indicadors d'estat d'enllaç.

Vegeu també: Map object (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident).

Elements del mapa
Element Tipus Descripció
elementtype integer Tipus d'element del mapa.
Valors possibles:
0 - Equip;
1 - Mapa;
2 - Trigger;
3 - Grup d'equips;
4 - Imatge.
elements Element arrel per a les entitats Zabbix (equip, grup d'equips, mapa, etc.) que es representen al mapa.
Totes les entitats tenen el seu element respectiu (equip, etc.; veieu, per exemple, Format d'exportació) (#export-format)).
etiqueta string Etiqueta de la icona.
label_location integer Etiqueta d'ubicació.
Valors possibles:
-1 - Empra el mapa predeterminat;
0 - A baix;
1 - Esquerra;
2 - Dreta;< br>3 - Amunt.
x integer Ubicació a l'eix X.
y integer Ubicació a l'eix Y.
elementsubtype integer Subtipus d'element.
S'admet si elementtype s'estableix a 3.
Valors possibles:
0 - Grup d'equips únic;
1 - Tots els grups d'equip.
areatype integer Mida de l'àrea.
S'admet si elementtype s'estableix a 1.
Valors possibles:
0 - Igual que el mapa sencer;
1 - Mida personalitzada.
amplada integer Amplada de l'àrea.
S'admet si areatype s'estableix a 1.
alçada integer Alçada de l'àrea.
S'admet si areatype s'estableix a 1.
viewtype integer Algorisme de col·locació d'àrea.
S'admet si elementsubtype s'estableix en 1.
Valors possibles:
0 - Col·loqueu uniformement a l'àrea.
use_iconmap integer Utilitzeu l'assignació d'icones per a aquest element. Rellevant només si l'assignació d'icones és activada a nivell de mapa.
Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
selementid id ID de registre d'element únic.
icona_desactivat Element arrel per a la imatge que s'emprarà quan l'element és en estat "Correcte".
nom string Nom únic de la imatge.
icona_on Element arrel per a la imatge que s'emprarà quan l'element és en estat "Problema".
nom string Nom únic de la imatge.
icona_desactivada Element arrel per a la imatge que s'emprarà quan l'element és desactivat.
nom string Nom únic de la imatge.
icona_manteniment Element arrel per a la imatge que s'emprarà quan l'element és en manteniment.
nom string Nom únic de la imatge.
urls Element arrel dels URL utilitzats pels mapes o per cada element del mapa.
nom string Nom de l'enllaç.
url string URL de l'enllaç.
evaltype integer Tipus d'avaluació per a les etiquetes.
etiquetes Element arrel per a les etiquetes de problemes (per a elements d'equip i de grups d'equip).
Si es donen etiquetes, només es mostraran els problemes amb aquestes etiquetes al mapa.
etiqueta string Nom de l'etiqueta.
valor string Valor de l'etiqueta.
operador integer Operador.

Veieu també: Objecte d'element de mapa (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident).

Indicadors d'estat de l'enllaç del mapa
Element Tipus Descripció
drawtype integer Estil d'enllaç quan és trigger és en estat "Problema".
Valors possibles:
0 - Línia;
2 - Línia en negreta;
3 - Línia de punts;<br >4 - Línia discontínua.
color string Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal) quan el trigger es troba en l'estat "Problema".
trigger Element arrel per al trigger emprat per indicar l'estat de l'enllaç.
descripció string Nom del trigger.
expressió string Expressió activada.
recovery_expression string Activar l'expressió de recuperació.

Veieu també: Objecte trigger d'enllaç de mapa (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident).