configuration.import

Descripció

boolean configuration.import(object parameters)

El mètode permet importar la configuració des d'una cadena en sèrie.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu els rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Els paràmetres que contenen la informació a importar i les regles sobre com s'ha de gestionar aquesta informació.

Paràmetre Tipus Descripció
format
(obligatori)
string Format de la cadena en sèrie.

Valors possibles:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON.
source
(obligatori)
string Cadena en sèrie que conté la informació de configuració.
rules
(obligatori)
object Regles sobre com s'han d'importar els objectes nous i existents.

el paràmetre rules es descriu en detall a la taula de sota.

Si no es donen regles, la configuració no s'actualitzarà pas.

L'objecte rules admet els següents paràmetres:

Paràmetre Tipus Descripció
discoveryRules object Regles sobre com importar les regles LLD.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan noves regles LLD; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, les regles LLD s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, les regles LLD que no siguin a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.
graphs object Regles sobre importació de gràfics.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan els nous gràfics; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els gràfics existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els gràfics que no siguin pas a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
groups object Regles sobre importar grups d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous grups d'equips; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els grups d'equips existents; per defecte: false.
hosts object Regles d'importació d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan els nous equips; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els equips existents; per defecte: false.
httptests object Regles d'importació d'escenaris web.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan els nous escenaris web; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els escenaris web existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els escenaris web que no siguin pas a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
images object Regles sobre importació d'imatges.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan les noves imatges; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran les imatges existents; per defecte: false.
items object Regles d'importació d'elements.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan els nous elements; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els elements existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els elements que no siguin pas presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
maps object Regles d'importació de mapes.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan els nous mapes; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, existing maps will be updated; per defecte: false.
mediaTypus object Regles d'importació de tipus de suport.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous tipus de suport; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els tipus de suport existents; per defecte: false.
templateLinkage object Regles d'importació d'enllaços de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous enllaços entre plantilles i equips; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els enllaços de plantilles que no siguin pas a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
templates object Rules on how to import templates.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan noves plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran les plantilles existents; per defecte: false.
templateDashboards object Regles d'importació de taulers de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous taulers de plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els taulers de plantilles existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els taulers de plantilles que no siguin pas a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
triggers object Regles d'importació de triggers.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous triggers; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els triggers existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els triggers que no siguin pas a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
valueMaps object Regles d'importació d'equips o mapes de correspondència.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) Si s'estableix a true, es crearan nous mapes de correspondència; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) Si s'estableix a true, s'actualitzaran els mapes de correspondència; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) Si s'estableix a true, els mapes de correspondència que no siguin a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.

Valors de retorn

(boolean) Retorna true si la importació ha anat bé.

Exemples

Importar una plantilla

Importa la configuració d'un model contingut a la cadena XML. Si manquen elements o triggers de la cadena XML, s'esborraran de la base de dades i la resta es mantindrà sense canvis.

Consulta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "configuration.import",
      "params": {
        "format": "xml",
        "rules": {
          "templates": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true
          },
          "items": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "triggers": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": true,
            "deleteMissing": true
          },
          "valueMaps": {
            "createMissing": true,
            "updateExisting": false
          }
        },
        "source": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>7.0</version><template_groups><template_group><uuid>7df96b18c230490a9a0a9e2307226338</uuid><name>Templates</name></template_group></template_groups><templates><template><uuid>5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330</uuid><template>New template</template><name>New template</name><groups><group><name>Templates</name></group></groups><items><item><uuid>7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3</uuid><name>Zabbix agent ping</name><key>agent.ping</key></item><item><uuid>77ba228662be4570830aa3c503fcdc03</uuid><name>Apache server uptime</name><type>DEPENDENT</type><key>apache.server.uptime</key><delay>0</delay><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type><preprocessing><step><type>REGEX</type><parameters><parameter><dt>Server uptime: (.*)<\/dt></parameter><parameter>\\1</parameter></parameters></step></preprocessing><master_item><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key></master_item></item><item><uuid>6805d4c39a624a8bab2cc8ab63df1ab3</uuid><name>CPU load</name><key>system.cpu.load</key><value_type>FLOAT</value_type><triggers><trigger><uuid>ab4c2526c2bc42e48a633082255ebcb3</uuid><expression>avg(/New template/system.cpu.load,3m)>2</expression><name>CPU load too high on 'New host' for 3 minutes</name><priority>WARNING</priority></trigger></triggers></item><item><uuid>590efe5731254f089265c76ff9320726</uuid><name>Apache server status</name><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type></item></items><valuemaps><valuemap><uuid>8fd5814c45d44a00a15ac6eaae1f3946</uuid><name>Zabbix agent ping</name><mappings><mapping><value>1</value><newvalue>Available</newvalue></mapping><mapping><value>0</value><newvalue>Not available</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>\n"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Font

CConfiguration::import() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.