Table of Contents

Objecte usuari

Els següents objectes són relacionats amb l'API user.

Usuari

L'objecte usuari té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
userid ID ID de l'usuari.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
username string Nom de l'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
- només lectura per a usuaris subministrats si l'usuari és vinculat a un directori d'usuari ('userdirectoryid' és establert a un valor vàlid que no sigui "0"), i l'estat de subministrament del directori d'usuari és habilitat ('provision_status' de l'objecte de directori d'usuari s'estableix a "1"), i l'estat d'autenticació de tot l'aprovisionament LDAP o SAML és habilitat (ldap_jit_status de Authentication object s'estableix a "Actiu per LDAP IdPs configurades" o saml_jit_status d'objecte d'autenticació s'ha establert a "Activat per a identificadors SAML configurats")
passwd string Mot de pas de l'usuari.

El valor d'aquest paràmetre pot ser una cadena buida si l'usuari és vinculat a un directori d'usuari.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
roleid ID ID de rol de l'usuari.

Fixeu-vos que els usuaris sense cap rol poden entrar a Zabbix només emprant autenticació LDAP o SAML, indicant que la informació d'LDAP/SAML coincideixi amb els mapatges de grup d'usuari configurats a Zabbix.
attempt_clock timestamp Hora del darrer intent d'inici de sessió sense èxit.

Comportament de la propietat:
- només lectura
attempt_failed integer Recompte d'intents d'inici de sessió fallits recents.

Comportament de la propietat:
- només lectura
attempt_ip string Adreça IP d'on prové el darrer intent d'inici de sessió infructuós.

Comportament de la propietat:
- només lectura
autologin integer Si s'ha d'activar l'inici de sessió automàtic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) inici de sessió automàtic desactivat;
1 - inici de sessió automàtic activat.
autologout string Vida útil de la sessió d'usuari. Admet segons i unitat de temps amb sufix. Si s'estableix en 0, la sessió no caducarà mai.

Per defecte: 15 m.
lang string Codi d'idioma de l'idioma de l'usuari, per exemple, ca_GB.

Per defecte: default - predeterminat del sistema.
name string Nom de l'usuari.
refresh string Període d'actualització automàtica. Admet segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 30s.
rows_per_page integer Quantitat de files d'objectes per mostrar per pàgina.

Per defecte: 50.
surname string Cognom de l'usuari.
theme string Tema de l'usuari.

Valors possibles:
default - (default) per defecte;
blue-theme - Blau;
dark-theme - Fosc.| |ts_provisioned|timestamp|Hora en què s'ha fet la darrera operació de [provisionament](/manual/api/reference/user/provision).

[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior) :
- *només lectura*| |url|string|URL de la pàgina per redirigir l'usuari després d'iniciar sessió.| |userdirectoryid|ID|ID del [directori d'usuari](/manual/api/reference/userdirectory/object) al qual l'usuari és enllaçat.

S'empra per al subministrament (creació o actualització), així com per iniciar la sessió a un usuari que sigui vinculat a un directori d'usuaris.

Per a les operacions d'inici de sessió, el valor d'aquesta propietat tindrà prioritat sobre la propietat
userdirectoryidde [grups d'usuaris](/manual/api/reference/usergroup/object #user-group) al qual pertany l'usuari.

Per defecte: 0.| |timezone|string|La zona horària de l'usuari, per exemple,
Europe/London,UTC.

Per defecte:
default` - per defecte del sistema.

Per a la llista completa de l'hora compatible zones si us plau, consulteu documentació PHP.

Suport

L'objecte suport té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
mediatypeid ID ID del tipus de suport emprat pel suport.

Comportament de la propietat:
- obligatori
sendto string/array Adreça, nom d'usuari o un altre identificador del destinatari.

Si type de tipus de suport s'estableix a "Correu electrònic", els valors es representen com a matriu. Per a altres tipus de Tipus de suport, el valor es representa com una cadena.

Comportament de la propietat:
- obligatori
active integer Si el suport és habilitat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) activat;
1 - desactivat.
gravetat integer Activa les gravetats per enviar notificacions.

Les gravetats s'emmagatzemen de forma binària i cada bit representa la gravetat corresponent. Per exemple, "12" és igual a "1100" en binari i significa que s'enviaran notificacions des de triggers amb les gravetats "avís" i "mitjana".

Consulteu la pàgina d'objecte trigger per obtindre una llista de gravetats de trigger admeses.

Per defecte: 63.
period string Hora en què les notificacions es poden enviar com a període de temps o macros d'usuari separades per punt i coma.

Per defecte: 1-7,00:00-24:00.
userdirectory_mediaid ID ID del directori de mapatge de suport per suports aprovisionats.

Comportament de la propietat:
- només lectura