2 Rellotge

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Rellotge als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Rellotge, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Rellotge.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.
Tipus d'hora 0 tipus_hora 0 - (per defecte) Hora local;
1 - Hora del servidor;
2 - Hora de l'equip.
Tipus de rellotge 0 tipus_rellotge 0 - (per defecte) Analògic;
1 - Digital.

Els paràmetres següents s'admeten si el Tipus de temps s'estableix a "Hora de l'equip".

Paràmetre tipus nom valor
Element 4 itemid Eement ID.

Comportament del paràmetre:< br>- obligatori

Els paràmetres següents s'admeten si el Tipus de rellotge és configurat a "Digital".

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Mostra|<|0|mostra|1 - Data;
2 - (per defecte) Hora;
3 - Zona horària.

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte camp del giny del tauler de control per a cada valor.| |Configuració avançada|<|0|adv_conf|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

El paràmetre Configuració avançada s'ha d'establir com a "Habilitat" per configurar Color de fons i totes les opcions per a Data, Hora i Zona horària.| |Color de fons|<|1|bg_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).| |Data|<|<|<|<| |<|Mida|0|date_size|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.| |^|Negreta|0|date_bold|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |^|Color|1|date_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).| |Hora|<|<|<|<| |<|Mida|0|time_size|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 30.| |^|Negreta|0|time_bold|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |^|Color|1|time_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).| |^|Segons|0|time_sec|0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Habilitat.| |^|Format|0|time_format|0 - (per defecte) 24 hores;
1 - 12 hores.| |Fus horari|<|<|<|<| |<|Mida|0|tzone_size|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.| |^|Negreta|0|tzone_bold|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |^|Color|1|tzone_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).| |^|Zona horària|1|tzone_timezone|Cadena de zona horària vàlida (p. ex., Europa/Riga, system, UTC, etc.). Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu documentació PHP.

Per defecte: local.

El paràmetre Zona horària no és disponible si el Tipus d'hora és establert a "Hora de l'equip".| |^|Format|0|tzone_format|0 - (per defecte) Curt;
1 - Sencer.

El paràmetre Format no és disponible si el Tipus d'hora s'ha establert a "Hora de l'equip ".|

Configuració avançada

Els paràmetres següents de configuració avançada s'admeten si el Tipus de rellotge és establert a "Digital".

Paràmetre tipus nom valor
Color de fons 1 bg_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Date

Els paràmetres següents de configuració avançada s'admeten si el Tipus de rellotge és establert a "Digital", i Veure s'estableix a "Data".

Paràmetre tipus nom valor
Mida 0 date_size El rang de valors possibles és d'1-100.

Per defecte: 20.
Negreta 0 date_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.
Color 1 date_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Hora

Els paràmetres següents de configuració avançada s'admeten si el Tipus de rellotge és establert a "Digital", i Veure s'estableix a "Hora".

Paràmetre tipus nom valor
Mida 0 time_size El rang de valors possibles és d'1-100.

Per defecte: 30.
Negreta 0 time_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.
Color 1 time_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Segons 0 time_sec 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
Format 0 time_format 0 - (default) 24-hores;
1 - 12-hores.
Zona horària

Els paràmetres de configuració avançats següents s'admeten si Tipus de rellotge s'estableix a "Digital" i Veure és definit a "Fus horari".

Paràmetre tipus nom valor
Mida 0 tzone_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.
Negreta 0 tzone_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Color 1 tzone_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Fus horari 1 tzone_timezone Cadena de zona horària vàlida (p. ex., Europe/Riga, system, UTC, etc.). Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu documentació PHP.

Per defecte: local.

Comportament del paràmetre:
- admès si Tipus d'hora s'estableix a "Hora local" o "Hora del servidor"
Format 0 tzone_format 0 - (per defecte) Curt;
1 - Larg.

Comportament del paràmetre:<br >- admès si el Tipus d'hora és establert a "Hora local" o "Hora del servidor"

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Rellotge. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Rellotge

Configurar el giny Rellotge que ensenya l'hora local i la zona horària en un rellotge digital personalitzat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "clock",
                "name": "Clock",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "clock_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.0",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.1",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.2",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "date_size",
                    "value": 20
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_color",
                    "value": "E1E1E1"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tzone_size",
                    "value": 10
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tzone_color",
                    "value": "E1E1E1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tzone_timezone",
                    "value": "Europe/Riga"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tzone_format",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també